เมนูจานด่วน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

825

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเมนูอาหารต่างๆ ด้วยตนเอง

ภาระงาน

1.นักเรียนสามารถทำเมนูจานด่วนได้ด้วยตนเอง คนละ 1 เมนู ในแต่ละคาบ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรีม. 1/3
2.เด็กชายพีรวัส โอฬารฤทธินันท์ม. 1/3
3.เด็กหญิงกัญญาภัค ขนาดนิดม. 1/3
4.เด็กหญิงณิชาภัทร สง่าวงศ์ม. 1/3
5.เด็กหญิงนันท์นภัส พีรนพวัฒน์ม. 1/3
6.เด็กหญิงภัทรานันท์ วงศ์ประทุมม. 1/3
7.เด็กหญิงสิริรัญญา แอบยิ้มม. 1/3
8.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 1/9
9.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 1/9
10.เด็กชายปัญจวัฒน์ โสดานิลม. 2/3
11.เด็กหญิงจุฑาริณี ชูเจริญม. 3/10
12.เด็กหญิงภัทรภร ไหมทองม. 3/10
13.เด็กหญิงขวัญมนัส สินทองชลธีม. 3/10
14.เด็กหญิงจันทร์นภา พิทักษ์พรสุขม. 3/10
15.เด็กหญิงชญาดา จุลสำลีม. 3/10
16.นางสาวกนกอร นาเจริญม. 4/2
17.นางสาวสุดารัตน์ ทองหล่อม. 4/10
18.นางสาวสุภัชชา มะวงค์ม. 4/11
19.นางสาวเอื้อกานต์ แซ่อึ้งม. 4/11
20.นางสาวสุชัญญา นนทูลม. 5/3
21.นางสาวสุธาทิพย์ นามพรม. 5/3
22.นางสาวญาณิศา ทูโมสิกม. 5/5
23.นางสาวมาริศรา โม้แก้วม. 5/5
24.นางสาวณัฎฐิกา คุปต์นิรัติศัยกุลม. 6/1
25.นางสาวกรกนก ศรีถัทธ์ม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

097

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนุชจเร โลหกิจ