เชฟมัธยม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

825

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารถคิดเมนูอาหารง่ายๆได้ด้วยตนเอง 2.นักเรียนสามารถคิดเมนูสร้างสรรค์ได้ 3.นักเรียนสามารถนำความรู้เมนูอาหารง่ายๆไปทำได้ด้วยตนเอง

ภาระงาน

1.นักเรียนจะต้องทำเมนูอาหารได้คนละเมนู 2.นักเรียนจะต้องนำเสนออาหารและออกแบบอาหารได้ด้วยตนเอง

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติพัฒน์ ผึ้งทรัพย์ม. 1/3
2.เด็กหญิงนวัฒมน กลั่นนุรักษ์ม. 1/5
3.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภัทรนรากุลม. 1/5
4.เด็กหญิงปุญณิสา นันทกิจม. 1/6
5.เด็กหญิงสุมาลย์มาศ คำเลิศม. 1/6
6.เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพิภพม. 1/8
7.เด็กชายจริฐา ผลเหตุม. 1/8
8.เด็กชายภพธรรม ไม่ซาผลม. 1/8
9.เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เที่ยงม. 1/8
10.เด็กหญิงณิชาพร อ้นรัตน์ม. 1/8
11.เด็กหญิงเยาวธีร์ ทั่วด้าวม. 1/8
12.เด็กชายธนกฤต เลิศมะเลาม. 1/9
13.เด็กหญิงสุธณัฐรดา เศรษฐ์กุลพาณิชม. 1/9
14.เด็กหญิงเคนทรา แกลลอเวย์ม. 1/9
15.เด็กหญิงณัฐชยา ชนะกลางม. 1/11
16.เด็กหญิงวรนัฏ นิลแนมม. 1/13
17.เด็กหญิงภัณฑิรา อวยสวัสดิ์ม. 1/13
18.เด็กชายปัญจวัฒน์ โสดานิลม. 3/3
19.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 3/6
20.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 3/6
21.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 3/6
22.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 3/6
23.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 3/8
24.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 3/8
25.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 3/8
26.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 3/8
27.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 3/8
28.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 3/8
29.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 3/8
30.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 3/8
31.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 3/8
32.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 3/8
33.นางสาวชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 4/11
34.นางสาวธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 4/11
35.นางสาวธนสพร ภัทรบุญม. 4/11
36.นางสาวเพ็ญพิชชา กลับสูงเนินม. 4/11
37.นางสาวอนิญชนา สาวนายมม. 4/12
38.นางสาวชญานิศ มั่นสลุงม. 5/12
39.นายไรวินทร์ ชูติสินธุม. 5/13
40.นางสาวมัลลิกา กากแก้วม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

94

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนุชจเร โลหกิจ
  • นางสาวเบญจวรรณ วิเศษกุล