ดีไซเนอร์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องอาหาร

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพงศภัค ตังคอนันต์ม. 1/4
2.เด็กชายพงษกร เวศะนันต์ม. 1/4
3.เด็กชายวรากร ลีพึ่งธรรมม. 1/4
4.เด็กชายวายุ แสงจักร์ม. 1/4
5.เด็กหญิงจุฑาทิพ เติมชัยกุลม. 1/4
6.เด็กหญิงตรีสรา อาดัมม. 1/4
7.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 1/8
8.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 1/8
9.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
10.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 1/8
11.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 1/9
12.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 1/9
13.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 1/10
14.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 2/8
15.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 2/8
16.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 2/12
17.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 2/12
18.เด็กหญิงปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 3/7
19.เด็กหญิงปาณิศา ก๋งอุบลม. 3/7
20.เด็กหญิงณัฐณิชา พ่วงขำม. 3/7
21.เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ม. 3/7
22.เด็กหญิงอภิชญา สารพันธ์ม. 3/7
23.นางสาวจิรา พวงวาสนาม. 4/4
24.นางสาวนริศรา เปรมเสถียรม. 4/4
25.นายปัญญพัฒน์ ศรีบางม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

086

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์