หมากรุกจีน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

724,725,726

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มพูลมักษะทางปัญญา 2.เพื่อเรียนรู้วิธีการวางแผนและกลยุทธต่างๆ

ภาระงาน

1.ฝึกเล่นหมากรุกจีน 2.แข่งขันหมากรุกจีนระดับโรงเรียน 3.แข่งขันหมากรุกจีนของสมาคมหมากรุกจีนแห่งประเทศไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 90 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐม. 4/9
2.นายอิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชคม. 4/9
3.นายภูมิภัทร เดชเลิศประยูรม. 4/9
4.นายภาณุวิชญ์ สาโรจน์ม. 4/9
5.นายนนทนันท์ แก้วกันม. 4/9
6.นายธนกร เกตุสกาวม. 4/9
7.นายชลธี เลิศอุตสาหะม. 4/9
8.นายเจษฎากร โพธิล่ามม. 4/9
9.นางสาววัลลภา ชัยปรีชาม. 4/9
10.นางสาวสิริพร เพียราษฎร์ม. 4/9
11.นางสาวพิมพ์มาดา พราหมณ์เทศม. 4/9
12.นางสาวตรีสุคนธ์ ขะพินิจม. 4/9
13.นางสาวภัทราณัฐ สายทองดีม. 4/9
14.นางสาวศุภิสราพรรณ เรืองพุทธม. 4/9
15.นางสาวจิราภรณ์ ใจภักดีม. 4/9
16.นางสาวภัณฑิรา หล่อทองเลิศม. 4/9
17.นางสาวรุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ม. 4/9
18.นางสาวอมิชตา ชักชวนวงศ์ม. 4/9
19.นางสาวกรรชกร ปรีเปรมม. 4/9
20.นางสาวศิรภัสสร เกื้อกูลโกเมนม. 4/9
21.นางสาวศศิประภา อุ่นสิมม. 4/9
22.นางสาวอภิชญา ชูเลื่อนม. 4/9
23.นางสาวเธียรชมภู แสนสุดม. 4/9
24.นางสาวนภัสวรรณ นาควัชระม. 4/9
25.นางสาวศุภิสรา ธรรมจิตร์ม. 4/9
26.นางสาวพรกมล ประมวลชูชัยม. 4/9
27.นางสาวพรกุณา ช้างวิเศษม. 4/9
28.นางสาวพราว ทิวสวัสดิ์ม. 4/9
29.นางสาวลักษณาพร ผิวพรรณม. 4/9
30.นางสาวอภิสรา อินนุรักษ์ม. 4/9
31.นางสาวณิภาดา อินทะวงม. 4/9
32.นางสาวชลธิชา เพ็งบุตรม. 4/9
33.นางสาวพฤกษา วงศ์กำภูม. 4/9
34.นายภูสิทธิ ลายลักษณ์ม. 5/9
35.นายวรชัย หวังม. 5/9
36.นายทิพากร เทียมกลางม. 5/9
37.นายสืบสกุล ศุนาลัยม. 5/9
38.นายอนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกตม. 5/9
39.นายพุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ม. 5/9
40.นายฐากร โอภาธนฐากรม. 5/9
41.นางสาวพรธีรา จรรยาศิริม. 5/9
42.นางสาวอภิชญา หงษ์วิไลม. 5/9
43.นางสาวนวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ม. 5/9
44.นางสาวสุพิชญา พลอยเลิศม. 5/9
45.นางสาวปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 5/9
46.นางสาวพลอยนรินทร์ โพธินะม. 5/9
47.นางสาววิภาภรณ์ โนนตานอกม. 5/9
48.นางสาววนัสพร สนิทน้อยม. 5/9
49.นางสาววรกมล กิจพิชิตม. 5/9
50.นางสาวณภัทร ผิวทองม. 5/9
51.นางสาวณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ม. 5/9
52.นางสาวพัณณ์ชิตา สุจิมาม. 5/9
53.นางสาวสุพิชญา เชื้อสกุลม. 5/9
54.นางสาวสุวนันท์ นามวงค์ม. 5/9
55.นางสาวชลณิชา กุลตประเสริฐม. 5/9
56.นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วพวงม. 5/9
57.นางสาวกัลยรัตน์ บรรจงเลิศม. 5/9
58.นางสาวธัญญา เลิศธิตินันท์กุลม. 5/9
59.นางสาวปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ม. 5/9
60.นางสาวกิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ม. 5/9
61.นางสาวพัชรมัย คชพันธ์ม. 5/9
62.นายธีติ พิทักษ์ตุ้มม. 6/9
63.นายพีรภาส บรรจงลักษณ์ม. 6/9
64.นางสาวพิชญาอร แซ่ลิ้มม. 6/9
65.นางสาวชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจม. 6/9
66.นางสาวภควดี ภูผาม. 6/9
67.นางสาวนลินทิพย์ เปี่ยมเจริญม. 6/9
68.นางสาวพิมพ์กัลยา พิมพ์ทองม. 6/9
69.นางสาวสุชาดา เอี่ยมสุดแสงม. 6/9
70.นางสาวอชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพม. 6/9
71.นางสาวธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียรม. 6/9
72.นางสาวสาธิภา ละอองเอี่ยมม. 6/9
73.นางสาวเก็จมณี ทองสวัสดิ์ม. 6/9
74.นางสาวพัชรพร การุณวงษ์ม. 6/9
75.นางสาวภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ม. 6/9
76.นางสาวธิดารัตน์ หวิงปัดม. 6/9
77.นางสาวเพียงรุ้ง หล้ามณีม. 6/9
78.นางสาวสุพิชญา บุญเกิ่งม. 6/9
79.นางสาววรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิม. 6/9
80.นางสาววริศรา เรืองเกตุม. 6/9
81.นางสาวญาณิศา ลอยรัตน์ม. 6/9
82.นางสาวธนพร ปรีชาม. 6/9
83.นางสาวปิยะธิดา ฤทธิ์นอกม. 6/9
84.นางสาวสุวรรณี มีอาษาม. 6/9
85.นางสาวศศิวิมล มั่นไพบูลย์ม. 6/9
86.นางสาวธีราพร แสนสุขม. 6/9
87.นางสาววัลลพา ผ่องชมภูม. 6/9
88.นางสาวภัทรวดี สามเสนม. 6/9
89.นางสาวทิพรัตน์ แพรศรีม. 6/9
90.นางสาวฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุลม. 6/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

92

จำนวนที่รับ

90 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเครือวัลย์ ชาสวัสดิ์
  • นางสาวณธิดา โกรทินธาดม
  • นางสาวศิราพร จินาวัง