ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 4/2 11 32921 นาย ธนสิษฐ์ โภคพูล 20
2 ม. 4/2 13 34924 นาย ภูมิฐาน สวัสดี 20
3 ม. 4/2 15 34961 นาย ภูมิผา เชี่ยวสมุทร 20
4 ม. 4/2 39 35017 นางสาว จุฑามาศ ทาสอน 20
5 ม. 4/3 9 32729 นาย สุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ 20
6 ม. 4/3 11 32973 เด็กชาย ธันฐภัทร์ อภิสิงห์ 20
7 ม. 4/3 13 35410 นาย พัชรพล วรรณะประโพธิ์ 20
8 ม. 4/5 6 32571 นาย ปฐมพร พรภิญโญ 20
9 ม. 4/5 9 32616 นาย ชานนท์ ชาญสุทธิกนก 20
10 ม. 4/5 24 32600 นางสาว ภัทรพร พานิชวัฒนา 20
11 ม. 4/5 39 32845 นางสาว นัทธมน วงค์คำหาร 20
12 ม. 4/7 12 32613 นาย คมสัน มากดี 20
13 ม. 4/7 18 32964 นาย เกษมสันต์ เจริญยิ่ง 20
14 ม. 4/7 35 32841 นางสาว ธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุล 20
15 ม. 4/8 45 35570 นางสาว สุภณิดา ขุนภักนา 20
16 ม. 5/2 28 31747 นางสาว พัณณิตา ยงเพชร 20
17 ม. 5/2 38 31865 นางสาว อทิติรัตติ แสงภักดี 20
18 ม. 5/3 32 31766 นางสาว ไอรดา บุญคง 20
19 ม. 5/3 33 31802 นางสาว ปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ 20
20 ม. 5/3 36 31855 นางสาว พัณฑิรา เอกวงศา 20
21 ม. 5/4 6 31725 นาย พีรวิชญ์ จิรไกรโกศล 20
22 ม. 5/4 10 31888 นาย อธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริ 20
23 ม. 5/4 23 31734 นางสาว กานต์ชนก ยาวะระ 20
24 ม. 5/4 25 31737 นางสาว ณัฐริกา สมจิตร์ 20
25 ม. 5/6 7 31923 นาย ธนกฤษณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ 20
26 ม. 5/6 9 31939 นาย ออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ 20
27 ม. 5/6 16 32095 นาย สหรัฐ อีสา 20
28 ม. 5/6 21 34701 นาย พิชญะ ดิษเจริญ 20
29 ม. 5/8 2 31721 นาย ดนตรี ณัฐณพงศ์ 20
30 ม. 5/8 4 31787 นาย สิรดนัย ศรีบุญงาม 20
31 ม. 5/8 10 31979 นาย ธนภัทร โชติชัยพร 20
32 ม. 6/1 2 30821 นาย พีระพัฒน์ ธีรไกรศรี 20
33 ม. 6/1 5 30871 นาย ปิฎก เหรียญทอง 20
34 ม. 6/1 16 30347 นางสาว ตรงศรณ์ ยั่งยืน 20
35 ม. 6/1 34 31219 นางสาว คัทลียา แก้วศรีนวล 20
36 ม. 6/1 36 31228 นางสาว พิชามญชุ์ สอิ้งทอง 20
37 ม. 6/1 39 33212 นางสาว ปรียาภรณ์ สิงหบำรุง 20
38 ม. 6/2 30 30934 นางสาว ปริชญา พ่วงพี 20
39 ม. 6/7 2 30847 นาย ภากุล เวชกุล 20
40 ม. 6/7 3 30848 นาย วิศรุต กองสุข 20
41 ม. 6/7 11 31015 นาย ภากร จิตรวิจารณ์ 20
42 ม. 6/7 14 31166 นาย สิริธร สุไรรัตน์ 20
43 ม. 6/7 18 33903 นาย ศุภากร ตองอ่อน 20
44 ม. 6/7 20 30830 นางสาว นภัสสร ต้นเงิน 20
45 ม. 6/7 43 33178 นางสาว กัลยรัตน์ จันทนะวงษ์ 20
46 ม. 6/8 3 31235 นาย นิรุทธ์ กันแสง 20
47 ม. 6/8 37 31533 นางสาว กัญญารัตน์ คุ้มพงษ์ 20
48 ม. 6/8 42 33879 นางสาว พิทยฉัตร อุ่นใจ 20
49 ม. 6/8 44 33942 นางสาว ปนิตตา พรมเพิ่ม 20