English2

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

432

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร บัลลังค์แก้วม. 2/7
2.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 2/7
3.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 2/7
4.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/7
5.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 2/7
6.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 2/7
7.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 2/9
8.เด็กหญิงพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 3/5
9.นางสาวภาสินี ล้อมจันทร์ม. 3/5
10.เด็กหญิงศิรดา สงวนไทรม. 3/5
11.นางสาวสาวิตรี เนืองนาม. 3/5
12.เด็กหญิงไคถิง โยม. 3/5
13.เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณโพธิ์ม. 3/5
14.เด็กหญิงพีรยา ประสพพรรังสีม. 3/5
15.เด็กหญิงอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 3/5
16.นายศุภณัฐ โคตรธารินม. 4/5
17.นายรัชชานนท์ กองสุขม. 4/10
18.นายระพีพัฒน์ เพ็งทีม. 5/1
19.นางสาวสุวรรณวิภา ศรีไสวม. 5/10
20.นางสาวนันทิยา อ่ำทองม. 5/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

92

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริพร จินาวัง