English

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

431

วัตถุประสงค์

1.ใบงาน 2.VDO 3.Powerpoint

ภาระงาน

1.presentation 2.pretest

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธารใส ชินวงศ์ม. 1/9
2.เด็กชายมงคล ดีพร้อมทรัพย์ม. 1/11
3.เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงผลม. 1/11
4.เด็กชายณัฐพนธ์ นวลดีม. 1/11
5.เด็กชายนิธิศ ขาวดีม. 1/11
6.เด็กชายพิเชษฐ์ สิทธิชัยม. 1/11
7.เด็กชายพิสิษฐ์ บุญธรรมม. 1/11
8.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 2/9
9.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 2/9
10.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 3/9
11.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 3/9
12.นางสาวกฤษณา ผลดีม. 4/5
13.นายณัฐคมน์ จันทร์คำม. 6/10
14.นายปาณัสม์ จันทร์ขันศรีม. 6/10
15.นายฐิติพงค์ พิศวาสดิ์ม. 6/10
16.นางสาวณัฐธิดา สารบันม. 6/10
17.นางสาวสุวรรณวิภา ศรีไสวม. 6/10
18.นางสาวปณิชา ไชยเชษฐม. 6/12
19.นายธีรภพ จันทร์ชื่นม. 6/13
20.นางสาวอาทิตยา สวาสดิ์พงษ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

88

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริลักษณ์ มาหินกอง