ภาษาพาสนุก2

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

434

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาระงาน

1.สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2.อ่านบทความภาษาอังกฤษ(โคลง,เพลง)

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 1/8
2.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 1/8
3.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 1/8
4.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 2/7
5.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 2/7
6.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 2/7
7.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 2/8
8.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 2/8
9.นายพงศธร สายสูงม. 3/7
10.เด็กชายอัครพล สาระสุขม. 3/7
11.เด็กหญิงวรรณนิสา ชำนาญปืนม. 3/7
12.นายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 3/9
13.นางสาวจิณห์นิภา สกุลเมืองม. 4/2
14.นายอภิสิทธิ์ หล้าดีม. 4/6
15.นายศศิวัฒน์ สมบัติรุจิราม. 4/10
16.นายรัฐพล พามโพธิ์ม. 4/10
17.นายเอเซีย สิโนทกม. 4/11
18.นายรัชตดิศย์ จิรังดาม. 4/11
19.นายวทัญญู ทองหล่อม. 4/11
20.นายพชรพล รักญาติม. 4/11
21.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 4/13
22.นายอิทธิพล แก้วตระกูลโชติม. 4/13
23.นายพชธกร รักญาติม. 4/13
24.นายพีรวิชญ์ จิรไกรโกศลม. 5/4
25.นางสาวโยษิดา พลังสันติกุลม. 5/4
26.นางสาวพาณิภัค กาวดิลกม. 5/4
27.นายต้นน้ำ ศรีสุริยเวศน์ม. 5/5
28.นายกุญช์ชาญ คณาจันทร์ม. 5/5
29.นายธนาดล จงประสิทธิ์สุขม. 5/5
30.นายเจษฎา เจียรจิตอารีย์ม. 5/5
31.นายชิติพัทธ์ ช่างเจรจาม. 5/5
32.นายพชรดนัย สำรวมจิตม. 5/5
33.นายออมสิน เหรียญรุ่งโรจน์ม. 5/6
34.นายวสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ม. 5/8
35.นายปาณัสม์ จันทร์ขันศรีม. 5/10
36.นายธีรภัทร์ จันทร์ชื่นม. 5/10
37.นายอุกฤษฎ์ สัญชัยศิริกูลม. 5/10
38.นายปวิณวัฒน์ รักษาวงศ์ม. 5/11
39.นางสาวอาราดา อินทรม. 5/11
40.นางสาวภิญญาดา ชัยจรีนนท์ม. 5/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

84

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว
  • นางสาวจิตราวัฒน์ พูลทวีธรรม