งานสานไม้ไผ่

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

521

วัตถุประสงค์

1.เพื่ออนุรักษ์ไว้ในชิ้นงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.ได้ชิ้นงานไว้ใช้สอบ

ภาระงาน

1.สานลาบสอง 2.สานลาบลูกแก้ว

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต สีกองเสนม. 1/3
2.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 1/5
3.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 1/10
4.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 1/11
5.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 2/5
6.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 2/5
7.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 2/5
8.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 2/5
9.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 2/5
10.เด็กหญิงปัทมาภรณ์ สุทาบุญม. 2/12
11.เด็กหญิงศุภจิรา จันทร์สกุลทิพย์ม. 2/12
12.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 2/13
13.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 2/13
14.เด็กหญิงบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 3/10
15.เด็กหญิงศรุชา ธาดาหิรัญกุลม. 3/10
16.เด็กหญิงพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 3/10
17.เด็กหญิงชลธิชา กุลโชติม. 3/10
18.นายชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ม. 4/3
19.นายสรกิจ ศรีแก้วม. 4/3
20.นายเดชากร ทีน้ำคำม. 4/8
21.นางสาวณัฐนันท์ พูลทองม. 4/10
22.เด็กหญิงภาสิณี ศรียงยศม. 4/10
23.นางสาวเปมิกา ธาระเพ็ชรม. 4/10
24.นางสาวสุภิสรา บุญบรรดาลม. 4/10
25.นางสาวพิชามญชุ์ นุเสนม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

078

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์