ของขวัญ - ของที่ระลึก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องโสต 2

วัตถุประสงค์

1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 2.ฝึกให้นักเรียนอดทนมุ่งมั่นในการทำงาน 3.ฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด 4.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและนำไปประกอบเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน

ภาระงาน

1.ตุ๊กตาจากถุงน่อง 2.ถุงพิมเสนหอมชำร่วย 3.ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 1/8
2.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 1/8
3.เด็กชายกฤติน อินอุ่นโชติม. 2/3
4.เด็กชายกวิน ภูหวดน้อยม. 2/3
5.เด็กชายพาธิติ บุญพร้อมม. 2/3
6.เด็กชายภูเบศ จันทร์ปรุงม. 2/3
7.เด็กหญิงกิตติยาพร สายลือนามม. 2/3
8.เด็กหญิงดาริน ศิลปีม. 2/3
9.เด็กหญิงปิยาพัชร กันสิทธิ์ม. 2/3
10.เด็กหญิงอัญชิษฐา สายอุทัศน์ม. 2/3
11.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 2/7
12.เด็กชายศิวัช บุญรอดม. 2/7
13.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 2/7
14.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 2/7
15.เด็กชายชัชชินท์ นวเพ็ญกุลม. 2/7
16.เด็กหญิงปทิตตา สาขามุละม. 3/6
17.เด็กหญิงกัญจนพัชร เมืองแก่นม. 3/7
18.เด็กหญิงเกตุน์สิริ ชัยเจนกิจม. 3/7
19.เด็กหญิงณัฐณิชา โสธรม. 3/7
20.เด็กชายสิริวัตร พลอยทรัพย์ม. 3/8
21.เด็กหญิงภัทราภา สามสีม. 3/8
22.เด็กหญิงพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 3/8
23.เด็กหญิงวริษฐา กิจธนาคมม. 3/8
24.เด็กหญิงญาตาวี ทาเอื้อม. 3/8
25.เด็กหญิงธนพร เจริญโชติม. 3/8
26.เด็กหญิงวัชรีย์ เฟื่องขจรม. 3/12
27.เด็กชายอนวัช เขื่อนธานีม. 3/14
28.เด็กชายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 3/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

079

จำนวนที่รับ

28 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์