ดนตรีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องดนตรีไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยของ นักเรียน 2.เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย รายการต่างๆ

ภาระงาน

1.ซ้อมดนตรีเวลา 07.00น.-07.30น.และ เวลา15.30น.-18.00น.และเวลาที่นัดหมาย เพิ่มเติม 2.ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีไทยใน รายการต่างๆ 3.บรรเลงเพลงที่ใช้ในการประกวดและการแสดง

รายชื่อนักเรียน

Total 49 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร ชนาสินพูลเดชม. 1/14
2.เด็กชายพชรพล เกียรติยิ่งอังศุลีม. 1/14
3.เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อกม. 1/14
4.เด็กหญิงศศิภา อุดมพัฒน์ม. 1/14
5.เด็กหญิงปฐมาวดี มหาอุปม. 1/14
6.เด็กหญิงรวิภา สุวรรณจักรม. 1/14
7.เด็กหญิงกิรณา วุฒิธนาวัฒน์ม. 1/14
8.เด็กหญิงบุญวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ม. 1/14
9.เด็กหญิงณัชชา อัจฉริยแพศว์กูลม. 1/14
10.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 2/14
11.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 2/14
12.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 2/14
13.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 2/14
14.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 2/14
15.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 2/14
16.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 2/14
17.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 2/14
18.เด็กหญิงปณยา ใจหาญม. 2/14
19.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 2/14
20.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 2/14
21.เด็กชายอภินันท์ อ่ำพาธม. 3/14
22.เด็กชายพุทธชาต จู้ฉิ้มม. 3/14
23.เด็กหญิงชญานิศ สิงหสุตม. 3/14
24.เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศุนาลัยม. 3/14
25.เด็กหญิงชัญญา วุฒิธนานันท์ม. 3/14
26.นางสาวมนต์ธิรา เข็มทองม. 4/8
27.นางสาวภัทรวดี ยาน้อยม. 4/8
28.นายภูธเนศ ยังกมลโสภาม. 4/13
29.นายพชรดนัย เพชรน้ำทองม. 4/13
30.นายปฏิภาณ จารีย์ม. 4/13
31.นายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุขม. 4/13
32.นายวรรธกะ พวงสุนทรม. 4/13
33.นางสาวเพียรศรี มีลาภกิจม. 4/13
34.นางสาวอนันตญา คงเมฆาม. 4/13
35.นางสาวนภัสสร สุวรรณรงค์ม. 4/13
36.นางสาวอุษณา ฟักแสงม. 5/7
37.นางสาวสุภณิดา ขุนภักนาม. 5/8
38.นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนาม. 5/10
39.นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรีม. 5/10
40.นางสาวศิรประภา นาคเกิดม. 5/11
41.นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุม. 5/11
42.นายสิปปกร สมอุ่มจารย์ม. 6/8
43.นายสรรเพชญ แจ้งสว่างม. 6/11
44.นางสาวปรียาภรณ์ ปั้นบุญชูม. 6/12
45.นางสาวเมษา หิ้วพิมายม. 6/12
46.นางสาวพรรพสา ม่วงทองม. 6/12
47.นางสาวสุมาลี รินทองม. 6/12
48.นายอัศวเดช สมพันธ์แพม. 6/13
49.นางสาวพรนภา อุบลรัตน์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

75

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิริ โชคสกุล
  • นางวรรณกวี ทองสีดา