สไตล์จีน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

125,126

วัตถุประสงค์

1.เพิ่มพูลทักษะภาษษจีน 2.เรียนรู้วัฒนธรรมภาษาจีน

ภาระงาน

1.ฝึกสนทนาภาษาจีน 2.ฝึกเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่นการตัดกระดาษจีน เป็นต้น

รายชื่อนักเรียน

Total 47 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชลธร ยิ่งเรงเริงม. 1/11
2.เด็กชายธมน เจริญผลม. 1/11
3.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 2/9
4.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 2/9
5.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 2/9
6.นางสาววรินธร บัณฑุกุลม. 4/2
7.นางสาวมุกอันดา ยองม. 4/3
8.นางสาวชาลิสา เวชสถลม. 4/4
9.นางสาวอิสริยา ดอนพูนไพรม. 4/5
10.นางสาวปิ่นสุดา ตันติกุลม. 4/5
11.นายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 4/6
12.นางสาวอมรรัตน์ สัญญาม. 4/7
13.นางสาวดวงใจ คำแก้วม. 4/7
14.นางสาวนัทธมน นวลดีม. 5/5
15.นางสาวภัทรภร ปัทมวัลย์ม. 5/5
16.นายศิวัช ร่มพาม. 5/6
17.นางสาวณัฐชยา รักพงศ์นาถม. 5/6
18.นางสาวอัมพิกา สันทาลุนัยม. 5/6
19.นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีตาม. 5/6
20.นางสาวปาจารีย์ อึงสกาวม. 5/6
21.นายคมสัน มากดีม. 5/7
22.นางสาวชลธิชา แซ่โง้วม. 5/7
23.นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 5/7
24.นางสาวนภัสกร ธนะผลม. 5/7
25.นางสาวปาลินี หัวใจมั่นม. 5/7
26.นางสาวกฤติกา ยาดอว์ม. 5/10
27.นางสาวหทัยชนก จารย์สูงเนินม. 5/10
28.นางสาวสุดารัตน์ ทองหล่อม. 5/10
29.นางสาวนริศรา หอมจันทร์ม. 5/10
30.นางสาวภัทรดา อยู่เจริญม. 5/10
31.นางสาวเรตินา พัดทองม. 5/10
32.นายชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ม. 5/11
33.นางสาวลลิตา ปึ้งผลพูลม. 5/11
34.นางสาวช้องนาง ทองมากม. 5/11
35.นางสาวสุภัชชา มะวงค์ม. 5/11
36.นางสาวเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลาม. 5/11
37.นางสาวเอื้อกานต์ แซ่อึ้งม. 5/11
38.นายพงศพัศ ประโคมม. 5/12
39.นางสาวพรนภา บัวขวัญม. 5/12
40.นางสาวศิรษา จิระคูยุทธชัยม. 5/12
41.นางสาวพิมพกานต์ แก้วพิลึกม. 5/12
42.นางสาวคชภรณ์ สว่างทองหลางม. 5/12
43.นายพิทวัส เชิดชัยภูมิม. 5/13
44.นางสาวเกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ม. 5/13
45.นางสาวนิรชา สว่างเนตร์ม. 5/13
46.นางสาวพิชามญชุ์ นุเสนม. 5/13
47.นางสาวธิษณามดี เหมือนมาม. 6/3

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

93

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่
  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต