ศิลป์สร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ศูนย์ศิลปะ 838

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับศิลปะเพิ่มมากขึ้น 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ การสร้างสรรค์งานศิลปะไปประยุกต์ใช้ได้ 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทนนิค วิธีการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างหลากหลาย 4.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานของตนเองและวิจารณ์งานของผู้อื่นได้

ภาระงาน

1.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2.ใช้สื่อ เทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย 3.นำเสนอผลงานของตนเอง และวิจารณ์ผลงานผู้อื่น

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรชต พิมพ์พรมม. 2/4
2.เด็กหญิงภัคจีรา ท่าจีนม. 2/4
3.เด็กหญิงนัทธมน ไผ่ตระกูลม. 2/4
4.เด็กหญิงปราณปรียา ทองเลิศม. 2/4
5.เด็กหญิงปารวี ศานติกุลลักษณ์ม. 2/4
6.เด็กหญิงมนัสชญานันท์ ใจวังโลกม. 2/4
7.เด็กหญิงศุพัทนันท์ รื่นเริงม. 2/4
8.เด็กหญิงภัณฑิรา หล่อทองเลิศม. 3/4
9.เด็กชายภุชิสส์ นาคมอญม. 3/5
10.เด็กชายนัฏการณ์ เผือกผ่องม. 3/5
11.เด็กชายวันชัย สุขจิตร์ม. 3/5
12.เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ม. 3/6
13.เด็กหญิงวัชรีพร นันทมงคลม. 3/6
14.เด็กหญิงทัชชาพร ฉิมพลีม. 3/6
15.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินดีม. 3/6
16.เด็กหญิงชนาภา ชะนะนานม. 4/11
17.เด็กหญิงช้องนาง ทองมากม. 4/11
18.นางสาวเเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลาม. 4/11
19.นางสาวศิริพร ขุนศรม. 5/3
20.นางสาวกฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ม. 5/4
21.นางสาวศิรดา ศุกระกาญจนะม. 5/4
22.นายปริภัทร บัณทิธาดาวิทย์ม. 5/5
23.นางสาวฑิฆัมพร สิงหสมบูรณ์ม. 5/11
24.นางสาวสุลัคณา ปล่องทองม. 5/11
25.นางสาวรสกร เลิศธนะแสงธรรมม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

088

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายภาคิน อิศวมงคล