English Club

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

426

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

#ชื่อ-สกุลชั้น
ไม่มีข้อมูล

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

90

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

25 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • Mrs.Clarita O.Almeda