เพื่อนช่วยเพื่อน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงอาหารเก่า

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 27 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 2/12
2.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 2/12
3.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 2/12
4.เด็กหญิงสุพิชชา วิญญกูลม. 3/9
5.นางสาวเมธาพร จอนที่ภักดีม. 3/9
6.นางสาวณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ม. 4/5
7.นางสาวนิชาภา เชาว์กีรติกุลม. 4/10
8.นางสาวบุศญา ภูแผ่นนาม. 4/11
9.นายกันตภณ บุญกองม. 5/11
10.นายวัชรพล ภาคีแก้วม. 5/11
11.นายกฤตภาส โตศาสตร์ม. 5/11
12.นางสาวฑิฆัมพร สิงหสมบูรณ์ม. 5/11
13.นางสาวสุลัคณา ปล่องทองม. 5/11
14.นางสาวญาดา เกศชัยชนาม. 6/1
15.นางสาวชนิดาภา เนาว์วิจิตรม. 6/1
16.นางสาววนิดา อยู่ยังเกตุม. 6/1
17.นางสาวราชาวดี วีระชัยม. 6/3
18.นายศุภณัฐ สอทาม. 6/4
19.นายณัฐธีร์ เมธีธนินท์รัฐม. 6/4
20.นายตรัยชาติ จุฬารักษ์ม. 6/4
21.นางสาวคคนางค์ มีศรีม. 6/4
22.นางสาวสาธิดา บุญฤทธิ์ม. 6/4
23.นางสาวศรวณีย์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ม. 6/4
24.นางสาวไอริณ ผ่องใสม. 6/4
25.นางสาวเบญญา แสนจันทร์ม. 6/6
26.นายปานะพันธ์ ศรีสากลม. 6/11
27.นางสาวกาญหทัยวรรณ อยู่เจริญม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

74

จำนวนที่รับ

27 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาววัชรีญา หล่มเพชร