Music & English room

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

445

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 2) เพื่อให้นักเรียนสามารถนำที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1) นักเรียนเลือกเพลงที่นักเรียนชื่นชอบ สนใจ แล้วฟัง และร้องเพลงภาษาอังกฤษ 2) นักเรียนบอกคำศัพท์ วลี ประโยค ที่ได้เรียนรู้จากบทเพลง เนื้อเพลง 3) นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงวนสนันท์ เจียรรุจิระกุลม. 1/5
2.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 1/6
3.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 1/9
4.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 1/14
5.เด็กชายรณภูมิ ทับผึ้งม. 2/3
6.เด็กหญิงจินดามณี จิรสรวงเกษมม. 2/3
7.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 2/8
8.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 2/8
9.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 2/8
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 2/8
11.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 2/11
12.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 2/11
13.เด็กชายธนบูรณ์ วิศรียาม. 3/3
14.นายวีรากร หาญพัฒนากิจม. 3/3
15.เด็กหญิงชลณิชา สุขเจริญม. 3/3
16.เด็กหญิงเพียงฟ้า ศรีเจ้าม. 3/3
17.เด็กหญิงภัททิยา ตะนาม. 3/3
18.นางสาวพิชญาวี คงจำปีม. 3/3
19.เด็กหญิงรุ้งตะวัน หัตถกิจม. 3/3
20.เด็กหญิงธนภรณ์ เรือนมากแก้วม. 3/3
21.เด็กหญิงภัณฑิรา หล่อทองเลิศม. 3/4
22.เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ม. 3/6
23.นางสาวปทิตตา สาขามุละม. 3/6
24.เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 3/6
25.เด็กหญิงวัชรีพร นันทมงคลม. 3/6
26.นางสาวทัชชาพร ฉิมพลีม. 3/6
27.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินดีม. 3/6
28.เด็กชายวิสันต์ แก้ววงษาม. 3/8
29.เด็กชายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 3/8
30.เด็กชายสิริวัตร พลอยทรัพย์ม. 3/8
31.นางสาวนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 3/8
32.เด็กหญิงสุวภัทร ศิรินามม. 3/8
33.นางสาวธิดากร สรรคเสรณีม. 3/8
34.เด็กหญิงนิธิวดี สุขัมศรีม. 3/8
35.นางสาวเธียรชมภู แสนสุดม. 3/9
36.นางสาวพิมพ์ปญา แสนสุขม. 3/10
37.เด็กหญิงอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 3/12
38.นายปิฎก เหรียญทองม. 6/1

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

78

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม
  • นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล