สไตล์จีน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

126

วัตถุประสงค์

1.เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะของจีน

ภาระงาน

1.กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจีน 2.เข้าร่วมโครงการและนิทรรศการของภาษาจีน

รายชื่อนักเรียน

Total 51 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 1/9
2.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 1/9
3.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 2/5
4.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 2/5
5.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 2/10
6.นางสาวปภาวรินท์ สีดำม. 3/3
7.นางสาวดวงหทัย จงจิตรม. 3/3
8.เด็กชายกิตติธัช พลายแก้วม. 3/5
9.เด็กชายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 3/5
10.นายถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูลม. 3/5
11.นางสาวอมรรัตน์ สัญญาม. 3/5
12.เด็กหญิงสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 3/5
13.เด็กหญิงธนสพร ภัทรบุญม. 3/5
14.นางสาวธนศมล นาควิจิตรม. 3/5
15.เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองม. 3/5
16.นางสาวเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 3/9
17.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีสากลม. 3/9
18.เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโรจน์ม. 3/11
19.เด็กหญิงกรธิดา ธัญนันท์ม. 3/11
20.เด็กหญิงมาริสา นามหิรัญม. 3/11
21.เด็กหญิงมุกอันดา ยองม. 3/11
22.เด็กหญิงเกดแก้ว หมวกเมืองม. 3/11
23.นางสาวชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 3/11
24.เด็กหญิงปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ม. 3/11
25.นางสาวณัฐวสา มลชัยชนะถาวรม. 3/11
26.นายธนกร ค้ำคูณม. 3/12
27.นางสาวสุพัตรา นาใจเย็นม. 4/5
28.นางสาวพรรัตน์ เสาสูงม. 4/6
29.นางสาวชลธิชา แซ่โง้วม. 4/7
30.นางสาวนภัสกร ธนะผลม. 4/7
31.นางสาวปาลินี หัวใจมั่นม. 4/7
32.นางสาวปุณยวีร์ ตรีวัฒนาม. 4/7
33.นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์เกิดม. 4/8
34.นางสาวกฤติกา ยาดอว์ม. 4/10
35.นางสาวหทัยชนก จารย์สูงเนินม. 4/10
36.นางสาวนริศรา หอมจันทร์ม. 4/10
37.นางสาวภัทรดา อยู่เจริญม. 4/10
38.นางสาวลลิตา ปึ้งผลพูลม. 4/11
39.นางสาวชลดา ยิ่งเรงเริงม. 4/11
40.นางสาวชลธิชา นิลพันธ์ม. 4/11
41.นางสาวเอื้อกานต์ แซ่อึ้งม. 4/11
42.นางสาวพรนภา บัวขวัญม. 4/12
43.นางสาวศิรษา จิระคูยุทธชัยม. 4/12
44.นางสาวคชภรณ์ สว่างทองหลางม. 4/12
45.นายพิทวัส เชิดชัยภูมิม. 4/13
46.นางสาวเกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ม. 4/13
47.นางสาวนิรชา สว่างเนตร์ม. 4/13
48.นางสาววนัสนันท์ มั่นน้อยม. 5/2
49.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 5/3
50.นางสาวกมลวรรณ บรรดาลม. 5/7
51.นางสาวกัลย์ ถวัลย์อรรณพม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

87

จำนวนที่รับ

51 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่
  • นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต