MEP Club

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ตึกMEP

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะนักเรียนทั้งพูด อ่าน เขียน 2.เพื่อฝึกทักษะเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะภาอังกฤษ EP/MEPเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการฝึกทักษะต่างๆ 4.เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและให้ความร่วมมือในการเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ

ภาระงาน

1.ได้รับการฝึกทักษะการแข่งขันต่างๆ 2.ใบงานในการฝึก 3.แบบประเมินการฝึกทักษะ 4.สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

รายชื่อนักเรียน

Total 179 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติเชษฐ์ อารยะสุจินต์ม. 1/1
2.เด็กชายเขมชาติ ชาวปากน้ำม. 1/1
3.เด็กชายคีรีวีร์ วัชรปานม. 1/1
4.เด็กชายจักริน แป้นถึงม. 1/1
5.เด็กชายจิรายุส ฤทธิ์ประภากรม. 1/1
6.เด็กชายชยางกูร จันทร์ติ๊บม. 1/1
7.เด็กชายฐานพัฒน์ ทองมีรุ่งเรืองม. 1/1
8.เด็กชายณัฏฐ์ ศิลประเสริฐม. 1/1
9.เด็กชายณัฏฐพล สุดสอาดม. 1/1
10.เด็กชายปราเงิน วัฒนกิจศิริม. 1/1
11.เด็กชายภพธร อินทดิษฐม. 1/1
12.เด็กชายอรรถพันธ์ จันทร์โสมม. 1/1
13.เด็กชายธนภัทร ธนะภูมิชัยม. 1/1
14.เด็กชายณปุนธ์ เพชรรักษ์ม. 1/1
15.เด็กหญิงกฤตยาพร จิตรมั่นม. 1/1
16.เด็กหญิงกัลยกร เก้าเอี้ยนม. 1/1
17.เด็กหญิงกานต์พิชชา ฟุ้งสถาพรม. 1/1
18.เด็กหญิงคริษฐ์ดา แสงศรีม. 1/1
19.เด็กหญิงจิรประภา ทรัพย์ไพศาลม. 1/1
20.เด็กหญิงชนินาถ ทันแก้วม. 1/1
21.เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิทธิสุขม. 1/1
22.เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วกับเพ็ชรม. 1/1
23.เด็กหญิงณัฐณิชา คำกุลม. 1/1
24.เด็กหญิงธชาเทนญา บุณยนิตย์ม. 1/1
25.เด็กหญิงธัญญารัตน์ คูบูรณ์ม. 1/1
26.เด็กหญิงธิรดา พิทักษ์ตุ้มม. 1/1
27.เด็กหญิงนารา ถิระวัฒน์ม. 1/1
28.เด็กหญิงบุญนิสา วรุณสินม. 1/1
29.เด็กหญิงชลธิดา คมขำม. 1/1
30.เด็กหญิงชัชชญา วิเศษสุจริตม. 1/1
31.เด็กชายปัณณธร นามวิชัยม. 1/2
32.เด็กชายพลาธิป เหมวุฒิม. 1/2
33.เด็กชายพัทธดนย์ อุดมไพรพฤกษ์ม. 1/2
34.เด็กชายพีรวิชญ์ ว่องตาประดิษฐ์ม. 1/2
35.เด็กชายภรัณยู กิตตินวกิจม. 1/2
36.เด็กชายภัทรพล แสงพรมมาม. 1/2
37.เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดิ์ศรีม. 1/2
38.เด็กชายภูวิศ ไผ่สุวัฒน์ม. 1/2
39.เด็กชายวโรดม พยัคฆชาติม. 1/2
40.เด็กชายสิริภพ นุ่มทองม. 1/2
41.เด็กชายอริยะ พฤกษชาติม. 1/2
42.เด็กหญิงปาณิสรา พ่วงแดงม. 1/2
43.เด็กหญิงปิยพัชร์ ชัยรังษีเลิศม. 1/2
44.เด็หญิงนรีรดา กรัดภิบาลม. 1/2
45.เด็กหญิงพรรษนันท์ สืบพงศ์พัฒนาม. 1/2
46.เด็กหญิงพัชนิดา ปุระมาปัดม. 1/2
47.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผาสุขพันธุ์ม. 1/2
48.เด็กหญิงพิชิตรา เสริมสุขม. 1/2
49.เด็กหญิงแพรวาพรรณ เพชรผ่องม. 1/2
50.เด็กหญิงภัทรภร รัตแพทย์ม. 1/2
