เย็บ ปัก ถัก ร้อย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

521

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 1/8
2.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 1/8
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 1/12
4.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 1/12
5.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 1/12
6.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 1/12
7.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 1/13
8.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 1/14
9.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 1/14
10.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 2/6
11.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 2/6
12.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 2/6
13.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 2/11
14.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 2/11
15.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 2/11
16.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 2/11
17.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 2/11
18.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 2/12
19.เด็กชายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 3/14
20.เด็กหญิงพชรพรรณ แซ่เฮ้งม. 3/14
21.นางสาวจินตภัค บุญอนงค์ม. 4/5
22.นางสาวธนพร พรมศรีม. 4/5
23.นางสาวณิชา บัวทนงค์ม. 4/10
24.เด็กหญิงลักษณพร ศรีสุวรรณม. 4/10
25.นางสาวลักษิกา กลิ่นทองม. 4/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

081

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน