ดนตรีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องดนตรีไทย

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2.นักเรียนได้นำเสนอบทเพลงต่างๆที่ชอบ 3.นักเรียนได้ทำกิจกรรมชุมนุม

ภาระงาน

1.นักเรียนได้ร่วมบรรเลงงานกีฬาประเภณีของโรงเรียน 2.นักเรียนได้ร่วมบังเลงงานมุฑิตาจิต 3.นักเรียนร่วมนำเสนอบทเพลงประเภทต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 1/14
2.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 1/14
3.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 1/14
4.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 1/14
5.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 1/14
6.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 1/14
7.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 1/14
8.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 1/14
9.เด็กหญิงปณยา ใจหาญม. 1/14
10.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 1/14
11.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 1/14
12.เด็กชายอภินันท์ อ่ำพาธม. 2/14
13.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 2/14
14.เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุตม. 2/14
15.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุนาลัยม. 2/14
16.เด็กหญิงชัญญา วุฒิธนานันท์ม. 2/14
17.เด็กชายภูธเนศ ยังกมลโสภาม. 3/14
18.เด็กชายพชรดนัย เพชรน้ำทองม. 3/14
19.เด็กชายปฏิภาณ จารีย์ม. 3/14
20.เด็กชายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุขม. 3/14
21.เด็กหญิงมนต์ธิรา เข็มทองม. 3/14
22.เด็กหญิงฟ้างาม บัวลอยม. 3/14
23.เด็กหญิงภัทรวดี ยาน้อยม. 3/14
24.เด็กหญิงเพียรศรี มีลาภกิจม. 3/14
25.เด็กหญิงอนันตญา คงเมฆาม. 3/14
26.เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณรงค์ม. 3/14
27.นางสาวอุษณา ฟักแสงม. 4/7
28.นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนาม. 4/10
29.นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรีม. 4/10
30.นางสาวศิรประภา นาคเกิดม. 4/11
31.นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุม. 4/11
32.นายสิปปกร สมอุ่มจารย์ม. 5/8
33.นายสรรเพชญ แจ้งสว่างม. 5/11
34.นางสาวปรียาภรณ์ ปั้นบุญชูม. 5/12
35.นางสาวเมษา หิ้วพิมายม. 5/12
36.นางสาวพรรพสา ม่วงทองม. 5/12
37.นางสาวปณิชา ไชยเชษฐม. 5/12
38.นางสาวสุมาลี รินทองม. 5/12
39.นายอัศวเดช สมพันธ์แพม. 5/13
40.นายศักดิ์ชัย ก้องสนั่นม. 6/8
41.นางสาวสุดารัตน์ หนูเสนม. 6/8
42.นางสาวญาตาวี เธียรสำราญม. 6/8
43.นางสาวรธีร กฤษณ์สุวรรณม. 6/13
44.นายปัญจพัฒน์ ศิริกรกุลวัฒน์ม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

093

จำนวนที่รับ

47 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิริ โชคสกุล
  • นางวรรณกวี ทองสีดา
  • นางกาญจนา สุภารี