เฮฮาภาษาไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

222

วัตถุประสงค์

1.ผู้เรียนมีความสนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

ภาระงาน

1.เล่านิทานและเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 2.แต่งนิทานได้ 3.อธิบายการละเล่นของไทยได้

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปนัสยา ชื่นใจม. 1/5
2.เด็กหญิงวริศรา ชูเดชม. 1/8
3.เด็กชายธนโชติ มีถมม. 1/11
4.เด็กชายฐาปนา ชัยสุขม. 1/11
5.เด็กชายณัฐชพนธ์ มานะศรีสุริยันม. 1/11
6.เด็กหญิงณัฐธิดา นาคกล่ำม. 1/14
7.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 2/12
8.นายกฤษนันท์ ยุทธหัตชัยชาญม. 4/5
9.นายต้นรัก เรืองวิทย์ม. 4/5
10.นายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 4/13
11.นายวงศธร สร้อยทองม. 4/13
12.นางสาววิสสุตา อายุวัฒน์ม. 4/13
13.นางสาวณัฎฐณิชา หว่าหลิ่งต๊ะม. 4/13
14.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 5/12
15.นางสาววีรดากร มั่งมีมากม. 5/12
16.นางสาวชนาพร แก้วก่ำม. 5/12
17.นางสาววิไลทิพย์ สุขเจริญศรีม. 5/12
18.นางสาวเปมิกา ฉัตรโพธิ์ทองม. 5/13
19.นางสาวญาณากร ศรีวิสุทธิ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

09

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย