ดูหนังอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

828

วัตถุประสงค์

1.ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.ให้นักเรียนรู้จักการชมภาพยนตร์อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 3.ให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และนำข้อคิดจากการชมภาพยนตร์

ภาระงาน

1.สรุปข้อคิดที่ใช้จากการชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง 2.บันทึกลงในสมุดรายงาน 3.แลกเปลี่ยนความคิดจากการชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุภณ กรองทองม. 1/9
2.เด็กชายปวริศ ปานฉิมม. 1/9
3.เด็กหญิงกิตติกานต์ กิตติญาโณม. 3/4
4.เด็กหญิงฐิตาภา สุนทรคงตระกูลม. 3/4
5.เด็กหญิงธัญชนก ทองคำม. 3/4
6.เด็กหญิงสุนิตยนาถ นิตยาม. 3/4
7.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 3/5
8.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 3/6
9.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 3/6
10.เด็กหญิงพิรดา โชควาสนรรค์ม. 3/6
11.เด็กหญิงเอวิตา วงษ์แสงแก้วม. 3/6
12.เด็กหญิงนิตินาถ พรมดงม. 3/6
13.เด็กหญิงณัฐณิชา จตุพรชัยมงคลม. 3/6
14.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 3/7
15.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 3/7
16.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 3/7
17.เด็กหญิงนภัทร์ มาเอี่ยมม. 3/7
18.นางสาวสาวิตรี เนืองนาม. 4/4
19.นายกิตติธัช พลายแก้วม. 4/5
20.นางสาวภาสินี ล้อมจันทร์ม. 4/5
21.นายวงศกร คุณระวงค์ม. 4/10
22.นางสาวนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 4/10
23.นางสาวณัฐนันท์ อินดีม. 4/12
24.นางสาวเบญจรัตน์ อุนะรัตน์ม. 5/3
25.นางสาวจินตภัค บุญอนงค์ม. 5/5
26.นางสาวธนพร พรมศรีม. 5/5
27.นายเตชินท์ จารุพันธ์ม. 6/2
28.นายอัมรินทร์ ใหม่คามิม. 6/2
29.นางสาวนัยน์เนตร มีนาคม. 6/2
30.นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 6/2
31.นางสาวนัฐริกา นพวัฒน์ม. 6/2
32.นางสาวพนิดา แซ่ย้าม. 6/2
33.นายณัฐพัชร์ อ้นรัตน์ม. 6/6
34.นางสาวกมลวรรณ บรรดาลม. 6/7
35.นายพงษ์พีระ คูเมืองม. 6/8
36.นายวงศธร ศิรินามม. 6/8
37.นายธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุลม. 6/8
38.นายอติชาต น้อยแรมม. 6/8
39.นางสาวศศิพิมพ์ วงษ์วารม. 6/10
40.นางสาวแอนนา รักรอดม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

73

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายภากร ศิริโก
  • นายพิสิษฐ เลี้ยงอนันต์