Learn English through fables (เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน)

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

448

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทาน 2.เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ 3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์

ภาระงาน

1.ให้นักเรียนแต่งนิทานภาษาอังกฤษและค้นหาคำศัพท์ยากจากนิทาน 2.ให้นักเรียนแต่งนิทานภาษาอังกฤษและจัดทำเป็นรูปเล่มให้สวยงาม 3.มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 3/6
2.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 3/6
3.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 3/6
4.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 3/6
5.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 3/6
6.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 3/7
7.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 3/7
8.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 3/7
9.นางสาวพริม เกษมศักดิ์ม. 4/8
10.นางสาวณัฐรินทร์ จารุนิลม. 4/11
11.นายระพีพัฒน์ เพ็งทีม. 6/1
12.นางสาวปริยากร สุนทรัษฐานม. 6/7
13.นางสาวขจรพร แซ่แต้ม. 6/7
14.นางสาวพลอยภัสสร คำศรีเพ็ชรนภาม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

81

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล