ศิลปหัตถกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องกลุ่มสาระศิลปะอาคาร 8 ชั้น 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะงานศิลปหัตถกรรม 2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางงานศิลปในหลากหลายแขนง 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความรักแล้วหวงแหนงานศิลปะของชาติ

ภาระงาน

1.การฏิบัติงานหน้ากากอุปรากรจีน (เปเปอร์มาเช่) 2.การปฏิบัติงานลายไทยประยุกต์ 3.งานภาพพิมพ์ฉลุ (stercil art) 4.การออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 1/5
2.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 1/6
3.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 1/6
4.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 1/10
5.เด็กหญิงณัฎฐิดา เทพีม. 2/13
6.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 2/13
7.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 2/13
8.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 2/13
9.เด็กชายชลธี เลิศอุตสาหะม. 3/6
10.เด็กหญิงกรรชกร ปรีเปรมม. 3/6
11.เด็กหญิงจิตรลดา แพรประเสริฐม. 3/6
12.นายเพิ่มพรม อนงค์พรยศกุลม. 5/6
13.นายธราวิทย์ คงสำเร็จม. 5/12
14.นายยุทธนา เฉื่อยกลางม. 5/12
15.นายสหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ม. 5/12
16.นายธนดล เที่ยงธรรมม. 5/12
17.นายสุพศิน คุ้มจินดาม. 5/12
18.นายณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ม. 5/12
19.นายปวริศ จันลาวงศ์ม. 5/12
20.นายเอกพงศ์ เฟื่องฟูม. 5/12
21.นายชนาธิป ศรีสัทธาม. 5/12
22.นายธนพล หอมไม่หายม. 5/13
23.นางสาวกวินนา แก้วเพ็ชรม. 6/5
24.นางสาวกวิสรา แสงศิลป์มณีม. 6/5
25.นางสาวพีรดา เคหะม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

090

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสุรเชษฐ พลายงาม