นักปลูก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โดมหลังห้องบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ภาระงาน

1. นักเรียนปลูกผักสวนครัวคนละ 1 ชนิด

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 1/5
2.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 1/5
3.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 1/6
4.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 1/6
5.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 1/8
6.เด็กชายสิรวัชญ์ หอมชื่นม. 1/8
7.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 1/8
8.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 1/8
9.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 1/8
10.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 1/8
11.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 1/8
12.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 1/8
13.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 1/8
14.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 1/8
15.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 1/8
16.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 1/8
17.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 1/8
18.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 1/9
19.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 1/9
20.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 1/9
21.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 1/9
22.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 1/9
23.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 1/9
24.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 1/9
25.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 1/11
26.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 1/11
27.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 1/13
28.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 1/13
29.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 1/13
30.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 1/13
31.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 1/13
32.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 1/13
33.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 1/13
34.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 1/14
35.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 1/14
36.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 1/14
37.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 1/14
38.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 1/14
39.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 1/14
40.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 1/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

79

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายประยัติย์ ไชยรัมย์
  • นางผกาภรณ์ ไชยรัมย์