โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องโสต 2

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 1/8
2.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 2/5
3.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 2/6
4.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 2/6
5.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 2/7
6.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 2/7
7.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 2/7
8.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 2/8
9.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 2/10
10.เด็กหญิงอารีย์ เลิกนอกม. 3/7
11.เด็กหญิงพิมพ์มาดา แจ่มจันทร์ม. 3/7
12.เด็กหญิงสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 3/7
13.เด็กหญิงวิชุดา มีพวงผลม. 3/7
14.เด็กหญิงปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 3/7
15.เด็กหญิงสุขญา ยอดอินทร์ม. 3/10
16.นางสาวพรชนก วรโรจนศิริม. 4/10
17.นางสาวภควดี ทองดีม. 4/10
18.นายกมลชัย หลบหลีกพาลม. 5/2
19.นางสาวมิรันต์ตี วงษ์งานม. 5/2
20.นายปวรทย์ ชานกม. 5/3
21.นายเจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ม. 5/4
22.นายภาพย์ เทพทรงพัฒนาม. 5/4
23.นายปกรณ์ จาฤกม. 5/8
24.นายยอดชาย พลขุนทดม. 5/11
25.นางสาวธันยา ธรรมเมธาม. 5/11
26.นางสาวนิศารัตน์ บุญมาลาม. 5/11
27.นายณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ม. 5/13
28.นายภานุพงศ์ นุ่นสังข์ม. 6/5
29.นายกิตติธัช สถาปนฤทธิ์ม. 6/5
30.นายศิรชัช โททัสสะม. 6/8
31.นายฐิติพงษ์ กลั่นชื่นม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

082

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา