ศิลปวัฒนธรรมการแสดงญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

433

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีเจคติที่ดีต่อภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการแสดงญี่ปุ่น

ภาระงาน

เข้าเรียนเกินกว่า 80 % มีการแสดงที่สนใจและแสดงได้ดี 1 การแสดง

รายชื่อนักเรียน

Total 56 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ม. 1/6
2.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 1/6
3.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 1/6
4.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 1/6
5.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 1/6
6.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 1/6
7.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 1/11
8.เด็กหญิงธนัชพร เรืองไพศาลม. 1/11
9.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 1/11
10.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 1/11
11.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 1/12
12.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 1/13
13.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 1/14
14.เด็กหญิงปราณปรียา ทองเลิศม. 2/4
15.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 2/5
16.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 2/6
17.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 2/8
18.เด็กหญิงทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 3/11
19.เด็กหญิงวริศรา ทองคำม. 3/11
20.นางสาวธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 3/11
21.เด็กหญิงสกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญม. 3/11
22.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 4/6
23.นางสาวสรวีย์ ธิติสันติคุณม. 4/8
24.นางสาวอัฐภิญญา ดวงแก้วม. 4/8
25.นางสาวหทัยธร แรงทองม. 4/8
26.นางสาวนภัสมล ภูตระกูลม. 4/8
27.นางสาวกันติชา เพียรล้ำเลิศม. 4/8
28.นางสาวพรรวษา โพธิสิงห์ม. 4/8
29.นางสาวรัญชิดา รัศมีม. 4/8
30.นางสาวประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 4/12
31.นางสาวเอกปวีร์ รัตนกรม. 4/12
32.นางสาวภัชชลี ชมถิ่นม. 5/3
33.นายกิตติคุณ ทัดประดิษฐม. 5/5
34.นางสาวรุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 5/5
35.นายดนตรี ณัฐณพงศ์ม. 5/8
36.นายภัคพล สุขศิริม. 5/8
37.นายณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 5/8
38.นายธีรธัช พรหมศาสตร์ม. 5/8
39.นางสาวณัฐชริกา สงวนโชคกุลม. 5/8
40.นางสาวภัทรวรินทร์ คล้ายนาคม. 5/8
41.นางสาวสุจิตรา วังสารม. 5/8
42.นางสาวกุลสินี จังสิริมงคลม. 5/8
43.นางสาวกนกพร เด่นสมุทรม. 5/8
44.นางสาวรัญชิดา รัญสูงเนินม. 5/8
45.นางสาวชุติกาญจน์ อุทัยม. 5/8
46.นางสาวปนัดดา พร้อมเพรียงม. 5/8
47.นางสาวศศิพิมพ์ วงษ์วารม. 5/10
48.นางสาวสิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาม. 5/10
49.นางสาวรสกร เลิศธนะแสงธรรมม. 6/1
50.นางสาวณัฎฐิกา คุปต์นิรัติศัยกุลม. 6/1
51.นางสาวเขมิกา อภิชาตพิเชียรม. 6/2
52.นางสาวชรินรัตน์ บูรณะพิสิฐม. 6/2
53.นางสาวกานต์ธิดา พัฒโนทัยม. 6/2
54.นางสาวณัฐวรรณ ชีชะนะม. 6/8
55.นางสาวนิศารัตน์ วิเศษกุลม. 6/8
56.นางสาวศุภิสรา พงษ์สุวรรณม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

86

จำนวนที่รับ

57 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้
  • นางสาวณภัทร สกุลเดช
  • นางสาวกาญจนา อิ่มชื่น