กองร้อยพิเศษ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

1.สร้างความเป็นผู้นำในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เพื่อฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะมีความรับต่องาน 3.นักเรียนมีจิตอาสาต่องานโรงเรียนและชุมนุม

ภาระงาน

1.ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรบริเวณโรงเรียน 2.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 3.ปฏิบัตฺกิจกรรมพิธีสงฆ์

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 1/5
2.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 1/5
3.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 1/6
4.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 1/6
5.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 1/6
6.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 1/6
7.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 1/6
8.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 1/6
9.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 1/6
10.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 1/6
11.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 1/6
12.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 2/5
13.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 2/5
14.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 2/5
15.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 2/5
16.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 2/5
17.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 2/5
18.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 2/8
19.เด็กชายธิติ ทำทองม. 2/10
20.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 2/11
21.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 2/11
22.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 2/13
23.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 2/13
24.เด็กชายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 3/5
25.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 3/5
26.เด็กชายธนพล มาตย์สุริย์ม. 3/8
27.เด็กชายธีระภัทร นนยะโสม. 3/8
28.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 3/8
29.เด็กชายชญานนท์ โมรานอกม. 3/8
30.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่ง เอคาโตร์ม. 3/8
31.เด็กชายชญานนท์ กาหลงม. 3/8
32.เด็กชายศุภนัชญ์ ชมสุนทรม. 3/8
33.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 3/14
34.นางสาวภัทราพร พลพวกุลม. 4/1
35.นางสาวปนิษฐา สุทธิโสม. 4/2
36.นางสาวภัทรดา สงคำเหลาม. 4/4
37.นางสาวศรุตา อยู่สำราญม. 4/5
38.เด็กหญิงพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 4/8
39.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 4/12
40.นายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 4/13
41.นายอนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภาม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

089

จำนวนที่รับ

43 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายรังสฤษฏิ์ บุณชลอ