วาทศิลป์Note: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 18 35412 เด็กชาย รัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ 20
2 ม. 1/13 34 35160 เด็กหญิง ณัฐชา แซ่ตั้ง 20
3 ม. 1/13 37 35262 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ 20
4 ม. 1/14 22 35499 เด็กชาย แสงพล มิ่งขวัญ 20
5 ม. 2/6 3 34151 เด็กชาย สิริภูมิ ศรีสนอง 20
6 ม. 3/11 13 33685 นาย สิรเชษฐ์ ศรีสนอง 20
7 ม. 3/11 17 33770 เด็กชาย ศรัณย์ คงสว่าง 20
8 ม. 3/11 19 33786 เด็กชาย ณัฐชนนท์ ทุมดี 20
9 ม. 5/5 35 34641 นางสาว จุฑามาศ แซ่จ้อง 20
10 ม. 5/7 4 31778 นาย ปริญญา นิ่มฟัก 20
11 ม. 5/7 20 34635 นาย สหัสวรรษ ตุ้ยลี้ 20
12 ม. 5/7 27 31896 นางสาว ณัฐริกา ป้อมูล 20
13 ม. 5/7 31 31997 นางสาว ชิราวรรณ สังข์เกิด 20
14 ม. 5/7 32 32000 นางสาว นภัสสร อินทรแจง 20
15 ม. 5/7 33 32012 นางสาว ศิริญา ปลั่งกลาง 20
16 ม. 5/7 35 32100 นางสาว ธัญญ์ปวีณ ภูชิตวสุภัทร์ 20
17 ม. 5/7 36 32122 นางสาว ลลิตวดี คำถนอม 20
18 ม. 5/7 38 32358 นางสาว ปิยพร เนียมสอน 20
19 ม. 5/7 39 34485 นางสาว ปถวพร รัตนพันธุ์ศรี 20
20 ม. 5/7 48 34673 นางสาว จิรัสยา ตั้งต่อต้าน 20