ภาษาและวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

433

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ 2.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะด้านการลงมือปฎิบัติจริง 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในอนาคต

ภาระงาน

1.ให้นักเรียนทำอาหารในแต่ละประเทศที่มีความสนใจ 2.ให้นักเรียนประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเศษวัสดุตามความถนัดและความสนใจ 3.ให้นักเรียนนำเสนอผลงานเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมที่ตนสนใจและเกิดความภาคภูมิใจ

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุรณัฐ ชัยชุมพลม. 1/12
2.เด็กหญิงสิรินทรา เหล็กลอยม. 1/13
3.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 2/8
4.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 2/8
5.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 2/8
6.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 2/11
7.เด็กชายธีรภัทร สาลีรัชตะธรรมม. 2/11
8.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 2/11
9.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 2/11
10.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 2/11
11.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 2/12
12.เด็กหญิงชัญญนุช บุญเพ็งม. 2/12
13.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 2/14
14.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 3/9
15.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 3/9
16.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 3/9
17.เด็กชายธนินท์รัฐ เผือกวัฒนะม. 3/12
18.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 3/12
19.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 3/12
20.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 3/12
21.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 3/12
22.เด็กชายนครินทร์ ชัยสิทธิ์ม. 3/12
23.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 3/13
24.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 3/13
25.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 3/13
26.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 3/13
27.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 3/13
28.นายธนกฤต พวงเข็มขาวม. 4/2
29.นางสาวชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลปม. 4/2
30.นางสาววรรณภัสสร เดชด่านสมุทรม. 4/3
31.นางสาวชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสดิ์กุลม. 4/4
32.นางสาวฐานิศรา เจียมทองม. 4/5
33.นางสาวรษิกา แววกุดเรือม. 4/5
34.นางสาวอารียา ศรีวัฒนวรชัยม. 4/5
35.นางสาวสุภัสสรา สมัญญาม. 4/5
36.นางสาวพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 4/5
37.นางสาวอาทิตยา ทวีสินม. 4/5
38.นายวีรภัทร ทองดีนอกม. 4/10
39.นางสาวแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 4/11
40.นางสาวภัทรวรินทร์ คล้ายนาคม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

83

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ
  • นางสาวกฤษณา บุตรหึงษ์