ฟุตบอล

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

สนามฟุตบอล

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 106 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 1/13
2.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ม. 1/13
3.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 1/13
4.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 1/13
5.เด็กชายธีรชาติ เพียวิเศษม. 1/13
6.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 1/13
7.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 1/13
8.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 1/13
9.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 1/13
10.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 1/13
11.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 2/14
12.เด็กชายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ม. 2/14
13.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 2/14
14.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 2/14
15.เด็กชายนพกร แก่นมั่นม. 3/14
16.เด็กชายธนกร พงษ์ขวาน้อยม. 3/14
17.เด็กชายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 3/14
18.นายธีรวัฒน์ กรจักร์ม. 4/14
19.นายศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ม. 4/14
20.นายสิทธิพร สิงโหพลม. 4/14
21.นายสุรชัย ภูต้องใจม. 4/14
22.นายสุรโรจน์ กอมณีม. 4/14
23.นายกล้าณรงค์ เจริญวัยม. 4/14
24.นายจตุพร นพคุณม. 4/14
25.นายจารุวัฒน์ ไผ่ป้องม. 4/14
26.นายชัยวัฒน์ แซ่ใช่ม. 4/14
27.นายชัยวัฒน์ หนักแน่นม. 4/14
28.นายเชษฐวิทย์ ดานะม. 4/14
29.นายณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ม. 4/14
30.นายธนกร ปรางทองม. 4/14
31.นายศิวรัฐ อภินันทชาติม. 4/14
32.นายบุญฤทธิ์ สามารถม. 4/14
33.นายเบญจา ขันทองม. 4/14
34.นายพิชิตพล น้อยอุทัยม. 4/14
35.นายภูชิต ฉิมนอกม. 4/14
36.นายภูดิศ สาครม. 4/14
37.นายภูมิศักดิ์ นนเลาพลม. 4/14
38.นายเมืองไทย ภู่กันม. 4/14
39.นายวงศกร การบรรจงม. 4/14
40.นายวงศกร คุ้มครองม. 4/14
41.นายวุฒิศักดิ์ จันทพันธ์ม. 4/14
42.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 4/14
43.นายศาสวัติ ชนะบำรุงม. 5/14
44.นายจักรี ชนชนะชัยม. 5/14
45.นายธนกฤต ศิริบูรณ์ม. 5/14
46.นายชาญชล เมฆศรีม. 5/14
47.นายธนธรณ์ สำเส็นม. 5/14
48.นายธนพนธ์ บุญเฉลิมม. 5/14
49.นายธนดล บุญเฉลิมม. 5/14
50.นายยุรพล ยุรีม. 5/14
51.นายวรปรัชญ์ แก้วยศม. 5/14
52.นายสุริยา ทรัพย์เจริญม. 5/14
53.นายพงศกร คงเสนม. 5/14
54.นายธนพล ตอนสุขม. 5/14
55.นายณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจม. 5/14
56.นายเกียรติขจร แสนคำรางม. 5/14
57.นายอานนท์ เจริญสุขม. 5/14
58.นายณชนน แสงทองม. 5/14
59.นายสหรัฐ กริสและม. 5/14
60.นายปิยะพงษ์ ทศลาม. 5/14
61.นายธนบดี อมรคณารัตน์ม. 5/14
62.นายกฤษดา นิ่มละออม. 5/14
63.นายอดิศร ปรีกุลม. 5/14
64.นายวรชัย เจ้าประคำม. 5/14
65.นายภูริภัทร แสนเภาม. 5/14
66.นายกองทัพ ใจเสงี่ยมม. 5/14
67.นายสุกฤษฎิ์ ชัยพินิจม. 5/14
68.นายนิธินันท์ บุญขันธ์ม. 6/14
69.นายอภิรักษ์ พิศพลม. 6/14
70.นายณัชพล แตงพลอยม. 6/14
71.นายธนารัชช์ คำเหล็กม. 6/14
72.นายธนากรณ์ นันทาม. 6/14
73.นายสุรเชษฐ์ วงศาพรหมม. 6/14
74.นายสุทธิพร พัณโณทยานม. 6/14
75.นายวีรพัฒน์ ประกอบเพชรม. 6/14
76.นายอภิวุฒิ แดงจันทึกม. 6/14
77.นายปชา โพธิ์กิ่งม. 6/14
78.นายบรรลือศักดิ์ ค้าขายม. 6/14
79.นายธีรภัทร์ ขันโทม. 6/14
80.นายธณวรรษ ขันขะม. 6/14
81.นายณัฐพงษ์ ปานเนาว์ม. 6/14
82.นายณัฐพงศ์ แสงสว่างม. 6/14
83.นายณัฐกิจ คำดีม. 6/14
84.นายณัฐกร คำดีม. 6/14
85.นายฐิติวัติ พรานแม่นม. 6/14
86.นายชนธีร์ สุวรรณรงค์ม. 6/14
87.นายจักราวุธ เฮียงราชม. 6/14
88.นายจักรภัทร ใจบุญม. 6/14
89.นายจักรพรรดิ มีภาทัศน์ม. 6/14
90.นายพีรพัฒน์ เครือคำอ้ายม. 6/14
91.นายจารุภัทร ไผ่ป้องม. 6/14
92.นายปรเมษฐ์ ครุฑจ้อนม. 6/14
93.นายกฤตวัฒน์ ลื้มเกียรติสถาพรม. 6/14
94.นายธนวรรธน์ ศรีโยหะม. 6/14
95.นายพัฒนพงษ์ เภกะสุตม. 6/14
96.นายพนธกร พวงบุบผาม. 6/14
97.นายทิวา ผิวใสม. 4/14
98.นายพิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ม. 4/14
99.นายนราธิป พิมพ์โสมม. 4/14
100.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 4/14
101.นายสหัสวรรษ สมแด๊ะม. 5/14
102.นายสุรกิจ เอี่ยมสะอาดม. 5/14
103.นายเทียนชัย นามวงศ์ม. 5/14
104.นายพีรสิธญ์ แข่งขันม. 5/14
105.นายวันชนะ มะลิวรรณ์ม. 6/14
106.นายวิชยานนท์ แหวนเงินม. 6/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

075

จำนวนที่รับ

106 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดา สุขสวัสดิ์