โขน ละคร ฟ้อน รำ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทย 2.นักเรียนสามารถกล้าแสดงออกมีความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย

ภาระงาน

1.ปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฏฐมน เขียวตี๋ม. 1/3
2.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 1/8
3.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 1/11
4.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 1/11
5.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 1/11
6.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 1/11
7.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 1/12
8.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 1/12
9.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 1/12
10.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 1/13
11.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 1/13
12.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 1/13
13.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 1/13
14.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 1/14
15.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 1/14
16.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 1/14
17.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 1/14
18.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 2/14
19.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 2/14
20.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 2/14
21.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 2/14
22.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 2/14
23.เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 3/5
24.เด็กหญิงศิรดา สงวนไทรม. 3/5
25.เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณโพธิ์ม. 3/5
26.เด็กหญิงอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 3/5
27.เด็กหญิงเขมิกา ใสสดม. 3/5
28.เด็กหญิงชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 3/6
29.นางสาวณัฐชลิดา นาคงามม. 4/1
30.นางสาวพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 4/5
31.นางสาวชวพร สุภาพบุรุษม. 4/8
32.นางสาวรัญชิดา รัศมีม. 4/8
33.นางสาววณิชยา สมรักษ์ม. 4/10
34.นางสาวปาริฉัตร โทนขุนทดม. 4/11
35.นางสาวลลดา ปานจันทร์ดีม. 4/11
36.นายภาณุวัฒน์ สุมหะม. 5/10
37.นายบูรณ์พิภพ เจริญสุขม. 5/11
38.นางสาวศิริโสภา โคตรศิริม. 5/12
39.นางสาวกมลชนก อัครสกุลวงศ์ม. 5/12
40.นางสาวยิ่งลักษณ์ อนันทะรัตน์ม. 6/5
41.นางสาวนวลอนงค์ บุญยังม. 6/11
42.นางสาวมัชฌิมาย์ คงเหล่ม. 6/12
43.นางสาวประภาพรรณ พัตบุญมาม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

095

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

7 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส
  • นายชัยยุทธ พูลเจริญ