หมากเก็บและการ์ดเกมส์หรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

824

วัตถุประสงค์

1.เกิดสมาธิ 2.สร้างความสามัคคี 3.ส่งเสริมการละเล่นท้องถิ่น

ภาระงาน

1.ต้องมีอุปกรณ์ทุกคน

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูธเนศ เพชรไกรม. 3/6
2.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 3/6
3.เด็กชายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 3/6
4.เด็กชายชัยมงคล สุจิตรม. 3/6
5.เด็กหญิงกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 3/7
6.เด็กหญิงพรรณมัย พร้อมวงษ์ม. 3/7
7.เด็กหญิงอภิณห์พร นวลสอาดม. 3/7
8.เด็กหญิงพรชนก วะนานามม. 3/7
9.เด็กหญิงณัฐนรี สมพรม. 3/7
10.เด็กหญิงสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 3/9
11.เด็กหญิงพัชรนันท์ มาแสวงม. 3/9
12.เด็กหญิงพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 3/9
13.เด็กหญิงสุพิชชา วิญญกูลม. 3/9
14.เด็กหญิงเมธาพร จอนที่ภักดีม. 3/9
15.เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์หอมม. 3/9
16.เด็กหญิงสุภาวิณี ทรัพย์สอนม. 3/9
17.เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโรจน์ม. 3/11
18.เด็กชายเจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติม. 3/11
19.เด็กหญิงกรธิดา ธัญนันท์ม. 3/11
20.เด็กหญิงอภิสรา ชัยมงคลม. 3/11
21.เด็กหญิงพิชชา จิรธาดาพรม. 3/11
22.เด็กชายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 3/13
23.นายกวีวัชร์ กิตติสินานนท์ม. 4/5
24.นายชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ม. 4/5
25.นายพงศกร ศรียรรยงค์ม. 4/5
26.นายสุภัทร คงอุไรม. 4/5
27.นายคุณานนท์ ชุมคงม. 4/6
28.นายพสธร โนเลี่ยมม. 4/6
29.เด็กชายปุญญพัฒ ขันติยูม. 4/6
30.นางสาวนันท์นภัส ธีรธาตรีม. 4/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

099

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพจนินท์ นัสดา