English made easy

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงอาหารเก่า

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลชนก สีคำม. 1/3
2.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 2/7
3.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 2/7
4.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 2/9
5.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 2/11
6.เด็กหญิงณหทัย เกตุสุวรรณม. 2/11
7.เด็กหญิงปพิชญา จันทร์พรมม. 2/11
8.เด็กหญิงวรรณพร จอกแก้วม. 2/11
9.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 2/13
10.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 2/13
11.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 2/13
12.เด็กชายสรวิศ แปงมาม. 3/13
13.เด็กชายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 3/13
14.เด็กชายปริติภัทร รักษ์ศาสนาม. 3/13
15.นางสาวนงนภัส วุฒิสารม. 3/13
16.เด็กหญิงสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 3/13
17.เด็กหญิงวริศรา นวมสุคนธ์ม. 3/13
18.นางสาววิสสุตา อายุวัฒน์ม. 3/13
19.เด็กหญิงจิตรานุช ล้วนประพันธ์ม. 3/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

75

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางอรุณี สุวรรณแก้วมณี