สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

236

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์ให้มีความเข้มข้นในด้านเนื้อหามากยิ่งขึ้น 3) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายและถ่ายทอดเนื้อหาได้

ภาระงาน

1) นักเรียนต้องเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ในรายการต่างๆอย่างน้อย 1 รายการ 2) นักเรียนต้องออกมา Present เนื้อหาและโจทย์การแข่งขันทางคณิตศาสตร์อย่างน้อย 1 ครั้ง 3) นักเรียนต้องรวบรวมและจัดทำโจทย์การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายคนละ 1 เล่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปกรณ์ สังวาลเดชม. 4/1
2.นายศิวะ มันตาดิลกม. 4/1
3.นายอัษฎาวุธ อารีม. 4/1
4.นายเจษฎากร เผ่าปฏิมากรม. 4/1
5.นายจิรายุ สุขโขม. 4/2
6.นายระพีพัฒน์ จันทร์คูเมืองม. 4/4
7.นายณัฐนุพงษ์ อมรินทร์ม. 5/7
8.นายภัททพงศ์ โพธิ์ศรีม. 5/11
9.นายธิษณ์ อุทิศานนท์ม. 6/2
10.นายธีรภัทร ศุภจรูญวงศ์ม. 6/2
11.นายณัชพล เลวันม. 6/2
12.นายณัฐศักย์ วิริยะสกุลชัยพรม. 6/4
13.นายณัฐวัจน์ ใจบุญม. 6/13
14.นายมหกฤต ชุลหเสวีม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

9

จำนวนที่รับ

19 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์ วังคะพันธ์