คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้อง com

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 1/14
2.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 2/5
3.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 2/5
4.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 2/5
5.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 2/7
6.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 2/7
7.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 2/9
8.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 2/9
9.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 2/9
10.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 2/9
11.เด็กหญิงจิตรานุช เทศรอดม. 3/5
12.เด็กหญิงอิษฎาอร หลวงสอนม. 3/5
13.เด็กหญิงธัญชนก ก้อนมณีม. 3/6
14.เด็กหญิงวนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 3/6
15.เด็กหญิงนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 3/7
16.เด็กหญิงศตพร สนิทม. 3/7
17.นายกษิภณ สันตยานนท์ม. 5/10
18.นายทัตพงศ์ พรปกเกล้าม. 5/10
19.นางสาวรัศมี สุขสำราญม. 6/4
20.นางสาววริศรา ภัทรเมธาวรกุลม. 6/4
21.นางสาวภาสิณี ชูเกษรม. 6/4
22.นายศุภชัย จันโทม. 6/11
23.นายภัทรวิน พรวิริยกุลม. 6/11
24.นายนัฐพล ฟักสวัสดิ์ม. 6/11
25.นายอิทธิไกร กลิ่นรักธนาม. 6/11
26.นายธนากร ศรีนภาวรรณม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

085

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเสรีพงษ์ นามเมือง