Mix and Match

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

434(อาคารสิริยาคาร)

วัตถุประสงค์

1.พัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะ 2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย

ภาระงาน

1.ผลงานนักเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต สีกองเสนม. 2/3
2.เด็กชายพีรวัส โอฬารฤทธินันท์ม. 2/3
3.เด็กชายยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ม. 2/3
4.เด็กชายอริญชย์ อริยะตาม. 2/3
5.เด็กชายรพีภัทร ปิยาสิรินทร์ม. 2/3
6.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 3/5
7.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 3/5
8.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 3/5
9.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 3/5
10.เด็กหญิงภมรรัตน์ สอนจันทร์ม. 3/5
11.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 3/5
12.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 3/5
13.เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่อึ้งม. 3/5
14.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 3/5
15.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 3/5
16.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 3/5
17.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 3/5
18.นางสาวพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 4/3
19.นายอเนชา จิตต์เกษมม. 5/2
20.นายพงศธร ดอนเหลือมม. 5/2
21.นายอานนท์ ศรีเผือกม. 5/2
22.นางสาวพัณณิตา คำยนต์ม. 5/4
23.นางสาวอัฐภิญญา ดวงแก้วม. 5/8
24.นางสาวหทัยธร แรงทองม. 5/8
25.นายธราเทพ สุ่นจันทร์ม. 6/7
26.นางสาวณัฐชา ทิพย์อุทัยม. 6/7
27.นางสาวชิราวรรณ สังข์เกิดม. 6/7
28.นางสาวนภัสสร อินทรแจงม. 6/7
29.นางสาวศิริญา ปลั่งกลางม. 6/7
30.นางสาวลลิตวดี คำถนอมม. 6/7
31.นางสาวณีรฌา ภาคพิธเจริญม. 6/7
32.นางสาวจิรัสยา ตั้งต่อต้านม. 6/7
33.นางสาวชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

84

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

27 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชวิศา คำชม
  • นางสาวณภัทร สกุลเดช
  • นางสาวจินตนา จันทา