หุ่นยนต์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องคอม 48 พรรษา

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 52 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 1/5
2.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 1/5
3.เด็กชายธนพล แก้วมูลเนียมม. 1/9
4.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 1/9
5.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 1/9
6.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 1/9
7.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 1/10
8.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 1/10
9.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 1/10
10.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 1/12
11.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 1/14
12.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 2/6
13.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 2/6
14.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 2/6
15.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 2/6
16.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 2/6
17.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 2/6
18.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 2/6
19.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 2/6
20.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 2/6
21.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 2/6
22.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 2/6
23.เด็กชายการต์เมธี แสนโนม. 2/6
24.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 2/7
25.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 2/8
26.เด็กชายโชคเจริญ หีบเพชรม. 2/8
27.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 2/8
28.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 2/8
29.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 2/10
30.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 2/10
31.เด็กชายอนันดา ชูพินิจม. 3/6
32.เด็กชายธนทัต ยอดชาญม. 3/6
33.เด็กชายวรวุฒิ รอดมีม. 3/6
34.เด็กชายพงศกร สุวรรณเตมีย์ม. 3/6
35.เด็กชายรัชกฤต ภูริอมรคุณม. 3/6
36.เด็กชายฐิติวัชร หวางม. 3/6
37.เด็กชายสุวรรณภูมิ โสภาบุญม. 3/6
38.เด็กชายภาณุพงศ์ ไพรจันดาม. 3/10
39.เด็กชายศุภกิจ ใจดีม. 3/10
40.เด็กหญิงสรัญญา สุระเสนม. 3/10
41.เด็กหญิงจรัสทิพย์ หลีน้อยม. 3/10
42.เด็กหญิงณิชารีย์ บุญชูดาวเรืองม. 3/10
43.เด็กชายสรวิศ แปงมาม. 3/13
44.เด็กชายนพรุจ ฉัตรภวกุลนนท์ม. 3/13
45.เด็กชายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 3/13
46.เด็กชายกฤตภาส สินโทม. 3/13
47.เด็กชายปริติภัทร รักษ์ศาสนาม. 3/13
48.เด็กชายธนากร แป้นยิ้มม. 3/13
49.นายณัฐพล หอสกุลชัยม. 4/2
50.นายสุเมธ สวนสำราญม. 4/4
51.นายพีรพงศ์ ภิญญาสิริพรม. 4/10
52.นายปรินทร ฉายรักษาม. 5/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

080

จำนวนที่รับ

52 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี
  • นายนิสิต จรูญภาค