Top Hit Songs

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

447

วัตถุประสงค์

1) .เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน 2) เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3) เพื่อได้ความรู้จากเพลง

ภาระงาน

1) ส่ง MP3เพลงที่ นร.ชอบ

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 1/5
2.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 1/12
3.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 1/12
4.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 1/12
5.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 2/6
6.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 2/6
7.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 2/6
8.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 2/6
9.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 2/6
10.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 2/6
11.เด็กหญิงญาณิศา นาคขุนทดม. 2/9
12.เด็กหญิงสิริกร น่วมภักดีม. 2/9
13.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 2/9
14.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 2/9
15.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 3/11
16.เด็กหญิงสปัน เชยสุวรรณม. 3/11
17.นางสาววรรษา สมปัญญาม. 3/11
18.นางสาวปวีณา ทรงชัยเจริญม. 5/5
19.เด็กหญิงพัณณิตา บุญศรีพิทักษ์ม. 1/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

77

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสีรัก ลัยนันทน์