น้ำสมุนไพร

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

826

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ของสมุนไพร 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรได้

ภาระงาน

1.ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละชนิด 2.นำเสนอประโยชน์ของสมุนไพรที่นักเรียนสนใจ 3.แปรรูปสมุนไพร 4.นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 1/8
2.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 1/8
3.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 1/8
4.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 1/8
5.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 1/8
6.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 1/9
7.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 1/9
8.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 1/10
9.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 1/10
10.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 1/10
11.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 1/10
12.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 1/14
13.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภากรณ์ม. 1/14
14.เด็กชายชวิศ กาญจนานนท์ม. 3/3
15.เด็กหญิงนปภา พินิจสกุลม. 3/9
16.เด็กหญิงฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 3/9
17.เด็กหญิงกฤติมา สุขเกษมม. 3/12
18.เด็กชายชรินวัฒน์ ศาคเรศม. 3/13
19.เด็กชายณัฎฐ์ชกฤษฎิ์ ยลไพบูลย์ม. 3/13
20.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 3/13
21.เด็กหญิงศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 3/13
22.เด็กหญิงปัทมาพร ดีติกรณ์ม. 3/13
23.เด็กหญิงวรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ม. 3/13
24.เด็กหญิงปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 3/13
25.เด็กหญิงชนิสรา จันพลงามม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

098

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวอรชุดา ริยะบุตร