เพลินใจไปกับสแตมป์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

444

วัตถุประสงค์

1.ให้นักเรียนเป๊นนักสะสมแสตมป์ไทยที่มีคุณค่าในปัจจุบัน 2.ให้นักเรียนเป็นผู้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.ให้รักเรียนฝึกเป็นช่างสังเกตรายละเอียดต่างๆ 4.ให้นักเรียนทราบมาตรฐาน ความจรรโลงใจและราคาของแสตมป์ไทย

ภาระงาน

ค้นคว้าเกี่ยวกับสแตมป์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำงานประดิษฐ์ 1 ชิ้น จากสแตมป์ชำรุด

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 1/12
2.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 1/12
3.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 1/12
4.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 1/12
5.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 2/8
6.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 2/10
7.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 2/11
8.เด็กชายชัชพงษ์ ภูมาม. 3/5
9.เด็กหญิงพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 3/5
10.เด็กหญิงจิตรานุช เทศรอดม. 3/5
11.เด็กชายปรมีย์ สิลมัยม. 3/9
12.นางสาวภัณฑิรา พักแพรกม. 4/3
13.นางสาวจินตภัค บุญอนงค์ม. 4/5
14.นางสาวพรทิพย์ แดงน้อยม. 4/8
15.นางสาวสุดารัตน์ ทองหล่อม. 4/10
16.นางสาวสุภัชชา มะวงค์ม. 4/11
17.นายณัฐพงศ์ ทศานนท์ม. 6/10
18.นางสาวสุอัญชิษฐา ชื่นชมม. 6/10
19.นางสาววิลาสินี หุ่นแก้วชมภูม. 6/10
20.นายอัศนี จันทะวิโรม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

81

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางรัชนีกร ไวระวัง