ยุวกวี

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

434

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะในการแต่งบทร้อยกรอง 2.เพื่อนำความรู้ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทย 3.เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ภาระงาน

1. แต่งบทร้อยกรองตามที่กำหนด

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 1/5
2.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 1/5
3.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 1/13
4.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 2/8
5.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 2/9
6.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 2/9
7.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 2/9
8.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 2/9
9.นางสาวเปมิกา ฉัตรโพธิ์ทองม. 4/13
10.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 4/13
11.นางสาวจาณิสตา ยองม. 4/13
12.นางสาวเยาวลักษณ์ วิลัยลานม. 4/13
13.นางสาวปรวีรัตน์ จบศรีม. 5/6
14.นางสาวมนสิชา พุ่มพวงม. 5/6
15.นายศุภวัฒน์ บุญวิจิตรม. 5/8
16.นายอนุชิต บัวลอยม. 5/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

009

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

9 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจันจิรา น้ำขาว