เพื่อนช่วยเพื่อน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โรงอาหารเก่า

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้น้องสร้างชิ้นงานงานจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ 2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีกันในหมู่สมาชิดในกลุ่ม 3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาระงาน

1.นักเรียนจับกลุ่มช่วยกันออกแบบและสร้างงานจากวัสดุเหลือใช้ 2.นักเรียนคัดเลือกและนำวัสดุเหลือใช้มาทำผลงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 3/10
2.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 3/10
3.เด็กชายจารุวิทย์ นาคคำม. 3/10
4.เด็กชายณัฐพล ทองมีม. 3/10
5.เด็กชายชนาธิป ปั๋นคำม. 3/10
6.เด็กชายเศรษฐกานต์ รัตนะม. 3/10
7.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 3/10
8.นายพีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจม. 5/2
9.นางสาวกนกอร นาเจริญม. 5/2
10.นางสาวณัฐณิชา สำเภารอดม. 5/4
11.นางสาวพรสรวง ศรีเลิศม. 5/4
12.นางสาวพิมฤทัย ทาริวิกม. 5/4
13.นายกฤต อำนาจจงจรูญม. 5/5
14.นายกวีวัชร์ กิตติสินานนท์ม. 5/5
15.นายชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ม. 5/5
16.นายพงศกร ศรียรรยงค์ม. 5/5
17.นายจีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนาม. 5/5
18.นายคุณานนท์ ชุมคงม. 5/6
19.นายนิธิวัฒน์ ดีเส็งม. 5/7
20.นายกรรชัย เกษกำจรม. 5/7
21.นายณภัทร กุลไพจิตรม. 5/7
22.นายอรรถพล คำเครือม. 5/7
23.นางสาววรัชยา วงษ์เพชร์ม. 5/7
24.นางสาวนันท์นภัส จันทร์บุญม. 5/7
25.นางสาวนิชาภา เชาว์กีรติกุลม. 5/10
26.นางสาวบุศญา ภูแผ่นนาม. 5/11
27.นางสาวพอใจ จันทร์ละออม. 5/11
28.นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่าม. 5/11
29.นางสาวสุชัญญา นนทูลม. 6/3
30.นายณัฐกร ดอนสนธิ์ม. 6/5
31.นายธีรนัย จันทร์โพธิ์ม. 6/5
32.นางสาวมาริศรา โม้แก้วม. 6/5
33.นางสาวณัฐธิดา คงคาทิพย์ม. 6/5
34.นายรัชชานนท์ แสงเรืองม. 6/11
35.นายภัทรพล นาคสิทธิ์ม. 6/11
36.นายกันตภณ บุญกองม. 6/11
37.นางสาวณัฐณิชา ภัทราภรณ์ม. 6/11
38.นางสาววิศรุตา จันทร์หอมม. 6/11
39.นางสาวลัทธพรรณ เอี่ยมพรสินม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

82

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาววัชรีญา หล่มเพชร
  • นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์