โขน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้อาคาร 8

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกความอดทนและมีความระเบียบในการตรงต่อเวลา 2.ได้เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะการแสดงชั้นสูง 3.เป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

ภาระงาน

1.สามารถปฏิบัติท่าโขนเบื้องต้นได้ 2.สามารถรู้บทบาทในการแสดงแต่ละตัวละครในเรื่องราวรามเกียรติ์ 3.สามารถปฏิบัติโขนเรื่องราวรามเกียรติ์

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปัณฑิตา กิ่มจิตร์ม. 1/4
2.เด็กชายชิษณุพงศ์ โรจน์เลิศกิจจาม. 1/5
3.เด็กหญิงปลัฎฏา ลักษณะวิลาสม. 1/9
4.เด็กหญิงอนัตตา ศรีสรรพศิริกุลม. 1/9
5.เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทัศนางกูรม. 1/9
6.เด็กหญิงนภชนก วรรณเพิ่มพูลม. 1/9
7.เด็กหญิงณัฐธิชา แคลนกระโทกม. 1/11
8.เด็กหญิงปณิสรา ธาระวัยม. 1/11
9.เด็กหญิงเพชรมณี แซ่ตั้งม. 1/11
10.เด็กชายปภาวิชญ์ พรหมรักษ์ม. 1/12
11.เด็กชายพงศกร อินต๊ะวงค์ม. 1/12
12.เด็กหญิงวิจิตรา หุ้นเจริญม. 1/12
13.เด็กหญิงนันท์นิชา ทองสีม. 1/12
14.เด็กหญิงปุณยภรณ์ พงษ์พิกุลม. 1/13
15.เด็กหญิงจันทกานต์ เดื่อไธสงม. 1/13
16.เด็กหญิงกมลชนก เปรมฤทัยม. 1/13
17.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 2/12
18.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 2/14
19.นางสาวธิชาพร จันทร์รัศมีโชติม. 4/8
20.นางสาวสายรุ้ง แจ้งจิตรม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

77

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายชัยยุทธ พูลเจริญ