Crossword Game

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

524

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญให้เป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษ 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลสว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาอังกฤษจากกิจกรรมนี้ได้อย่างสนุกสนาน

ภาระงาน

1.ให้นักเรียนศึกษากติกาการแข่งขันและฝึกการแข่งขันได้ 2.ให้นักเรียนสาธิตการเล่นได้ 3.นักเรียนฝึกจับคู่การแข่งขันฝึกทักษะการแข่งขันได้

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชินพัฒน์ เม่งเฮงสูนม. 2/4
2.เด็กชายพงษกร เวศะนันต์ม. 2/4
3.เด็กชายรวิกร ตรุษทุ่งม. 2/4
4.เด็กชายวรากร ลีพึ่งธรรมม. 2/4
5.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 2/8
6.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 3/8
7.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 3/12
8.เด็กหญิงอัญชลิกา บุญประเสริฐม. 3/12
9.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 3/12
10.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 3/12
11.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 3/12
12.นายณัฐกานต์ แก้วศิริม. 5/12
13.นายวิทยา จำมาม. 5/12
14.นายณัฐวุฒิ พริ้งพร้อมม. 5/12
15.นายอนุภัทร ปิยจันทร์ม. 5/12
16.นายนวมินทร์ กาญจนะภาโสม. 6/7
17.นายสหัสวรรษ ตุ้ยลี้ม. 6/7
18.นางสาวธัญญ์ปวีณ ภูชิตวสุภัทร์ม. 6/7
19.นางสาวปถวพร รัตนพันธุ์ศรีม. 6/7
20.นายธนะรัชต์ บัวแก้วม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

85

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง