ภาษาญี่ปุ่นหรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

425

วัตถุประสงค์

1.เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม,ประเพณีของ ประเทศญี่ปุ่น 2.เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของประเทศญึ่ปุ่น

ภาระงาน

1.พับกระดาษโอริกามิเป็นรูปต่างๆ 2.ทำหารญี่ปุ่น 3.เรียนรู้และสรุปใจความสำคัญของ วัฒนธรรม/เทศกาลและประเพณีของญี่ปุ่น

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติภณ ชาวราษฎร์ม. 1/11
2.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 2/5
3.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 2/10
4.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 3/5
5.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 3/5
6.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 3/5
7.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 3/8
8.เด็กชายพรพรหม นันแก้วม. 3/9
9.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 3/9
10.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 3/9
11.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 3/9
12.นางสาวจุฑามาศ ชาวยศม. 4/2
13.นางสาวปวิชญา ปัญโญคาม. 4/2
14.นางสาวณิชาภัทร ชมมาลีม. 4/2
15.นางสาวณัฏฐ์ธัญรดา มากสุวรรณ์ม. 4/3
16.นางสาวณัชชา พัฒนกุลม. 4/3
17.นางสาวภัคธีมา จิตวิบูลย์ม. 4/3
18.นางสาวธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 4/3
19.นายกฤษฎา ชัยชนะม. 4/7
20.นายธราเวช คงสมบูรณ์ม. 4/8
21.นางสาวฉัตรสุดา ศรีนาคารม. 4/8
22.นางสาววริศรา ทองคำม. 4/8
23.นางสาวปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ม. 4/8
24.นางสาวพรนภัส ลักษณะโภคินม. 4/8
25.นางสาวสกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญม. 4/8
26.นางสาวฐิตาภา สุขุมม. 4/8
27.นางสาวอทิตตยา ศรีขำม. 4/8
28.นางสาวณัฐวดี จันทรประทักษ์ม. 5/1
29.นางสาวนภัสสร สะเลมันม. 5/1
30.นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ม. 5/1
31.นางสาวอริสา นุชประมูลม. 5/1
32.นางสาวธัชชา เชียร์สมสุขม. 5/2
33.นางสาวศุภิสรา วรพฤกษ์จารุม. 5/2
34.นางสาวกานต์พิชชา สิทธิปกรม. 5/2
35.นางสาวสรวีย์ ธิติสันติคุณม. 5/8
36.นางสาวปาลิดา ชีชะนะม. 5/8
37.นางสาวกันติชา เพียรล้ำเลิศม. 5/8
38.นางสาวเกศรินทร์ พานิชม. 6/4
39.นางสาวจีรนันท์ อ่วมบัวทองม. 6/4
40.นางสาวธวัลรัตน์ ชูสกุลม. 6/4
41.นางสาวนันทิชา วิลาวรรณม. 6/4
42.นางสาวปารมี เจิงม. 6/4
43.นางสาวพรธิดา ผลพยุงม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

91

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวหัทยา เกตุพานิช
  • นางสาวศรัญญา ศิริวรศิลป์