51.เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฟูแก้วม. 1/2
52.เด็กหญิงวรินธร บุญคงม. 1/2
53.เด็กหญิงขนากานต์ เตชะดำนวยวิทย์ม. 1/2
54.เด็กหญิงสิริกร อัมระปาลม. 1/2
55.เด็กหญิงอภิกัญญา โพธิ์เจริญม. 1/2
56.เด็กหญิงอภิคุณี จตุรภัทรกิจม. 1/2
57.เด็กหญิงแองเจร่า เปโตรวิชม. 1/2
58.เด็กหญิงจิรวรรธ พายัพวัฒนวงษ์ม. 1/2
59.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พิสิฐพิทยาม. 1/2
60.เด็กชายกันต์ พัฒนาประทีปกุลม. 2/1
61.เด็กชายทยากร เพ็งพุกม. 2/1
62.เด็กชายธีรภัทร ส้มจีนม. 2/1
63.เด็กชายนภัสนันท์ สุริยะพรมม. 2/1
64.เด็กชายปุณณวิช สุนารัตน์ม. 2/1
65.เด็กชายพงศธร สารีรูปม. 2/1
66.เด็กชายพรหมพิริยะ โพธิ์ธัญญาม. 2/1
67.เด็กชายวิชชญากร นาคงามม. 2/1
68.เด็กชายวีรภัทร ชาติเม้นม. 2/1
69.เด็กชายวีรภัทร ทวีเดชม. 2/1
70.เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์อร่ามม. 2/1
71.เด็กชายณภัทร พัฒนพีชัยม. 2/1
72.เด็กหญิงขวัญพิชชา ก๋อนสันม. 2/1
73.เด็กหญิงณฑิราภาสุ์ เลี่ยมมินพูลม. 2/1
74.เด็กหญิงณัฐชยา แก้วสายตาม. 2/1
75.เด็กหญิงดลพร ชุ่มชูจันทร์ม. 2/1
76.เด็กหญิงธัญชนก ศิวกุลกำธรม. 2/1
77.เด็กหญิงธันยณัฐ จันทร์เที่ยงม. 2/1
78.เด็กหญิงน้ำเพชร วัฒนิศรม. 2/1
79.เด็กหญิงเบญญาภา พลอุทัยม. 2/1
80.เด็กหญิงปนัสยา บุญประกอบม. 2/1
81.เด็กหญิงปัณฑิตา แก้วสมบัติม. 2/1
82.เด็กหญิงมณิฐา ศิวิลัยม. 2/1
83.เด็กหญิงรวิภา เมี้ยนเจริญม. 2/1
84.เด็กหญิงสุรัสวดี ดีนกม. 2/1
85.เด็กหญิงอัญมณี เพชรศรีม. 2/1
86.เด็กหญิงอินทุกร เกิดลาภม. 2/1
87.เด็กหญิงเจนิสสา ฟางเฟื่องฟูม. 2/1
88.เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนหนูม. 2/1
89.เด็กหญิงอชิรญา เพียมะลังม. 2/1
90.เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์ แก้วชูศรีม. 2/2
91.เด็กชายณฐกร จงกลางม. 2/2
92.เด็กชายธนกร ฟูคูฮาราม. 2/2
93.เด็กชายนรภัทร แก่งศิริม. 2/2
94.เด็กชายพรรณเสกข์ ภูมิสิทธิ์วัฒนะม. 2/2
95.เด็กชายพิชคุณ กุศลศักดิ์ม. 2/2
96.เด็กชายฤทธิรัก ศรีสุมาลย์ม. 2/2
97.เด็กชายวิชชากร พิมพาม. 2/2
98.เด็กชายวิริยะ แซ่เลี่ยงม. 2/2
99.เด็กชายศุภกฤต ศรีชูม. 2/2
100.เด็กชายอธิป รัตนชายม. 2/2
101.เด็กชายอัครวิชญ์ ไชยสัจม. 2/2
102.เด็กหญิงกฤตยา คำปาเครือม. 2/2
103.เด็กหญิงขทิรา คล่องเชาว์ชาญม. 2/2
104.เด็กหญิงขวัญชนก ธงชัยม. 2/2
105.เด็กหญิงจันทรัสม์ พรบริบูรณ์ม. 2/2
106.เด็กหญิงชัญญา อมรกาญจนกุลม. 2/2
107.เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรทวีทรัพย์ม. 2/2
108.เด็กหญิงณัฏฐาชลล์ ชัตไพบูลย์ม. 2/2
109.เด็กหญิงณิชาพัชร์ เลิศธนสรรค์ม. 2/2
110.เด็กหญิงนภัทร นพภาพันธ์ม. 2/2
111.เด็กหญิงนภัสร ธรรมครบุรีม. 2/2
112.เด็กหญิงบุณยวีร์ จันทมาตย์ม. 2/2
113.เด็กหญิงปัณพร คล้ายพงษ์ม. 2/2
114.เด็กหญิงปุณยะวีย์ มาณีย์สิริม. 2/2
115.เด็กหญิงพิชชาภา เลิศศุภกานต์กุลม. 2/2
116.เด็กหญิงภัทรมน คงฉ้งม. 2/2
