ดูแลต้นไม้

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

หน้าห้องปกครอง

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 1/5
2.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 1/5
3.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 1/5
4.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 1/5
5.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 1/5
6.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 1/9
7.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 1/9
8.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 1/9
9.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 1/10
10.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 1/10
11.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 1/10
12.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 1/14
13.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 1/14
14.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 1/14
15.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 1/14
16.เด็กชายสถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ม. 1/14
17.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 2/9
18.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 2/9
19.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 2/9
20.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 2/9
21.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 2/9
22.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 2/9
23.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 2/9
24.เด็กหญิงสุธีกานต์ สุขกระโทกม. 2/14
25.นางสาวญารินดา หวังเจริญม. 4/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

083

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร