รักภาษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

432

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจและรักภาษามากขึ้น 2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 2.สมุดคำศัพท์

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 2/5
2.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 2/13
3.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 2/13
4.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 2/13
5.นางสาวอรจิรา เครืองามม. 4/8
6.นางสาวลลดา สุขเกษมถิรเดชม. 4/8
7.นางสาวปาลิดา ชีชะนะม. 4/8
8.นางสาวณิชกานต์ สังข์มังกรม. 4/8
9.นางสาวเปรมิกา กลิ่นเกษรม. 4/8
10.นางสาวภิญญาพัชร์ ชาญชาตรีม. 4/8
11.นางสาวปรางทิพย์ อยู่สุขม. 5/2
12.นางสาวสรัญญา วงศ์เจริญม. 5/2
13.นางสาวอัญมณย์ ศรีชัยมงคลม. 5/3
14.นางสาวสุชัญญา นนทูลม. 5/3
15.นางสาวสุธาทิพย์ นามพรม. 5/3
16.นางสาวศิริพร ขุนศรม. 5/3
17.นางสาวรติรมย์ เสโรม. 5/3
18.นางสาวภัทรลภา กิตติประชากุลม. 5/3
19.นางสาวสุตาภัทร อายุวัฒน์ม. 5/4
20.นางสาวอักษราภัฏธ์ ชมมาลีม. 5/4
21.นายอนุพงศ์ สินสุพรรณ์ม. 5/5
22.นายณัฐกร ดอนสนธิ์ม. 5/5
23.นายกนกพล ดิลกรัตนพิจิตรม. 5/5
24.นางสาวญาณิศา ทูโมสิกม. 5/5
25.นางสาวพิชญ์สุดา ศิริสุวรรณม. 5/5
26.นางสาวมาริศรา โม้แก้วม. 5/5
27.นางสาวณิชาภัทร วีระบุรุษม. 5/5
28.นางสาวภวิกา สีหะวงษ์ม. 5/5
29.นางสาวนริศรา อินดีม. 5/5
30.นางสาวณัฐธิดา คงคาทิพย์ม. 5/5
31.นายกาย นิลวดีม. 5/6
32.นางสาวณัฏฐริยา พิมุม. 5/6
33.นางสาวธนพร อักษรพันธ์ม. 5/6
34.นางสาวศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ม. 5/6
35.นางสาววนิดา อินทร์พิทักษ์ม. 5/6
36.นางสาวพัชราภรณ์ จิรรัตนชลม. 5/6
37.นางสาวกรรวี สงวนวงษ์ม. 5/6
38.นางสาวปรียากร กรรณสูตรม. 5/6
39.นางสาวอัจฉรา งามล้ำม. 5/6
40.นางสาวอภิญญา ลัภยานันท์ม. 5/6
41.นายปานเทพ พรมอินทร์ม. 6/4
42.นางสาวเจนจิรา นามจันทราม. 6/4
43.นางสาวณัฐนิชา โคทังคะม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

89

จำนวนที่รับ

43 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจินตนา จันทา
  • นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์