ศิลปหัตถกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

838

วัตถุประสงค์

1.เพื่อชให้นักเรียนได้ความรู้ด้าน ศิลปหัตถกรรม 2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานทางด้านศิลปหัตถกรรม 3.เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจรักผลงานด้านศิลปกรรม

ภาระงาน

1.ตุ๊กตาปูนปั้น 2.หน้านกากอุปรากรจีน 3.กระเป๋าผ้าสกรีน

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสุพิชญา แสนชุ่มม. 1/5
2.เด็กหญิงดุจนภา กลั่นหอมม. 1/5
3.เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชาดีกรณ์ม. 1/5
4.เด็กหญิงสิรินท์นารา พงษ์ประวิตรม. 1/5
5.เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุลม. 1/8
6.เด็กหญิงรุจิกร ละมุลม. 1/8
7.เด็กหญิงเบญญาภา อ้นอารีย์ม. 1/8
8.เด็กชายพงศกร หนูพันธ์ม. 1/9
9.เด็กชายนนทกร ชื่นสระม. 1/9
10.เด็กชายภัทรพล โพนทองถิ่นม. 1/9
11.เด็กชายฐิติวัฒน์ ธรรมประพัทธ์ม. 1/9
12.เด็กหญิงธมนชนก ผดุงกลิ่นม. 1/10
13.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 3/10
14.เด็กชายปิยวัฐ โวอ่อนศรีม. 3/10
15.เด็กหญิงสรัลวลัย เทียนไทยม. 3/10
16.เด็กหญิงนรมน สิขเรศม. 3/10
17.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 3/13
18.นางสาวนภัสนันท์ ศรีหิรัญม. 4/10
19.นางสาวจิรา พวงวาสนาม. 5/4
20.นางสาวนริศรา เปรมเสถียรม. 5/4
21.นางสาวสุภิสรา วงศ์วิทวัสม. 5/8
22.นางสาวอทิติรัตติ แสงภักดีม. 6/2
23.นางสาววนัสนันท์ มั่นน้อยม. 6/2
24.นางสาวจิราภรณ์ แก้วประเสริฐม. 6/6
25.นายอัษฎาเทพ นันทะสิงห์ม. 6/10
26.นายคชาวัช รัตติกาลชลากรม. 6/10
27.นายจิรพัฒน์ สดศรีอักษรม. 6/10
28.นายอชิระ ผากาม. 6/10
29.นายณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ม. 6/10
30.นายรชานนท์ นิลมาตรม. 6/10
31.นายชลสิทธิ์ โฉมบุตรม. 6/11
32.นายธราวิทย์ คงสำเร็จม. 6/12
33.นายยุทธนา เฉื่อยกลางม. 6/12
34.นายสหัสกานต์ นิธิศวรธัญญ์ม. 6/12
35.นายธนดล เที่ยงธรรมม. 6/12
36.นายสุพศิน คุ้มจินดาม. 6/12
37.นายณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ม. 6/12
38.นายปวริศ จันลาวงศ์ม. 6/12
39.นายเอกพงศ์ เฟื่องฟูม. 6/12
40.นายพิทัศน์ โตพิบูลม. 6/12
41.นางสาวนริศรา กาวินม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

74

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสุรเชษฐ์ พลายงาม
  • นายภาคิน อิศวมงคล