YC เพื่อนที่ปรึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

บ้านสบายใจ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 2.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 3.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะให้คำปรึกษาเบื้องต้น 2.เวรประจำวันในการให้บริการให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 3.เข้ารับการอบรมกิจกรรมยุวชนแนะแนว

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปรภาว์ รักษ์ธนกูลม. 1/4
2.เด็กหญิงวิรัญชญา จุมพลม. 1/4
3.เด็กหญิงอันนา ชนะพันธุ์ม. 1/4
4.เด็กหญิงพิมพ์สุจิ เจิมเจริญม. 1/5
5.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 2/11
6.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 2/11
7.เด็กชายกวิน ภูหวดน้อยม. 3/3
8.เด็กชายญาณภัทร ฤทธิโชติม. 3/3
9.เด็กชายนิติภูมิ ภู่งามชื่นม. 3/3
10.เด็กชายพาธิติ บุญพร้อมม. 3/3
11.เด็กชายภัทรพล ไชยปัญญาม. 3/3
12.เด็กชายภาณุพงศ์ พลับจีนม. 3/3
13.เด็กชายภูวดล ชุ่มจิตต์ม. 3/3
14.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 3/8
15.นางสาวพิมพ์ปญา แสนสุขม. 4/3
16.นางสาวธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 4/3
17.นายธนันธร เตชะนอกม. 4/6
18.นางสาวภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 4/6
19.นางสาวอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 4/7
20.นางสาวแพรไหมทอง ข่องแรงม. 4/7
21.นางสาวชุตินันท์ วันสูงเนินม. 4/8
22.นางสาวพัณณ์ชิตา ภูมิสิทธิ์วัฒนะม. 4/8
23.นางสาวดวงใจ อินเทพม. 4/10
24.นางสาวพัทธาณันท์ สิงสุขม. 4/10
25.นางสาวนภสวรรณ ชูบางบ่อม. 5/2
26.นางสาวพิชญา วิบูลย์เชื้อม. 5/3
27.นางสาวอภิสรา บุญเต็มม. 5/3
28.นางสาวณัฐธิดา เชยนามม. 5/4
29.นางสาวศิริวรรณ เอกสุนันท์ม. 5/4
30.นางสาวหทยา นิยมศิลป์ม. 5/4
31.นางสาวปริตตา จิรวรวงศ์ม. 5/5
32.นางสาววรัทยา แสงเรืองม. 5/5
33.นางสาวอรปรียา ศิริวงษ์ม. 5/5
34.นางสาวยวิษฐา เจือวงค์ม. 5/7
35.นางสาวนภัสมล ภูตระกูลม. 5/8
36.นางสาวรัญชิดา รัศมีม. 5/8
37.นางสาวกัลย์สุดา พุทธรักษาม. 5/10
38.นายอดิพงศ์ คดสำโรงม. 6/13
39.นายสรวิศ แสงอินตาม. 6/13
40.นายชยุตม์ ภารชาตรีม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

95

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเอกชัย ฉายสิว
  • นางสาวอรชุดา ริยะบุตร