เรียนๆเล่นๆสนุกกับคอม

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

คอม1

วัตถุประสงค์

1.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 2.ประยุกต์ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ 3.นำความรู้ในการใช้ดปรแกรมตกแต่งภาพในการประกอบอาชีพได้

ภาระงาน

1.ตกแต่งภาพต่างๆได้ 2.นำเสนอภาพที่ตนเองตกแต่ง

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษฏิพัชระ เสริมผลม. 1/3
2.เด็กชายชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ม. 1/3
3.เด็กชายปัณณทัต นครภักดีม. 1/3
4.เด็กชายรชธร อึ๊งภากรณ์ม. 1/3
5.เด็กหญิงเปมิกา หนูทับม. 1/3
6.เด็กหญิงอรณิชา พิพัฒน์มโนทัยม. 1/4
7.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 1/8
8.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 1/8
9.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 1/8
10.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 1/8
11.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 1/9
12.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 1/11
13.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 1/11
14.เด็กชายกนกนก ตันพิกุลม. 1/12
15.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 1/12
16.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 1/12
17.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 1/12
18.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 2/7
19.เด็กชายชัยภัทร บำรุงวัดม. 3/5
20.เด็กชายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 3/6
21.เด็กหญิงกิติวรรณ กิจไพบูลย์กุลม. 3/6
22.เด็กหญิงวรรณนิสา ชำนาญปืนม. 3/7
23.เด็กหญิงนันท์นภัส แสงวรรณม. 3/7
24.เด็กหญิงณัญยาวี สีกาแก้วม. 3/7
25.เด็กชายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 3/8
26.เด็กชายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 3/8
27.เด็กหญิงภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 3/8
28.เด็กหญิงธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 3/11
29.เด็กชายพิชาภพ รักษาบุญม. 3/12
30.เด็กชายอนันดา คงเกิดม. 3/12
31.เด็กชายธนพล เนตรยังม. 3/12
32.เด็กชายรวิภัทร โคจิมะม. 3/12
33.เด็กชายอเนชา จิตต์เกษมม. 4/2
34.เด็กชายสรวิชญ์ ไชยพงษ์ม. 4/2
35.นายพงศธร ดอนเหลือมม. 4/2
36.นายวริศ อำภาม. 4/2
37.นายจิรายุ สุขโขม. 4/2
38.นางสาวชนาพร เล็กบรรจงม. 4/2
39.นางสาวทิพย์จุฑา สืบศิริม. 4/2
40.นางสาววรัณยา บัวชื่นม. 4/2
41.นางสาวริษฎี เขื่อนสุวรรณม. 4/2
42.เด็กหญิงสุรภา ศรีสุขม. 4/4
43.นางสาวพรรัตน์ เสาสูงม. 4/6
44.นางสาวนภสร ปาสาณพันธ์ม. 4/7
45.นางสาวประสิตา หมื่นวิเศษม. 4/7
46.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 4/7
47.นางสาวเกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ม. 4/13
48.นางสาวนิรชา สว่างเนตร์ม. 4/13
49.นายอุกฤษณ์ ศิลปชัยศรีม. 5/5
50.นายรัชชานนท์ ครูขจรม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

077

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางดาวประกาย ทาธง
  • นายวสันต์ อุส่าห์ค้า