บอร์ดเกมส์มหาสนุก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

824

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยในเรื่องความจำและฝึกสมอง เพื่อลดความเครียด เพื่อช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และช่วยสร้างเสียงหัวเราะ

ภาระงาน

ต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับบอร์ดเกม ต้องมีความถนัดในบอร์ดเกมส์อย่างใดอย่างหนึ่ง

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 2/5
2.นางสาวณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ม. 3/3
3.เด็กหญิงนรกมล พนากุลชัยวิทย์ม. 3/3
4.เด็กหญิงณัฐธยาน์ แช่มนิลม. 3/3
5.เด็กชายภูธเนศ เพชรไกรม. 3/6
6.นายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 3/6
7.เด็กชายชัยมงคล สุจิตรม. 3/6
8.เด็กชายสุวรรณภูมิ โสภาบุญม. 3/6
9.เด็กชายเตชัส กิจทวีพิพัฒน์ม. 3/8
10.นายธนสิษฐ์ โภคพูลม. 4/2
11.นายปุญญพัฒ ขันติยูม. 4/6
12.นางสาวนันท์นภัส ธีรธาตรีม. 4/6
13.นางสาวกัญญาพัชร นิลบุตรม. 4/11
14.นายอนุภัทร ปิยจันทร์ม. 4/12
15.นางสาวลภัสรดา ทองนำม. 4/12
16.นายปัณณทัต วงศ์มาลาวณิชม. 4/13
17.นางสาวจิดาภา พูลเกษมม. 4/13
18.นายสหัสวรรษ ด่านมงคลทิพย์ม. 5/5
19.นายพีรสิชฌ์ ศักดิ์สมชัยม. 5/5
20.นายอติชาต น้อยแรมม. 5/8
21.นายณัฐพงศ์ อู่สำเภาม. 5/11
22.นายศรัทธา อึ้งเจริญชัยม. 6/1
23.นายปารเมศ ไตรรัตนาพันธุม. 6/3
24.นายสิรภพ พึ่งพักม. 6/5
25.นายฉัตริน วงศ์ปิยะพันธุ์ม. 6/5
26.นางสาวภูริชญา สกุลดำรงค์พานิชม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

94

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพจนินท์ นัสดา