ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ งานสาธารณสุข 2.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณ เป็นแกนนำให้บริการด้านสุขภาพ 3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยงานห้องพยาบาล

ภาระงาน

1.มีทักษะการปิบัติงานด้านงานสุขภาพ งานสาธารณสุข 2.สามารถให้การปฐมพยาบาล และให้คาวมรู้ด้านสุขภาพแก่เพือ่น บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว 3.สามารถปฏิบัติงานตามใบงาน และมาช่วยงานห้องพยาบาลอย่างน้อย 10 ครั้ง 4.เข้าค่ายอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 32 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพัชรพร โพธิมีชัยม. 1/3
2.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีอรุณกิจจาม. 1/4
3.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 1/13
4.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณไพศาลม. 1/13
5.เด็กหญิงเปรมฤทัย คูโณดมม. 1/13
6.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 1/14
7.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 1/14
8.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 1/14
9.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 2/10
10.เด็กหญิงฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 3/6
11.นางสาวนภัสวรรณ คำภูมีม. 4/3
12.นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจม. 4/3
13.นางสาวอภิสรา บุญเต็มม. 4/3
14.นายกิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ม. 4/4
15.นางสาวนรรธภรณ์ เกษนอกม. 4/5
16.นางสาวศิราณี สีเขียวม. 4/6
17.นางสาวภัทรา คงกระพันธุ์ม. 4/6
18.นางสาวสุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญม. 4/6
19.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 4/7
20.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 4/7
21.นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคงม. 4/7
22.นางสาวพัชรลดา หรั่งเล็กม. 4/7
23.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 4/7
24.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 4/7
25.นางสาวธมลวรรณ กลิ่นเกษรม. 4/7
26.นางสาวสิริอัจฉริยา ชลธีม. 4/12
27.นางสาวไอลดา แสงย้อยม. 4/13
28.นางสาวนันทิชา วิลาวรรณม. 5/4
29.นางสาวปารมี เจิงม. 5/4
30.นางสาวพัชริดา คงจันทร์ม. 5/4
31.นางสาวจิราภา ประทุมทองม. 6/7
32.นางสาวณิชาภัทร ไตรรัตนประดิษฐ์ม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

076

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

28 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางยุพา ยอดปัญญา
  • นางสาวภรณี ชมะวิต
  • นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน
  • นางสาวจีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์