ซับศิลป์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้อาคาร 8

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนบอกหรืออธิบายความหมายของ คำว่าสร้างสรรค์ได้ 2.นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้ตามที่ครูกำหนด 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมนุมซับศิลป์

ภาระงาน

1.นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจงาน สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทต่างๆ 2.นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานตาม จินตนาการ<ของใช้ 1 ของตกแต่งบ้าน 1 ของตกแต่งร่างกาย>

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 2/12
2.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 2/12
3.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 3/8
4.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 3/8
5.เด็กหญิงเบญญาภา กลั่นทัตม. 3/13
6.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 3/13
7.เด็กหญิงณิชมน โคตรเคนม. 3/13
8.เด็กหญิงนพลดา พึ่งสุจริตม. 3/13
9.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 3/13
10.เด็กหญิงมัธนา ภูพิมทองม. 3/13
11.เด็กหญิงวราทิพย์ หิรัญธัญญารัตน์ม. 3/13
12.นางสาวสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 4/6
13.นางสาววริศรา นวมสุคนธ์ม. 4/8
14.นางสาวจันทร์นภา พิทักษ์พรสุขม. 4/8
15.นางสาวพิชย์พิมล หิรัญรักษ์ม. 4/8
16.นางสาวจุฑาริณี ชูเจริญม. 4/12
17.นางสาวพัชชา วนะภูติม. 5/2
18.นางสาวปทันทิญา สิทธิเสนาม. 5/3
19.นางสาวทักษภร กุลมนต์ม. 5/3
20.นายเมธาวุฒิ เจริญสุขม. 5/4
21.นางสาวทักษพร มาบางครุม. 5/11
22.นางสาวพรชนก แก้วเข้มม. 5/12
23.นางสาวกุลธิดา อุปฮาดม. 6/2
24.นายปติมากร ทัพซ้ายม. 6/4
25.นายปันณวิช พุ่มไพอุดมม. 6/4
26.นางสาวพาณิภัค กาวดิลกม. 6/4
27.นางสาวปุณยวีร์ จันทรสุขม. 6/4
28.นางสาวสิธิญา ภักดีกรณ์กุลม. 6/4
29.นางสาวปรวีรัตน์ จบศรีม. 6/6
30.นางสาวปุณญาดา ศรีสุวรรณม. 6/6
31.นางสาวพีรยา ธีระปราการรัตน์ม. 6/6
32.นางสาวมนสิชา พุ่มพวงม. 6/6
33.นางสาวกฤติยา จาดีม. 6/8
34.นางสาวณัฐชริกา สงวนโชคกุลม. 6/8
35.นางสาวพิณฤดา เรืองฤทธิ์ม. 6/8
36.นางสาวพัชมณฑ์ ขันติสุขิตาม. 6/8
37.นางสาวจิดาภา มีนิลม. 6/10
38.นายรวิสุต ศรีพนมพงษ์ม. 6/11
39.นางสาวอาราดา อินทรม. 6/11
40.นางสาวธมกร เหลืองอ่อนม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

08

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนัฐกานต์ เรืองเนตร์
  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์