ดนตรีสากลNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/5 38 36010 เด็กหญิง ธันนพร ชะนะชัย 20
2 ม. 1/5 39 36012 เด็กหญิง ศิรดา จันทพันธ์ 20
3 ม. 1/8 13 35881 เด็กชาย นัฐนนท์ แสงพายัพ 20
4 ม. 3/9 5 34240 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ 20
5 ม. 3/9 18 34384 เด็กชาย พฤฒินันท์ นิยม 20
6 ม. 3/12 42 34537 เด็กหญิง นริศรา คนเสงี่ยม 20
7 ม. 3/13 16 34520 เด็กชาย ราชพฤกษ์ พุ่มศรี 20
8 ม. 3/13 33 34471 เด็กหญิง ปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ 20
9 ม. 4/3 16 33233 นางสาว อารยา สิมาชัย 20
10 ม. 4/6 19 33402 นางสาว ธมนวรรณ เนียมสอน 20
11 ม. 4/6 32 33593 นางสาว พรพรรณ สารสุวรรณ 20
12 ม. 4/8 5 36235 นาย มณฑล เปรมมานนท์ 20
13 ม. 4/8 8 36243 นาย ภัทรพล แจ้งอรุณ 20
14 ม. 4/8 16 33587 นางสาว ภัทรภร ไหมทอง 20
15 ม. 4/10 32 33605 นางสาว ขวัญมนัส สินทองชลธี 20
16 ม. 4/12 4 33620 นาย ธนกฤษ คำขันตี 20
17 ม. 4/12 7 33737 นาย จักรภัทร ปัญญายงค์ 20
18 ม. 4/12 32 33762 นางสาว กชกร วอคเคอร์ 20
19 ม. 5/1 3 32493 นาย เจนธนรักษ์ อาภาจรัส 20
20 ม. 5/3 10 32967 นาย ฌล วรดี 20
21 ม. 5/3 12 35491 นาย ภูมินทร์ ตอวิเชียร 20
22 ม. 5/4 9 32976 นาย พลภัทร สุเหร็น 20
23 ม. 5/4 10 34839 นาย อิทธิพัฒน์ ชูรา 20
24 ม. 5/5 7 32571 นาย ปฐมพร พรภิญโญ 20
25 ม. 5/5 9 32579 นาย สรวิชญ์ สุทธิประภา 20
26 ม. 5/5 11 32624 นาย นันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ 20
27 ม. 5/5 12 32628 นาย วริศ ธรรมศักดิ์ 20
28 ม. 5/6 6 32507 นาย โสภณวิชญ์ เกิดพูล 20
29 ม. 5/6 15 32983 นาย อรรถวุฒิ ดวงตา 20
30 ม. 5/7 1 32438 นาย ปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ 20
31 ม. 5/7 11 32578 นาย รัชชภูมิ ไชยมิ่ง 20
32 ม. 5/7 46 35643 นางสาว ภานุมาศ ยลวิลาศ 20
33 ม. 5/8 41 35567 นางสาว ภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการ 20
34 ม. 5/10 19 32648 นางสาว ปวีณา สอนเจริญ 20
35 ม. 5/10 25 32839 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญ 20
36 ม. 5/12 23 32968 นาย ฐิติวัฒน์ เส็นขาว 20
37 ม. 5/13 6 32575 นาย ภัทรุตม์ สายเกต 20
38 ม. 5/13 8 32621 นาย นครินทร์ สุขสวัสดิ์ 20
39 ม. 5/13 11 32672 นาย พงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ 20
40 ม. 6/1 4 31651 นาย เกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวิน 20
41 ม. 6/1 7 31692 นาย กฤษณพงศ์ คงสวัสดิ์ 20
42 ม. 6/1 13 31730 นาย สิปปกร สิรยากร 20
43 ม. 6/2 44 31999 นางสาว ธีลดา วุ่นจันทร์ 20
44 ม. 6/3 17 31638 นางสาว ธัญนาถ ทัดเจริญ 20
45 ม. 6/4 3 31682 นาย ณภัทร จันทราช 20
46 ม. 6/5 2 31783 นาย วรวิทย์ เชยสุวรรณ 20
47 ม. 6/6 7 31923 นาย ธนกฤษณ์ กิ่งใบสมบูรณ์ 20
48 ม. 6/6 17 32165 นาย ศุภเชฎฐ์ พูลพันธ์ 20
49 ม. 6/6 20 34670 นาย เจนธีรจรัส อาภาจรัส 20
50 ม. 6/10 1 31777 นาย ปฐวี ปัญจกิจไพบูลย์ 20
51 ม. 6/10 2 31780 นาย พุฒิพงษ์ พันธ์สมบุญ 20
52 ม. 6/10 3 31784 นาย วิภู ยานุกูล 20
53 ม. 6/10 21 32038 นาย ศุภกร ดีประเสริฐ 20
54 ม. 6/11 4 31767 นาย กษิด์เดช พิกุลโสม 20
55 ม. 6/11 11 31936 นาย สิทธินนท์ วงศาสนธ์ 20
56 ม. 6/11 29 31751 นางสาว ภัทรกร ดิ่งแก้ว 20
57 ม. 6/12 11 32164 นาย ภาคภูมิ ศรสุข 20
58 ม. 6/13 16 34681 นาย ชีวาวิชญ์ หลิน 20
59 ม. 6/13 37 34703 นางสาว วรินทร พลดงนอก 20