ภาษาญี่ปุ่นหรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

425

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงริณรฏา ถาวรวีรสกุลม. 1/4
2.เด็กหญิงแพรพลอย มหัทธนะรัตน์ม. 2/13
3.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 2/13
4.เด็กชายธราเวช คงสมบูรณ์ม. 3/3
5.นางสาวภัคธีมา จิตวิบูลย์ม. 3/3
6.นางสาวจุฑามาศ ชาวยศม. 3/3
7.เด็กหญิงกัณฐมณี ซังทองม. 3/4
8.เด็กหญิงวรินธร บัณฑุกุลม. 3/4
9.นางสาวชาลิสา เวชสถลม. 3/4
10.เด็กหญิงภัคจิรา จำปาศรีม. 3/4
11.นายเจตริน จันตระกูลชัยม. 3/6
12.เด็กหญิงกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 3/6
13.นางสาวณัฐวดี จันทรประทักษ์ม. 4/1
14.นางสาวนภัสสร สะเลมันม. 4/1
15.นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ม. 4/1
16.นางสาวศุภิสรา วรพฤกษ์จารุม. 4/2
17.นางสาวจีรนันท์ อ่วมบัวทองม. 5/4
18.นางสาวปารมี เจิงม. 5/4
19.นางสาวพัชริดา คงจันทร์ม. 5/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

85

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวหัทยา เกตุพานิช