งานสานกระดาษหนังสือพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

521

วัตถุประสงค์

1.ฝึกทักษะงานสานกระดาษ 2.สามารถออกแบบและประดิษฐ์ของใช้ได้

ภาระงาน

1.ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ 2.ฝึกทักษะการสานเบื้องต้น 3.ออกแบบงานสานของใช้ 1 ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 2/7
2.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 2/7
3.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 2/7
4.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 2/7
5.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 2/7
6.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาม. 2/7
7.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 2/7
8.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 2/7
9.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 2/7
10.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 2/7
11.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 2/8
12.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 2/10
13.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 2/10
14.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 2/10
15.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 2/10
16.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 2/10
17.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 2/10
18.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 2/10
19.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 2/10
20.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 2/10
21.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 2/10
22.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 2/10
23.เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญศรีม. 2/10
24.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 2/10
25.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 2/10
26.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 2/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

087

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางชนิษฏา ธรรมชาติ