Daily Diary

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 2) เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3) เพื่อให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1) เขียนบันทึกไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษ 2) ตกแต่งสมุดบันทึกให้สวยงาม

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 1/5
2.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 1/8
3.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 1/8
4.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
5.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 1/8
6.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 1/8
7.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 1/8
8.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 1/8
9.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 1/12
10.เด็กชายภูวดล ชุ่มจิตต์ม. 2/3
11.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 2/5
12.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 2/5
13.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 2/5
14.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 2/5
15.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 2/5
16.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 2/5
17.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 2/5
18.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 2/5
19.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 2/5
20.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 2/6
21.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 2/6
22.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 2/6
23.เด็กชายภาคิน พนาพฤฒินันท์ม. 2/6
24.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 2/6
25.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 2/7
26.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 2/8
27.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 2/9
28.นายณัฐนนท์ เพลินจิตรม. 3/9
29.เด็กหญิงอมิชตา ชักชวนวงศ์ม. 3/13
30.นางสาวพิชามญชุ์ นุเสนม. 4/13
31.นางสาวนริศรา เภาพานม. 4/13
32.นางสาวนัยน์เนตร มีนาคม. 5/2
33.นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 5/2
34.นางสาวนัฐริกา นพวัฒน์ม. 5/2
35.นายชวิน กาญจนานนท์ม. 5/7
36.นางสาวยลสุข กาญจนบดีม. 5/7
37.นางสาวกัญญาวีร์ จ้อยแฉล้มม. 5/7
38.นางสาวอาภาพัชร์ สุวรรณเพชรม. 6/2

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

76

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์
  • นางสาวนัดตยา ตองอบ