I do Idea

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้ตึกสิริยาคาร

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนฝึกความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งานจากสิ่งที่มีรอบตัว 3) เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรค์งานที่ก่อให้เกิดรายได้

ภาระงาน

1) การทำการ์ดอวยพรในรูปแบบสร้างสรรค์ 2) การทำดินปั้น/ปูนปั้น 3) การทำของประดับตกแต่งร่างกาย/ตกแต่งบ้าน

รายชื่อนักเรียน

Total 42 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤติน อินอุ่นโชติม. 2/3
2.เด็กชายจอมพล สุ่มมาตย์ม. 2/3
3.เด็กชายญาณภัทร ฤทธิโชติม. 2/3
4.เด็กชายพาธิติ บุญพร้อมม. 2/3
5.เด็กชายภาณุพงศ์ พลับจีนม. 2/3
6.เด็กชายวสุพล อ่องสุขม. 2/3
7.เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธานีสอนม. 2/3
8.เด็กหญิงโชติกา ศิลารักษ์ม. 2/3
9.เด็กหญิงนภอร ศิลารัตน์ม. 2/3
10.เด็กหญิงเนรัญชลา เต๋ทิม. 2/3
11.เด็กหญิงวรัญญา ยะระขันธ์ม. 2/3
12.เด็กหญิงศิริรัตน์ กิจวิวัฒนาชัยม. 2/3
13.เด็กหญิงกรรชกร ปรีเปรมม. 3/6
14.นางสาวจิตรลดา แพรประเสริฐม. 3/6
15.เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเพ็ชร์มะดันม. 3/6
16.เด็กหญิงสิริกัญญา ดีเทียนม. 3/6
17.นางสาวพัชชา วนะภูติม. 4/2
18.นางสาวปทันทิญา สิทธิเสนาม. 4/3
19.นางสาวทักษภร กุลมนต์ม. 4/3
20.นายเมธาวุฒิ เจริญสุขม. 4/4
21.นางสาวธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ม. 4/5
22.นางสาวศรุตารี กุลธำรงม. 4/6
23.นางสาวธัญวรรณ พงษาปานม. 4/10
24.นางสาวเปมิกา ธาระเพ็ชรม. 4/10
25.นางสาวทักษพร มาบางครุม. 4/11
26.นางสาววรัชยา ปรากฏดีม. 4/11
27.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 4/12
28.นางสาวชญานิศ มั่นสลุงม. 4/12
29.นางสาวพรชนก แก้วเข้มม. 4/12
30.นายภูวดล ฟูทำม. 4/13
31.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 4/13
32.นางสาวมัลลิกา กากแก้วม. 4/13
33.นางสาวกานดา มะเดื่อสวนม. 5/2
34.นางสาวอทิติรัตติ แสงภักดีม. 5/2
35.นางสาวกุลธิดา อุปฮาดม. 5/2
36.นางสาวปรวีรัตน์ จบศรีม. 5/6
37.นางสาวพีรยา ธีระปราการรัตน์ม. 5/6
38.นางสาวมนสิชา พุ่มพวงม. 5/6
39.นางสาวเจนจิรา บุญมาม. 5/7
40.นางสาวณัฎฐพัชร ทรัพย์พูลทวีม. 5/7
41.นางสาวณฐมน เต็งธนกิจม. 5/7
42.เด็กชายปรีชาวุฒิ หล่อเจริญศิริม. 2/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

8

จำนวนที่รับ

42 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนัฐกานต์ วรรณจุฑา
  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์