Top Hit Songs

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

447

วัตถุประสงค์

1) .เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน 2) เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) เพื่อได้ความรู้จากเพลง

ภาระงาน

1) ส่ง MP3เพลงที่ นร.ชอบ

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์ม. 2/3
2.เด็กชายพชร ปกิตตาวัฒนศิริม. 2/3
3.เด็กชายภูมินันท์ คูโรดะม. 2/3
4.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 2/5
5.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 3/6
6.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 3/6
7.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 3/6
8.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 3/6
9.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 3/8
10.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 3/8
11.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 3/8
12.เด็กชายเจษฎา ศรีหริ่งม. 3/10
13.เด็กชายอัครพล พุ่มสอาดม. 3/10
14.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 3/10
15.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 3/11
16.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 3/11
17.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 3/11
18.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 3/11
19.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 3/11
20.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

79

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสีรัก ลัยนันทน์