พัฒนาสื่อ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้อง com2

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 1/6
2.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 1/6
3.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 1/6
4.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 1/10
5.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 1/12
6.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 2/6
7.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 2/6
8.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 2/6
9.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 2/6
10.เด็กชายภาคิณ พนาพฤฒินันท์ม. 2/6
11.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 2/6
12.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 2/6
13.เด็กหญิงศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 3/12
14.นางสาวกฤติยา จาดีม. 5/8
15.นางสาวพัชมณฑ์ ขันติสุขิตาม. 5/8
16.นายภูชิต รุ่งระวิม. 6/2
17.นายชยภัทร พันรอดม. 6/2
18.นายภาณุพงศ์ ดวงใจม. 6/3
19.นายกฤติเมธ แป้นเหมือนม. 6/4
20.นายภูษณวิช จันทร์วิทยานุชิตม. 6/5
21.นายวิชญ์พล นามแก้วม. 6/5
22.นายสิรวิชญ์ ศรีสุชาติม. 6/5
23.นายสิรภพ คูณสินชัยม. 6/5
24.นายฐพงศ์ภรณ์ วงค์ยศม. 6/7
25.นายปองณัฐ เนียมสอนม. 6/7
26.นายเสฏฐวุฒิ อนุตรโสตถิม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

084

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปรีชา กิจจาการ