แฟนพันธุ์แท้การ์ตูน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

837

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 2/6
2.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 2/6
3.เด็กชายจิรายุ ธนสุวรรณธรม. 2/8
4.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 2/8
5.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 2/11
6.เด็กหญิงภารดี ยามผาสุขม. 3/6
7.เด็กชายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 3/8
8.เด็กชายธนัท นิยมไวทยะม. 3/8
9.เด็กชายณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐม. 3/8
10.เด็กชายปานศิริ ปริสิทธิ์ม. 3/8
11.เด็กชายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 3/8
12.เด็กหญิงสุวภัทร ศิรินามม. 3/8
13.เด็กหญิงนิธิวดี สุขัมศรีม. 3/8
14.เด็กหญิงศิรินาถ หมอเมืองม. 3/8
15.เด็กหญิงอาคิรา ประทีป ณ ถลางม. 3/9
16.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 3/9
17.เด็กหญิงอาทิตยา ทวีสินม. 3/9
18.เด็กหญิงแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 3/9
19.เด็กชายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 3/10
20.เด็กชายภูมิพัชร ชัชวาลม. 3/10
21.เด็กชายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 3/10
22.เด็กชายสิชล ไชยพงศ์ม. 3/10
23.เด็กชายพัชรพล นพพันธ์ม. 3/10
24.เด็กชายเทวา เจริญบุตรม. 3/10
25.เด็กชายกฤษกร อัญญะมณีม. 3/10
26.นางสาวกุมตะวัน สมจิตต์ม. 4/2
27.นางสาวจังคนิภา ป้องขวาเลาม. 4/2
28.นายกฤต อำนาจจงจรูญม. 4/5
29.นางสาวนัทธมน นวลดีม. 4/5
30.นางสาวสุพัตรา นาใจเย็นม. 4/5
31.นางสาวปาลินี หัวใจมั่นม. 4/7
32.นางสาวจุฑามณี ดิลกโศภณม. 4/8
33.นางสาวณิชนันท์ ธรรมชาติม. 4/8
34.นางสาวชยาภา แสงเจริญม. 4/8
35.นางสาวณภัทร์ วิษุวัตม. 4/8
36.เด็กหญิงณภัทร อ่อนศิระม. 4/8
37.นายศศิวัฒน์ สมบัติรุจิราม. 4/10
38.นายรัฐพล พามโพธิ์ม. 4/10
39.นายณัฐวุฒิ พริ้งพร้อมม. 4/12
40.นายณัฏฐวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 5/1
41.นายธนวิชญ์ วิรัชนานันทกิจม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

091

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์