ดูหนังอย่างศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

836

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 2/5
2.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 2/6
3.เด็กหญิงอนัญญา สินไชยม. 2/6
4.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 2/6
5.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 2/6
6.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 2/6
7.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 2/6
8.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 2/6
9.เด็กหญิงชลณิชา สุขเจริญม. 3/3
10.เด็กชายวงศกร คุณระวงค์ม. 3/6
11.เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 3/6
12.เด็กหญิงนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 3/6
13.เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 3/8
14.เด็กหญิงธิดากร สรรคเสรณีม. 3/8
15.นายเกียรติพงษ์ มณีทรัพย์กวินม. 5/1
16.นายปติมากร ทัพซ้ายม. 5/4
17.นายปันณวิช พุ่มไพอุดมม. 5/4
18.นางสาวปุณยวีร์ จันทรสุขม. 5/4
19.นางสาวสิธิญา ภักดีภรณ์กุลม. 5/4
20.นางสาวปุณญาดา ศรีสุวรรณม. 5/6
21.นายธิติวุฒิ ยอดปัญญาม. 6/1
22.นายศราวิณ ศาสตร์ส่องแสงม. 6/1
23.นายสุภกิณห์ฌร ประพันธาม. 6/1
24.นายณธกฤต ลลิตพุฒิโชคม. 6/1
25.นางสาวพิณกนก ลีเกษมม. 6/1
26.นางสาวนัทธัญกรณ์ ธนันทน์นรานลม. 6/1
27.นางสาวสิริยากร เพียราษฎร์ม. 6/1
28.นางสาวสุอัญชิษฐา ชื่นชมม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

092

จำนวนที่รับ

28 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายภากร ศิริโก