เมนูอาหารจานด่วน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

825

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถนำความรู้เมนูอาหารง่ายๆไปทำได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถคิดเมนูอาหารง่ายๆได้ด้วยตัวเอง นักเรียนสามารถคิดเมนูสร้างสรรค์ได้

ภาระงาน

นักเรียนจะต้องทำเมนูอาหารง่ายๆได้คนะ 1 เมนู

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 1/5
2.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 1/9
3.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 1/9
4.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 1/9
5.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 1/10
6.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 1/10
7.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 1/10
8.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 1/10
9.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 1/10
10.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 1/10
11.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 1/10
12.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 1/10
13.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 1/10
14.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 1/10
15.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 1/10
16.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 1/10
17.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 1/10
18.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 1/13
19.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 2/12
20.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 2/14
21.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 2/14
22.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 2/14
23.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 2/14
24.เด็กหญิงศตพร สนิทม. 3/7
25.เด็กหญิงอภิณห์พร นวลสอาดม. 3/7
26.เด็กหญิงพรชนก วะนานามม. 3/7
27.นางสาวพรนภัส ปิ่นแก้วม. 3/7
28.เด็กหญิงภัทรภร ไหมทองม. 3/10
29.เด็กหญิงขวัญมนัส สินทองชลธีม. 3/10
30.เด็กหญิงศศิกานต์ วนาสินชัยม. 3/10
31.เด็กหญิงชญาดา จุดสำลีม. 3/10
32.นางสาวอรนิช เข็มแก้วม. 3/11
33.นางสาวพิชชา จิรธาดาพรม. 3/11
34.นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจม. 4/3
35.นางสาวญารินดา หวังเจริญม. 4/11
36.นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเวชม. 4/11
37.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 4/13
38.นายปัญญพัฒน์ ศรีบางม. 6/1
39.นางสาวนลินรัตน์ กฤษณะโลมม. 6/7
40.เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กลิ่นพวงม. 1/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

95

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล
  • นางสาวนุชจเร โลหกิจ