ศิลปวัฒนธรรมจีน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

724,725, 726

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน 2.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน 3.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย-จีน

ภาระงาน

1.เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างน้อย 1 อย่าง 2.เข้าร่วมแข่งขันหมากรุกจีน ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ

รายชื่อนักเรียน

Total 92 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภูสิทธิ ลายลักษณ์ม. 4/9
2.นายวรชัย หวังม. 4/9
3.นายทิพากร เทียมกลางม. 4/9
4.นายสืบสกุล ศุนาลัยม. 4/9
5.นายอนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกตม. 4/9
6.นายพุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ม. 4/9
7.นายฐากร โอภาธนฐากรม. 4/9
8.นายธนกฤต ศิริตันติเวชกรม. 4/9
9.นางสาวพรธีรา จรรยาศิริม. 4/9
10.นางสาวอภิชญา หงษ์วิไลม. 4/9
11.นางสาวนวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ม. 4/9
12.นางสาวสุพิชญา พลอยเลิศม. 4/9
13.นางสาวปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 4/9
14.นางสาวพลอยนรินทร์ โพธินะม. 4/9
15.นางสาววิภาภรณ์ โนนตานอกม. 4/9
16.นางสาววนัสพร สนิทน้อยม. 4/9
17.นางสาววรกมล กิจพิชิตม. 4/9
18.นางสาวณภัทร ผิวทองม. 4/9
19.นางสาวณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ม. 4/9
20.นางสาวพัณณ์ชิตา สุจิมาม. 4/9
21.นางสาวสุพิชญา เชื้อสกุลม. 4/9
22.นางสาวสุวนันท์ นามวงค์ม. 4/9
23.นางสาวชลณิชา กุลตประเสริฐม. 4/9
24.นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วพวงม. 4/9
25.นางสาวกัลยรัตน์ บรรจงเลิศม. 4/9
26.นางสาวธัญญา เลิศธิตินันท์กุลม. 4/9
27.นางสาวปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ม. 4/9
28.นางสาวกิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ม. 4/9
29.นางสาวพัชรมัย คชพันธ์ม. 4/9
30.นายธีติ พิทักษ์ตุ้มม. 5/9
31.นายพีรภาส บรรจงลักษณ์ม. 5/9
32.นางสาวพิชญาอร แซ่ลิ้มม. 5/9
33.นางสาวชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจม. 5/9
34.นางสาวภควดี ภูผาม. 5/9
35.นางสาวนลินทิพย์ เปี่ยมเจริญม. 5/9
36.นางสาวพิมพ์กัลยา พิมพ์ทองม. 5/9
37.นางสาวสุชาดา เอี่ยมสุดแสงม. 5/9
38.นางสาวอชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพม. 5/9
39.นางสาวธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียรม. 5/9
40.นางสาวสาธิภา ละอองเอี่ยมม. 5/9
41.นางสาวเก็จมณี ทองสวัสดิ์ม. 5/9
42.นางสาวพัชรพร การุณวงษ์ม. 5/9
43.นางสาวภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ม. 5/9
44.นางสาวธิดารัตน์ หวิงปัดม. 5/9
45.นางสาวเพียงรุ้ง หล้ามณีม. 5/9
46.นางสาวสุพิชญา บุญเกิ่งม. 5/9
47.นางสาววรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิม. 5/9
48.นางสาววริศรา เรืองเกตุม. 5/9
49.นางสาวญาณิศา ลอยรัตน์ม. 5/9
50.นางสาวธนพร ปรีชาม. 5/9
51.นางสาวปิยะธิดา ฤทธิ์นอกม. 5/9
52.นางสาวสุวรรณี มีอาษาม. 5/9
53.นางสาวศศิวิมล มั่นไพบูลย์ม. 5/9
54.นางสาวธีราพร แสนสุขม. 5/9
55.นางสาววัลลพา ผ่องชมภูม. 5/9
56.นางสาวภัทรวดี สามเสนม. 5/9
57.นางสาวทิพรัตน์ แพรศรีม. 5/9
58.นางสาวฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุลม. 5/9
59.นายธนัท โชติภัทรบูรณ์ม. 6/9
60.นายชินภัทร หิรัญคำม. 6/9
61.นายจิรพงษ์ ศิริสมพรม. 6/9
62.นายพงศภัค อุดมกุลม. 6/9
63.นายศุภกร พันธุ์เทศม. 6/9
64.นายพีรวัส หาญนัทธีม. 6/9
65.นายสุชาครี เย็นชมชื่นม. 6/9
66.นายศุภกร ด้วงนาม. 6/9
67.นายฐิติพงษ์ บุญศรีประภากิจม. 6/9
68.นางสาวปัทมพร นครศรีม. 6/9
69.นางสาวภัทรานิษฐ์ หยางม. 6/9
70.นางสาวชนิกานต์ ชุ่มกิ่งม. 6/9
71.นางสาวชวัลลักษณ์ จันทร์หล้าม. 6/9
72.นางสาวนิชานันท์ กลางประพันธ์ม. 6/9
73.นางสาวรุจิรา รั่นอรัญม. 6/9
74.นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ป้อมม. 6/9
75.นางสาวอัมรินทร์ ชักชวนวงศ์ม. 6/9
76.นางสาวพรรณพัชร กาวดิลกม. 6/9
77.นางสาวสุชัญญา สีนาคม. 6/9
78.นางสาวศศิภา เจิงจีระกุลม. 6/9
79.นางสาวอภิชญา โคตรสารม. 6/9
80.นางสาวปิยะฉัตร มุทาวันม. 6/9
81.นางสาวณภาภัช เลิศภักดีพรม. 6/9
82.นางสาวพิชชา ปั้นวงศ์รอดม. 6/9
83.นางสาวรังสินี งามจิตม. 6/9
84.นางสาวสิริกร แสงจันทร์ม. 6/9
85.นางสาวมรัสศิยา ประภาษีม. 6/9
86.นางสาวภคนันท์ กิตติประชากุลม. 6/9
87.นางสาวสุภัทรา ศิริม. 6/9
88.นางสาวชนิกานต์ สนสกลม. 6/9
89.นางสาวสุวิมล เลิศวรทรัพย์ม. 6/9
90.นางสาวธิติยา รักษาวงศ์ม. 6/9
91.นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปธนาภัทท์ม. 6/9
92.นางสาวกุลิสรา รักความสุขม. 6/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

88

จำนวนที่รับ

96 คน

รับสมัครอีก

4 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเครือวัลย์ ชาสวัสดิ์
  • นางสาวณธิดา โกรทินธาคม