DIY สไตล์ครูแนะแนว

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

824

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน 2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 3.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่า

ภาระงาน

1.ประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุที่ครูผู้สอนกำหนด

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินอ่ำม. 1/8
2.เด็กชายตรีภพ เขตเจริญม. 1/11
3.เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยนาคม. 1/11
4.เด็กหญิงรัณณิตาว์ มาลัยสอดม. 1/11
5.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิริเรืองฤทธาม. 1/11
6.เด็กหญิงปณาลี เหล่าหงษ์ทองม. 1/11
7.เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิชม. 1/11
8.เด็กชายปัณณทัต อันเพ็ชรดีม. 2/4
9.เด็กชายณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรืองม. 2/4
10.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 2/5
11.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 2/8
12.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 2/8
13.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 2/8
14.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 2/8
15.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 2/8
16.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 2/8
17.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 2/9
18.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 2/14
19.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 2/14
20.นางสาวรุ่งทิพย์ สุขคุ้มม. 4/8
21.นางสาวนพวรรณ ด่านหลวงม. 4/8
22.นางสาวศิวพร พลทัพม. 4/12
23.นางสาวธนศมล นาควิจิตรม. 4/12
24.นางสาวศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 4/13
25.นางสาวธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ม. 5/5
26.นางสาวยลดา อินทร์หมุดม. 5/6
27.นางสาวศรุตารี กุลธำรงม. 5/6
28.นางสาวตวงทอง เย็นอารมย์ม. 5/6
29.นางสาวเบญญดา เจริญไชยกิจม. 5/6
30.นางสาวพิชญเกล้า เอี่ยมสากลม. 5/6
31.นายพีรพงศ์ สุทธิไมตรีม. 5/10
32.นายณัฐชานนท์ นนทูลม. 5/11
33.นายนิธิโชติ เทศรอดม. 5/11
34.นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษาม. 5/11
35.นายศุภกร คณาจันทร์ม. 5/12
36.นายภูริต อิ่มใจม. 5/12
37.นายธนากร ญาณพจน์ม. 5/13
38.นางสาวสิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาม. 6/10
39.นางสาวปณิชา ภัทรธรวราดลม. 6/10
40.นายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

96

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุนิสา พวงแก้ว
  • นางปิยพร สุภาผล