เพื่อนที่ปรึกษา (YC)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

บ้านสบายใจ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนานักเรียนให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษา 2. สร้างความเข้มแข็งในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาระงาน

ฝึกทักษะการให้คำปรึกษา

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภัทรพล ไชยปัญญาม. 2/3
2.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 2/8
3.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุล ณ อยุธยาม. 2/9
4.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 2/9
5.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 2/13
6.เด็กหญิงนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 3/7
7.เด็กหญิงพรรณมัย พร้อมวงษ์ม. 3/7
8.เด็กหญิงนปภา พินิจสกุลม. 3/9
9.เด็กหญิงฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 3/9
10.เด็กหญิงพนิดา กังพัฒนกิจม. 3/9
11.นางสาวคณกร หอมพรมมีม. 3/9
12.นางสาวธมนวรรณ เนียมสอนม. 3/10
13.เด็กหญิงสิรพัชร พึ่งพักม. 3/10
14.เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีนาคม. 3/10
15.นายพิชาภพ รักษาบุญม. 3/12
16.เด็กชายธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวาม. 3/12
17.เด็กชายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 3/12
18.เด็กชายอนันดา คงเกิดม. 3/12
19.เด็กชายธนพล เนตรยังม. 3/12
20.นายรวิภัทร โคจิมะม. 3/12
21.นายพรรษา เปี่ยมเจริญม. 3/12
22.เด็กหญิงวรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ม. 3/13
23.เด็กหญิงชนิสรา จันพลงามม. 3/13
24.เด็กชายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 3/14
25.นางสาวพชรพรรณ แซ่เฮ้งม. 3/14
26.นางสาวปิยะธิดา คนมั่นม. 4/2
27.นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุลม. 4/2
28.นางสาวธมลวรรณ ทวีทรัพย์ม. 4/2
29.นางสาวณัฐธิดา เพชรยาบาลม. 4/4
30.นางสาวพรรณภัทร กำแพงม. 4/4
31.นางสาวเมทีนี โพนแป๊ะม. 4/4
32.นางสาวรัตนากร โชขุนทดม. 4/4
33.นางสาวมัชฌิมาพร ตื้อคำม. 4/5
34.นางสาวฐิติวัลค์ บูรณะตันติกุลม. 6/3
35.นางสาวธัญรดา พิดาม. 6/3
36.นางสาวชลิกา สวัสดิ์กิจม. 6/4
37.นางสาวณัฐริณี วงษ์สุวรรณม. 6/4
38.นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่หลีม. 6/4
39.นางสาวธัญญลักษณ์ ลิ้มใช้ม. 6/4
40.นางสาวพิมพ์อร สว่างโลกม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

93

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเอกชัย ฉายสิว
  • นางสาวอรชุดา ริยะบุตร