DIYของใช้ญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

432

วัตถุประสงค์

1.ประดิษฐ์ของใช้เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2.เพื่อใช้วเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาระงาน

1.สิ่งประดิญฐ์ คนละ 1 ชิ้นงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชยางกูร เถาว์วัลดีม. 1/3
2.เด็กหญิงจิดาภา คันธนาลิตม. 1/5
3.เด็กชายจารุกิตติ์ ศรีสุชาติม. 1/8
4.เด็กชายญาณภัทร นิลสยามม. 1/8
5.เด็กหญิงอริสา ไขลีม. 1/8
6.เด็กหญิงปาริฉัตร เขียวเทศม. 1/8
7.เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย กุลชาติม. 1/8
8.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูริภักดีสนองม. 1/8
9.เด็กหญิงปวริศา วงษ์แสงทองม. 1/10
10.เด็กหญิงอชิรญา ดีโอดม. 1/10
11.เด็กหญิงอรณิชา พิพัฒน์มโนมัยม. 2/4
12.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 2/8
13.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 2/8
14.เด็กชายรณภูมิ ทับผึ้งม. 3/3
15.เด็กหญิงจินดามณี จิรสรวงเกษมม. 3/3
16.เด็กหญิงเนรัญชลา เต๋ทิม. 3/3
17.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 3/5
18.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 3/5
19.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 3/5
20.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 3/10
21.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 3/10
22.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 3/10
23.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 3/10
24.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 3/10
25.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 3/10
26.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 3/10
27.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 3/10
28.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 3/11
29.เด็กชายธนาดล แสงเพ็ญพราวม. 3/11
30.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 3/11
31.เด็กชายเศรษฐภัทร์ ศิริฉายวัฒนกุลม. 3/11
32.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 3/13
33.นายเมธาวี จิตต์ภิรมย์ม. 5/8
34.นายศิวดล ศรีอุบลม. 5/8
35.นายภารัช โบแน็ตม. 5/8
36.นายณัฐพงษ์ ประทิศม. 5/8
37.นายศรธรรศ ไตรจักรภพม. 5/8
38.นายธนธรณ์ คมน์พิสิฐม. 5/8
39.นายกิตตินันท์ กันต์นิกุลม. 6/8
40.นางสาวรดา เหรียญโมราม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

90

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกาญจนา อิ่มชื่น
  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้