นักปลูก

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

แปลงผักข้างอัศจรรย์สนามฟุตบอล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 2.เพื่อให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวง่ายๆได้ 3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1.ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ต่อภาคเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 2/5
2.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 2/5
3.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 2/5
4.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 2/5
5.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 2/5
6.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 2/6
7.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 2/8
8.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 2/8
9.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 2/8
10.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 2/8
11.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 2/8
12.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 2/8
13.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 2/9
14.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 2/9
15.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 2/9
16.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 2/9
17.เด็กชายธนภัทร ศิริปัญจนะม. 2/9
18.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 2/9
19.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 2/9
20.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 2/9
21.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 2/9
22.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 2/9
23.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 2/9
24.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 2/10
25.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 2/10
26.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 2/10
27.นางสาวนันท์นภัส กันทะขู้ม. 4/2
28.นางสาวนงนภัส กันทะขู้ม. 4/3
29.นางสาวแพรวรินทร์ ชาไชยม. 4/6
30.นางสาวพิชชา จิรธาดาพรม. 4/10
31.นายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 4/11
32.นายวิชปาล อามาตย์ม. 4/11
33.นายรัตนโชติ ปวงประชังม. 4/11
34.นายศุภกิจ ใจดีม. 4/11
35.นายธรรศ กวางเส็งม. 4/11
36.นางสาวอภิสรา ชัยมงคลม. 4/11
37.นายวิชญะ สุภาสุดม. 4/12
38.นายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 4/12
39.นางสาวทักษพร นาคประเสริฐม. 4/12
40.นายธเนศพล มั่นทองคำม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

80

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายประยัติย์ ไชยรัมย์
  • นางผกาภรณ์ ไชยรัมย์