แนะแนวจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

บ้านสบายใจ

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 70 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 2/12
2.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 2/12
3.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 2/12
4.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 2/12
5.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 2/12
6.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 2/12
7.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 2/13
8.เด็กหญิงณัฐณิชา ประเสริฐม. 4/2
9.นางสาวปิยะธิดา คนมั่นม. 4/2
10.นางสาวพัชชา วนะภูติม. 4/2
11.นางสาวกัญญาภัค เหลืองเอี่ยมม. 4/2
12.นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุลม. 4/2
13.นางสาวธมลวรรณ ทวีทรัพย์ม. 4/2
14.นางสาวนภสวรรณ ชูบางบ่อม. 4/2
15.นางสาวกานต์พิชชา สิทธิปกรม. 4/2
16.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 4/3
17.นางสาวทักษภร กุลมนต์ม. 4/3
18.นางสาวพิชญา วิบูลย์เชื้อม. 4/3
19.นายเมธาวุฒิ เจริญสุขม. 4/4
20.นางสาวศุภสุตา พรหมเปลวม. 4/4
21.นางสาวรัตนากร โชขุนทดม. 4/4
22.นางสาวพัณณิตา คำยนต์ม. 4/4
23.เด็กหญิงอังจิมา น้อยจันทร์ม. 4/4
24.นางสาวณัฐธิดา เชยนามม. 4/4
25.นางสาวนภสร ทิพยทัศน์ม. 4/4
26.นางสาวศิริวรรณ เอกสุนันท์ม. 4/4
27.นางสาวหทยา นิยมศิลป์ม. 4/4
28.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 4/5
29.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 4/5
30.นางสาวอรปรียา ศิริวงษ์ม. 4/5
31.นางสาวสุประภา จันทโชติม. 4/6
32.นางสาวอรพินท์ เขตสินบุญม. 4/7
33.นางสาวนภัสมล ภูตระกูลม. 4/8
34.เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 4/10
35.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 4/13
36.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 4/13
37.นางสาวชลิกา สวัสดิ์กิจม. 6/4
38.นางสาวประภาพร บุญเสริมม. 6/4
39.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่หลีม. 6/4
40.นางสาวพิมพ์อร สว่างโลกม. 6/4
41.นายพีรณัฐ ผลาผลม. 6/8
42.นายวรภัทร ภัทรเมธาวรกุลม. 6/10
43.นายศรัณย์ ยันตะบุษย์ม. 6/10
44.นางสาวพรพฤทธิ์ สนูโดดม. 6/10
45.นางสาวปาริฉัตร จันทรโอทารม. 6/10
46.นางสาวสุกัลยา บุญส่งม. 6/10
47.นางสาวอภิญญา สมัยม. 6/10
48.นางสาวศศิวิมล บุญไตรย์ม. 6/10
49.นางสาวอรุณกมล ชูประสูตรม. 6/10
50.นางสาวพิชชานันท์ อัครรัฐพัฒนกุลม. 6/10
51.นางสาวอังควิภา จันทร์อยู่ม. 6/10
52.นางสาวภาสุรณัช กาญจนรัตน์ม. 6/10
53.นางสาวจิราวรรณ อัมพิลาศรัยม. 6/10
54.นางสาวชลิตา ชูกันหอมม. 6/11
55.นางสาวอนัญญา วานิชเกษตรินม. 6/11
56.นางสาวณัฐชา รัตนโรจน์ม. 6/11
57.นางสาวพัชราภรณ์ เทศรอดม. 6/11
58.นายจิรพัฒน์ รักษสุธากาญจน์ม. 6/12
59.นายอิทธิเชษฐ์ อินทร์สมบัติม. 6/12
60.นายนิติพัฒน์ ทองชัยวัฒน์ม. 6/12
61.นางสาวดุจดาว สาระวงศ์ม. 6/12
62.นางสาวชลดา สมิงปราบม. 6/13
63.นางสาวชาลิสา บรรดาศักดิ์ม. 6/13
64.นางสาวตุลดา ธีรปัญญาภรณ์ม. 6/13
65.นางสาวกัญชรส เรือนทองม. 6/13
66.นางสาวกมลรัตน์ สุขเจริญม. 6/13
67.นางสาวกัญญ์วรา พรรณสารม. 6/13
68.นางสาววลัยภรณ์ บัวผลิม. 6/13
69.นางสาวปิยากร ช้างงามม. 6/13
70.นางสาวอธิชา เกิดศิริม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

096

จำนวนที่รับ

70 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล
  • นายเอกชัย ฉายสิว