แอโรบิคและบริดส์หรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องอาหารครูและ โรงยิม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งประกวดงานศิปะหัตถกรรมและงานอื่นๆที่จัดแข่งขัน 2.เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถของผู้เรียน 3.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.เพื่อฝึกสมาธิและออกกำลังกาย

ภาระงาน

1.ประกวดอย่างน้อย 1 สนามที่จัดประกวด 2.นำออกกำลังกายในวันพุทธคาบกีฬา 3.ฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวัน 4.จัดนิทรรศการณ์นำเสนอ

รายชื่อนักเรียน

Total 99 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 1/13
2.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 1/13
3.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 1/13
4.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 1/13
5.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 1/13
6.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 1/13
7.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 2/7
8.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 2/7
9.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 2/7
10.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 2/7
11.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 2/7
12.เด็กหญิงภคพร พฤกษ์พนาสันต์ม. 2/8
13.เด็กหญิงชนันญา สุคนธมานม. 2/8
14.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 2/8
15.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 2/8
16.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 2/9
17.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 2/9
18.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 2/10
19.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 2/10
20.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 2/10
21.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 2/10
22.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 2/10
23.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 2/10
24.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 2/10
25.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 2/10
26.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 2/10
27.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 2/10
28.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามศรีม. 2/12
29.เด็กหญิงพรนภัส พุฒพลม. 3/3
30.เด็กหญิงอริยา ทันโสม. 3/3
31.เด็กชายวิสันต์ แก้ววงษาม. 3/8
32.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 3/8
33.เด็กหญิงลษิตา จุกสีดาม. 3/8
34.เด็กหญิงพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 3/9
35.เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 3/10
36.เด็กหญิงพิชชากร กองมายม. 3/10
37.เด็กหญิงศศิกานต์ วนาสินชัยม. 3/10
38.เด็กหญิงณิชนันทน์ นาคทองม. 3/11
39.เด็กหญิงอมิชตา ชักชวนวงศ์ม. 3/13
40.เด็กหญิงนงนภัส วุฒิสารม. 3/13
41.เด็กหญิงสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 3/13
42.เด็กหญิงวริศรา นวมสุคนธ์ม. 3/13
43.เด็กหญิงจิตรานุช ล้วนประพันธ์ม. 3/13
44.เด็กหญิงนราทิพย์ หนูวุ่นม. 3/13
45.เด็กชายปัณณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุลม. 3/14
46.นายปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตรม. 4/2
47.นายปภพ ศรีสนองม. 4/3
48.นายภูมิชาย อิศรภักดีม. 4/3
49.นายณภัทร สกุลปักษ์ม. 4/5
50.นายเจษฎากร สิงห์ษาม. 4/6
51.นายกรรชัย เกษกำจรม. 4/7
52.นายอรรถพล คำเครือม. 4/7
53.นางสาวณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 4/10
54.นางสาวศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 4/10
55.นางสาวปุณณิกา ส่งแสงม. 4/10
56.นายชินดนัย สายสิงห์ม. 4/11
57.นายกานต์ดนัย หลั่งรวมมิตรม. 4/11
58.นางสาวขวัญจิรา บุญเลิศม. 4/11
59.นายณัฐพันธุ์ ศรีคำม. 4/12
60.นายศุภกร คณาจันทร์ม. 4/12
61.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 4/12
62.นางสาวพนิดา แซ่ย้าม. 5/2
63.นายนรสิงห์ ขำเถื่อนม. 5/3
64.นายภคพล จุ้ยเจริญม. 5/3
65.นายสิรวิชญ์ ไหวพริบม. 5/3
66.นายกฤษดา มังสระคูม. 5/7
67.นายรัชชานนท์ เทพณรงค์ม. 5/7
68.นายวาสุธัช ปัญจธนมงคลม. 5/8
69.นางสาวญาดา พ่วงความสุขม. 5/8
70.นางสาวภัทรพร เทียมอัมพรม. 5/8
71.นางสาวชนาพร บุญรังษีม. 5/8
72.นางสาวรดา เหรียญโมราม. 5/8
73.นายนิติธร จันทร์วิทย์ม. 5/10
74.นายวรุฒม์ หาญสุวรรณพิสิฐม. 5/10
75.นายสหัสวรรษ พระประทุมม. 5/10
76.นายจิรพัฒน์ สดศรีอักษรม. 5/10
77.นายกฤษณะ ไชยเหล็กม. 5/10
78.นายธนานนท์ สิทธิวงศ์ม. 5/10
79.นายอนุสรณ์ ไชยคำร้องม. 5/11
80.นายอินทัช เอี่ยมสอาดม. 5/11
81.นายภัทรพล นาคสิทธิ์ม. 5/11
82.นางสาวศศิภา สาครม. 6/2
83.นางสาวจุฑาภรณ์ แก้วศรีม. 6/3
84.นางสาวอมินทร์ฐิตา ไชยมงคลม. 6/7
85.นายรัชต เปล่งสงวนม. 6/8
86.นางสาวธิติมา สราทธพันธุ์ม. 6/8
87.นางสาวอัญกาล ภาคแก้วม. 6/8
88.นางสาวปองทิพย์ บุญรังษีม. 6/8
89.นายณัฐวัตร ชัยเจริญม. 6/10
90.นางสาวมณฑาทิพย์ ปานรอดม. 6/10
91.นางสาวกีรติกานต์ ทุพรหมม. 6/10
92.นางสาวชลิตา อินทร์เทศม. 6/10
93.นางสาวนุชจรี ดีติกรณ์ม. 6/10
94.นางสาวพุธิตา บุญพรมอ่อนม. 6/12
95.นางสาวสุวัจณี พวงพันธ์ม. 6/12
96.นางสาวนัทธมน ใชชุนม. 6/12
97.นางสาวชนาพร ช่างทองคำม. 6/12
98.นางสาวณัฐพร แสงสว่างม. 6/12
99.นายพงศธร บุญเพ็งม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

073

จำนวนที่รับ

100 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวันชัย เข็มทิศ
  • นางสุวลี ด่านอธิคม
  • นางแจ่มใส ปาณวร
  • นางสาวศิริราพร บุญยอ
  • นายพีราวัฒ จันทาวี
  • นายชานนท์ ทรายแก้ว
  • นายพิเชษฐ์ แซ่กัง