เพลินใจไปกับแสตมป์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

444

วัตถุประสงค์

1.เพื่อการสะสมตราไปรษณียากรเชิงพาณิชย์ 2.เพื่อการสะสมตรงไปรษณียากรเชิงจรรโลงใจ 3.เรียนรู้ที่มาของstampที่เกี่ยวข้องกับปะวัติศาสตร์ไทย

ภาระงาน

1.จัดเล่มอัลบั้มสะสมแสตมป์ (30ดวงขึ้นไป) 2.เขียนไปรษณีย์ถึงแม่ (ส.ค.) 3.เขียนไปรษณีย์บัตรถึงทหารชายแดนใต้ 3 จังหวัด (ม.ค.)

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 2/13
2.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 2/13
3.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 2/13
4.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 2/13
5.เด็กชายจอมพล สุ่มมาตย์ม. 3/3
6.เด็กชายอภิวัฒน์ ดามีม. 3/3
7.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 3/5
8.เด็กชายปราการ บุญใสม. 3/11
9.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 3/11
10.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 3/11
11.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 3/11
12.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 3/12
13.เด็กหญิงตันหยง วงศ์เหลืองม. 3/13
14.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 3/13
15.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 3/13
16.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 3/13
17.นายรัฐ ปะทีปะวณิชม. 4/5
18.นางสาวธมนวรรณ ธงศิลาม. 4/5
19.นางสาวบรรณฑรวรรณ นาคช่วยม. 4/6
20.นางสาวยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 4/6
21.นายปรมี พรหมโสภาม. 4/7
22.นายศิวัจน์ วรกิตตสวัสดิ์ม. 4/7
23.นายธนโชติ ผาสุขฤทธิ์ม. 4/7
24.นางสาวชนากานต์ คงดีม. 4/7
25.นางสาวภัทรพร นิลเต่าม. 4/7
26.นางสาวมัชฌิมา ชาญพินิจม. 4/8
27.นางสาวชนิสรา จันพลงามม. 4/8
28.นายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 4/10
29.นายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 4/10
30.นายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 4/10
31.นายธนกร เตียนพลกรังม. 4/12
32.นางสาวสุธิดา รุ่งศรีม. 4/12
33.นางสาวธมนพรรณ ธงศิลาม. 4/12
34.นางสาวปาณิศา ก๋งอุบลม. 4/13
35.นางสาวปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 4/13
36.นางสาวธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคินม. 5/8
37.นางสาวณิชกานต์ สังข์มังกรม. 5/8
38.นางสาวเปรมิกา กลิ่นเกษรม. 5/8
39.นางสาวพรรวษา โพธิสิงห์ม. 5/8
40.นางสาวภิญญาพัชญ์ ชาญชาตรีม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

86

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว
  • นางสาวจิตราวัฒน์ พลูทวีธรรม
  • นางรัชนีกร ไวระวัง