ละคร ฟ้อน รำ

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องนาฎศิลป์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรักความเป็นไทย 2.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัตินาฎศิลป์ไทยเบื้องต้นได้ 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาระงาน

1.ปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 2.ร่วมแสดงกิจกรรมของโรงเรียน 3.สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่ายๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปาเรืองม. 1/8
2.เด็กหญิงณัชชิตา ไสยสมบัติม. 1/13
3.เด็กหญิงศศิวิมล ฉิมแฉ่งม. 1/14
4.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 2/11
5.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 2/11
6.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 2/11
7.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 2/11
8.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 2/13
9.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 2/13
10.เด็กหญิงเปรมฤทัย คูโณดมม. 2/13
11.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 3/14
12.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 3/14
13.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 3/14
14.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 3/14
15.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 3/14
16.นางสาวธีรกานต์ แก้วไสย์ม. 4/13
17.นางสาวณัฐชลิดา นาคงามม. 5/1
18.นางสาวพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 5/5
19.นางสาวชวพร สุภาพบุรุษม. 5/8
20.นางสาววณิชยา สมรักษ์ม. 5/10
21.นางสาวศศิกานต์ สุประไพกิจม. 5/11
22.นางสาวปาริฉัตร โทนขุนทดม. 5/11
23.นางสาวลลดา ปานจันทร์ดีม. 5/11
24.นายภาณุวัฒน์ สุมหะม. 6/10
25.นายบูรณ์พิภพ เจริญสุขม. 6/11
26.นางสาวปภัสสร วุฒิพงษ์ม. 6/11
27.นางสาวศิริโสภา โคตรศิริม. 6/12
28.นางสาวกมลชนก อัครสกุลวงศ์ม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

76

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส