English

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

431

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 1/6
2.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 1/10
3.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 1/12
4.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 1/14
5.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 1/14
6.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 1/14
7.เด็กชายปวริศ คงดีม. 1/14
8.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 2/10
9.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 2/10
10.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 2/10
11.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 2/10
12.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 2/10
13.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 2/12
14.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 2/12
15.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 2/12
16.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 2/12
17.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 2/12
18.นางสาวกัลยกร เลิศถวิลจิรม. 3/3
19.นางสาววรินทร์ธร ทองวิจิตรม. 4/3
20.นายนัฐพล ทองแป้นม. 4/12
21.นายพงษ์พีระ คูเมืองม. 5/8
22.นายสุภกิณห์ฌร ประพันธาม. 6/1
23.นายรัชชานนท์ ครูขจรม. 6/10
24.เด็กหญิงพัณณ์ชิตา กลิ่นพวงม. 1/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

91

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง