English today

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

435

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายโดยใช้ภาษาอังกฤษ 3.เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม

ภาระงาน

1.นักเรียนทำvideoแนะนำโรงเรียนหรือสถานที่ที่นักเรียนชอบในโรงเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2.นักเรียนคิดgameที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษแล้วนำมาพาเพื่อนๆเล่น 3.นักเรียนทำtree wordsโดยประดิษฐ์ต้นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรัตตัญญู อินทร์เอมม. 1/5
2.เด็กชายธนบดี พูลเจริญม. 1/5
3.เด็กชายพีรพัฒน์ วณิชย์ศุภกรม. 1/5
4.เด็กหญิงภิชชญา ใจกุยม. 1/5
5.เด็กหญิงปาณิศา ยุทธหัตชัยชาญม. 1/5
6.เด็กหญิงกชกร สมแพงม. 1/6
7.เด็กหญิงปริณดา วิบูรณ์ม. 1/6
8.เด็กหญิงจิตาภัสส์ อเนกรัตนเศรษฐีม. 1/6
9.เด็กหญิงณัฐณิชา โรจน์วิเศษนุกูลม. 1/6
10.เด็กหญิงจิดาภา วิมลรวีม. 1/6
11.เด็กหญิงอิสราฐิติยา ดำโอม. 1/6
12.เด็กหญิงนพวรรณ อุดมพิทักษ์ม. 1/6
13.เด็กหญิงทักษพร ทรงทองม. 1/6
14.เด็กหญิงยานวี ดูเบย์ม. 1/6
15.เด็กหญิงกัญญพัชร วีรวัฒน์ไพศาลม. 1/6
16.เด็กหญิงพลอยดาว สุวรรณประเสริฐม. 1/9
17.เด็กหญิงทิพรดา เอี่ยมจรูญม. 1/11
18.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 2/5
19.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 2/13
20.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณไพศาลม. 2/13
21.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 2/13
22.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 2/13
23.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 2/14
24.เด็กชายปวริศ คงดีม. 2/14
25.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 3/5
26.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 3/5
27.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 3/12
28.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 3/12
29.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 3/13
30.เด็กชายปิติกร แซ่หลิ่วม. 3/13
31.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 3/13
32.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 3/13
33.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 3/13
34.นางสาวเกดแก้ว หมวกเมืองม. 4/4
35.นายธัชทฤต สิปปกรสินม. 4/11
36.นางสาวชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 4/11
37.นางสาวชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

89

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

3 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์
  • นางสาววนัดตยา ตองอบ