สร้างสรรค์งานสวย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

131

วัตถุประสงค์

1.นักรียนมีความคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 2.นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.นักเรียนมีความภูมิใจผลงานของตนเอง

ภาระงาน

1.นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานอย่างน้อยคนละ3ชิ้น

รายชื่อนักเรียน

Total 27 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 1/6
2.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 2/7
3.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 2/8
4.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 2/8
5.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 2/8
6.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 2/8
7.เด็กชายธรทร ทวีพงษ์ม. 2/8
8.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 2/8
9.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 2/8
10.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 2/8
11.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 2/8
12.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 2/8
13.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 2/8
14.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 2/10
15.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 2/12
16.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 2/12
17.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 2/12
18.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 2/12
19.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 2/12
20.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแก้วม. 2/12
21.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 2/12
22.เด็กชายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 3/9
23.เด็กชายอติชาต ณ ลำปางม. 3/9
24.เด็กชายปณต กุศลสัตย์ม. 3/9
25.นางสาวเกศรินทร์ พานิชม. 5/4
26.นางสาวธวัลรัตน์ ชูสกุลม. 5/4
27.นางสาวจิดาภา ฤทธิจักรม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

008

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

23 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพนิดา ยลิวลาศ
  • นางสาวทิฆัมพร ดาศรี