ภาษาสนุก

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

445

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารพูดและเขียนประโยคที่ใช้ในการสื่อสารได้ 2.นักเรียนที่เป็นชื่อประเทศและเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ

ภาระงาน

1.บัตรคำที่เป็นคำทักษะของแต่ละประเทศ 2.บัตรคำที่เป็นชื่อประเทศและเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายเจษฎากร สิงห์ษาม. 5/6
2.นายรัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ม. 5/6
3.นางสาวอรจิรา เครืองามม. 5/8
4.นางสาวพรทิพย์ แดงน้อยม. 5/8
5.นายอนวัช ยอดกล้าม. 6/1
6.นายปณิธิ ภูริอภิบาลม. 6/2
7.นายอดิศร พวงจันทร์ขาวม. 6/2
8.นางสาวจารุวรรณา เรืองโรจน์ม. 6/2
9.นางสาวปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ม. 6/2
10.นายธนพล ยุวะเสวีม. 6/3
11.นายศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศม. 6/3
12.นางสาวชนากานต์ ประสมแก้วม. 6/3
13.นายสรัล ปลื้มพลม. 6/4
14.นางสาวธิติมา สารีรูปม. 6/4
15.นางสาวนิชาภา ชุมเปียม. 6/4
16.นางสาวณิชาภัทร วีระบุรุษม. 6/5
17.นายนันทิพัฒน์ พุ่มพวงม. 6/6
18.นายชนกันต์ ตัถยานุกูลม. 6/6
19.นายลาภิศ ธารินธนบดีม. 6/6
20.นายกีรติ มาลัยมาตย์ม. 6/6
21.นายนนทัช คงดีม. 6/6
22.นายชัชฤทธิ์ ชราดีม. 6/6
23.นายรพีพัฒ โอมากม. 6/6
24.นางสาวธนพร อักษรพันธ์ม. 6/6
25.นางสาวศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ม. 6/6
26.นางสาววนิดา อินทร์พิทักษ์ม. 6/6
27.นางสาวพัชราภรณ์ จิรรัตนชลม. 6/6
28.นางสาวกรรวี สงวนวงษ์ม. 6/6
29.นางสาวอัจฉรา งามล้ำม. 6/6
30.นางสาวอภิญญา ลัภยานันท์ม. 6/6
31.นายชิษณุสรรค์ นิ่มละออม. 6/8
32.นายวสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ม. 6/8
33.นายคิรินทร ราชพิทักษ์ม. 6/11
34.นายณภัทร เทศดีม. 6/11
35.นายปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ม. 6/11
36.นางสาวปัญญาพร งามขึมม. 6/11
37.นางสาวหิรัญรัตน์ ศรีเงินงามม. 6/11
38.นางสาวชลพินทุ์ พุฒวงษ์ม. 6/13
39.นางสาวทิพย์วรรณ ฤทธิเรืองม. 6/13
40.นางสาววัลวลี สุรวัฒนชัยม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

87

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกฤษณา บิณษรี
  • นางสาวสิริโสภา โทมารกุล ณ นคร