Crossword Game

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

135

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้แม่นยำขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับ Crossword Games 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการแข่งขัน Crossword Games ตามกติกาของสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย 4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword Games ในระดับโรงเรียนหรือระดับภายนอกสถานศึกษา

ภาระงาน

1. สาธิตการเล่น Crossword Games 2. นักเรียนศึกษากติกาการแข่งขัน Crossword Games 3. นักเรียนจับคู่ฝึกการแข่งขัน Crossword Games 4. จัดการแข่งขัน Crossword Games ระดับ ม.ต้น และระดับ ม. ปลาย

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ม. 1/4
2.เด็กชายชินพัฒน์ เม่งเฮงสูนม. 1/4
3.เด็กหญิงสหัสทยา คงแก้วม. 1/4
4.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 1/9
5.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 1/9
6.เด็กชายพิชญดิฏฐ์ วศินานนท์ม. 2/4
7.เด็กหญิงนัทธมน ไผ่ตระกูลม. 2/4
8.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 2/5
9.นายภุชิสส์ นาคมอญม. 3/5
10.เด็กชายนราธิป จุลละผลินม. 3/5
11.เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 3/5
12.เด็กหญิงศิริภัสสร เกื้อกูลโกเมนม. 3/6
13.เด็กหญิงสิริธร ทรายแก้วม. 3/6
14.นางสาวธัญชนก ก้อนมณีม. 3/6
15.เด็กหญิงวนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 3/6
16.เด็กชายธรรมชาติ วงษ์งามม. 3/7
17.เด็กชายวีรภัทร ทองดีนอกม. 3/7
18.เด็กชายวรรธนัย สำรวมรัมย์ม. 3/8
19.นายอเนชา จิตต์เกษมม. 4/2
20.นางสาวชนิกานต์ วรรัตน์กุลม. 5/5
21.นางสาวปุณฑริกา ลายเมฆม. 5/5
22.นายนวมินทร์ กาญจนะภาโสม. 5/7
23.นางสาวณัฐชา ทิพย์อุทัยม. 5/7
24.นางสาวณีรฌา ภาคพิธเจริญม. 5/7
25.นายวรพัฒน์ ตานีม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

80

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง
  • นายไพฑูรย์ ตานี