117.เด็กหญิงวิชญาดา กาลไสยม. 2/2
118.เด็กหญิงสิริกร ทองตันม. 2/2
119.เด็กหญิงศิรประภา ศรีนาม. 2/2
120.เด็กชายกรินทร์ สุดสวาทม. 3/1
121.เด็กชายกิติพัฒน์ เผือกผ่องพัชระม. 3/1
122.เด็กชายกุลพัทธ เขมธรม. 3/1
123.เด็กชายณัฐกรณ์ ชัยศรีม. 3/1
124.เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ย้าม. 3/1
125.เด็กชายนครินทร์ ทิพย์รัตน์ม. 3/1
126.เด็กชายบารเมษฐ์ วรพงศธรม. 3/1
127.เด็กชายพระนคร มีสุขม. 3/1
128.เด็กชายภัทร อิทธิพรหมาสตร์ม. 3/1
129.เด็กชายภูริต พร้อมพรชัยม. 3/1
130.เด็กชายรณกร พิมเสนม. 3/1
131.เด็กชายวงศ์วรัณ สุดเสนาะม. 3/1
132.เด็กชายสรวิศ ปานฉิมม. 3/1
133.เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์ ไอด์ม. 3/1
134.เด็กหญิงกนกพร บุญช้วนม. 3/1
135.เด็กหญิงกัญญาวีร์ อนันต์สมสินม. 3/1
136.เด็กหญิงเกวลิน จิตรหมั่นม. 3/1
137.เด็กหญิงชนัญธิดา พงษ์อริยะม. 3/1
138.เด็กหญิงญาณิศา พรรณสิงห์โตม. 3/1
139.เด็กหญิงณนริน ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 3/1
140.เด็กหญิงตรีนุช คนยังม. 3/1
141.เด็กหญิงนภัส ศิลประเสริฐม. 3/1
142.เด็กหญิงนภัสนันท์ ต้นเงินม. 3/1
143.เด็กหญิงนันทชพร ราชพิทักษ์ม. 3/1
144.เด็กหญิงปราณปรียา สีดำม. 3/1
145.เด็กหญิงปาณิสรา เทวอาชาไนยม. 3/1
146.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์สู่ถ้ำม. 3/1
147.เด็กหญิงรวิพร ศรีตระกูลม. 3/1
148.เด็กหญิงวรรณวนัช แก้วดำม. 3/1
149.เด็กหญิงอภิสรา ปานสมัยม. 3/1
150.เด็กชายก้องกิดากร แจ่มกระจ่างม. 3/2
151.เด็กชายกีรติ มั่งมีม. 3/2
152.เด็กชายคฑายุทธ์ ทวีวัฒนะกิจบวรม. 3/2
153.เด็กชายธนบดี ตรัยวรัญญูม. 3/2
154.เด็กชายธีรวัฒน์ วรธรรมาทิพย์ม. 3/2
155.เด็กชายนภนต์ โพธิจันท์ม. 3/2
156.เด็กชายพชร หน่อเนื้อม. 3/2
157.เด็กชายพัฒนพล แซ่จึงม. 3/2
158.เด็กชายภูมิรพี พวงมณีม. 3/2
159.เด็กชายโมกข์ มงคลเข็มม. 3/2
160.เด็กชายนนทวัฒน์ พันธ์เผือกม. 3/2
161.เด็กชายวริทธิ์ จันทร์มณีม. 3/2
162.เด็กชายเสฏฐพงศ์ มณีศาสตร์ม. 3/2
163.เด็กชายอสมา เหมชะญาติม. 3/2
164.เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรัตน์ญานนท์ม. 3/2
165.เด็กหญิงจิราภา หวังมณีม. 3/2
166.เด็กหญิงชนิสรา จาบถนอมม. 3/2
167.เด็กหญิงฐิติชญา นิ่มนามม. 3/2
168.เด็กหญิงณัฐชา หิรัญคำม. 3/2
169.เด็กหญิงธชาษร โชตธนฐากุลม. 3/2
170.เด็กหญิงนภัส มัตซุยม. 3/2
171.เด็กหญิงนฤมล กิจพิชิตม. 3/2
172.เด็กหญิงเบญญาภา คันธโชติม. 3/2
173.เด็กหญิงปวริศา ภูริอภิบาลม. 3/2
174.เด็กหญิงพุฒิธาดา ทีปานชัยกุญม. 3/2
175.เด็กหญิงโมณิกา มาลานิยมม. 3/2
176.เด็กหญิงรุจิษยา นาควรสุขม. 3/2
177.เด็กหญิงอธิชา ศรีสุขโตม. 3/2
178.เด็กหญิงเอื้อการย์ พรหมขัติแก้วม. 3/2
179.เด็กหญิงเอษา แซ่ตั้งม. 3/2

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

78

จำนวนที่รับ

179 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางอรุณี สุวรรณแก้วมณี
  • นางสาวปริญญา ปล้องศรี