English is a possible way

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ตึกMEP

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะนักเรียนทั้งพูด อ่าน เขียน 2.เพื่อฝึกทักษะเพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะภาอังกฤษ EP/MEPเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการฝึกทักษะต่างๆ 4.เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและให้ความร่วมมือในการเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะ

ภาระงาน

1.ได้รับการฝึกทักษะการแข่งขันต่างๆ 2.ใบงานในการฝึก 3.แบบประเมินการฝึกทักษะ 4.สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

รายชื่อนักเรียน

Total 180 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกันต์ พัฒนาประทีปกุลม. 1/1
2.เด็กชายทยากร เพ็งพุกม. 1/1
3.เด็กชายธีรภัทร ส้มจีนม. 1/1
4.เด็กชายนภัสนันท์ สุริยะพรมม. 1/1
5.เด็กชายปุณณวิช สุนารัตน์ม. 1/1
6.เด็กชายพงศธร สารีรูปม. 1/1
7.เด็กชายพรหมพิริยะ โพธิ์ธัญญาม. 1/1
8.เด็กชายวิชชญากร นาคงามม. 1/1
9.เด็กชายวีรภัทร ชาติเม้นม. 1/1
10.เด็กชายวีรภัทร ทวีเดชม. 1/1
11.เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์อร่ามม. 1/1
12.เด็กชายณภัทร พัฒนพีชัยม. 1/1
13.เด็กหญิงขวัญพิชชา ก๋อนสันม. 1/1
14.เด็กหญิงณฑิราภาสุ์ เลี่ยมมินพูลม. 1/1
15.เด็กหญิงณัฐชยา แก้วสายตาม. 1/1
16.เด็กหญิงดลพร ชุ่มชูจันทร์ม. 1/1
17.เด็กหญิงธัญชนก ศิวกุลกำธรม. 1/1
18.เด็กหญิงธันยณัฐ จันทร์เที่ยงม. 1/1
19.เด็กหญิงน้ำเพชร วัฒนิศรม. 1/1
20.เด็กหญิงเบญญาภา พลอุทัยม. 1/1
21.เด็กหญิงปนัสยา บุญประกอบม. 1/1
22.เด็กหญิงปัณฑิตา แก้วสมบัติม. 1/1
23.เด็กหญิงมณิฐา ศิวิลัยม. 1/1
24.เด็กหญิงรวิภา เมี้ยนเจริญม. 1/1
25.เด็กหญิงสุรัสวดี ดีนกม. 1/1
26.เด็กหญิงอัญมณี เพชรศรีม. 1/1
27.เด็กหญิงอินทุกร เกิดลาภม. 1/1
28.เด็กหญิงเจนิสสา ฟางเฟื่องฟูม. 1/1
29.เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนหนูม. 1/1
30.เด็กหญิงอชิรญา เพียมะลังม. 1/1
31.เด็กชายจิรัฏฐวัฒน์ แก้วชูศรีม. 1/2
32.เด็กชายณฐกร จงกลางม. 1/2
33.เด็กชายธนกร ฟูคูฮาราม. 1/2
34.เด็กชายนรภัทร แก่งศิริม. 1/2
35.เด็กชายพรรณเสกข์ ภูมิสิทธิ์วัฒนะม. 1/2
36.เด็กชายพิชคุณ กุศลศักดิ์ม. 1/2
37.เด็กชายฤทธิรัก ศรีสุมาลย์ม. 1/2
38.เด็กชายวิชชากร พิมพาม. 1/2
39.เด็กชายวิริยะ แซ่เลี่ยงม. 1/2
40.เด็กชายศุภกฤต ศรีชูม. 1/2
41.เด็กชายอธิป รัตนชายม. 1/2
42.เด็กชายอัครวิชญ์ ไชยสัจม. 1/2
43.เด็กหญิงกฤตยา คำปาเครือม. 1/2
44.เด็กหญิงขทิรา คล่องเชาว์ชาญม. 1/2
45.เด็กหญิงขวัญชนก ธงชัยม. 1/2
46.เด็กหญิงจันทรัสม์ พรบริบูรณ์ม. 1/2
47.เด็กหญิงชัญญา อมรกาญจนกุลม. 1/2
48.เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรทวีทรัพย์ม. 1/2
49.เด็กหญิงณัฏฐาชลล์ ชัตไพบูลย์ม. 1/2
50.เด็กหญิงณิชาพัชร์ เลิศธนสรรค์ม. 1/2
51.เด็กหญิงนภัทร นพภาพันธ์ม. 1/2
52.เด็กหญิงนภัสร ธรรมครบุรีม. 1/2
53.เด็กหญิงบุณยวีร์ จันทมาตย์ม. 1/2
54.เด็กหญิงปัณพร คล้ายพงษ์ม. 1/2
55.เด็กหญิงปุณยะวีย์ มาณีย์สิริม. 1/2
56.เด็กหญิงพิชชาภา เลิศศุภกานต์กุลม. 1/2
57.เด็กหญิงภัทรมน คงฉ้งม. 1/2
58.เด็กหญิงวิชญาดา กาลไสยม. 1/2
59.เด็กหญิงสิริกร ทองตันม. 1/2
60.เด็กหญิงศิรประภา ศรีนาม. 1/2
61.เด็กชายกรินทร์ สุดสวาทม. 2/1
62.เด็กชายกิติพัฒน์ เผือกผ่องพัชระม. 2/1
63.เด็กชายกุลพัทธ เขมธรม. 2/1
64.เด็กชายณัฐกรณ์ ชัยศรีม. 2/1
65.เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ย้าม. 2/1
66.เด็กชายนครินทร์ ทิพย์รัตน์ม. 2/1
67.เด็กชายบารเมษฐ์ วรพงศธรม. 2/1
68.เด็กชายพระนคร มีสุขม. 2/1
69.เด็กชายภัทร อิทธิพรหมาสตร์ม. 2/1
70.เด็กชายภูริต พร้อมพรชัยม. 2/1
71.เด็กชายรณกร พิมเสนม. 2/1
72.เด็กชายวงศ์วรัณ สุดเสนาะม. 2/1
73.เด็กชายสรวิศ ปานฉิมม. 2/1
74.เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์ ไอด์ม. 2/1
75.เด็กหญิงกนกพร บุญช้วนม. 2/1
76.เด็กหญิงกัญญาวีร์ อนันต์สมสินม. 2/1
77.เด็กหญิงเกวลิน จิตรหมั่นม. 2/1
78.เด็กหญิงชนัญธิดา พงษ์อริยะม. 2/1
79.เด็กหญิงญาณิศา พรรณสิงห์โตม. 2/1
80.เด็กหญิงณนริน ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 2/1
81.เด็กหญิงตรีนุช คนยังม. 2/1
82.เด็กหญิงนภัส ศิลประเสริฐม. 2/1
83.เด็กหญิงนภัสนันท์ ต้นเงินม. 2/1
84.เด็กหญิงนันทชพร ราชพิทักษ์ม. 2/1
85.เด็กหญิงปราณปรียา สีดำม. 2/1
86.เด็กหญิงปาณิสรา เทวอาชาไนยม. 2/1
87.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์สู่ถ้ำม. 2/1
88.เด็กหญิงรวิพร ศรีตระกูลม. 2/1
89.เด็กหญิงวรรณวนัช แก้วดำม. 2/1
90.เด็กหญิงอภิสรา ปานสมัยม. 2/1
91.เด็กชายก้องกิดากร แจ่มกระจ่างม. 2/2
92.เด็กชายกีรติ มั่งมีม. 2/2
93.เด็กชายคฑายุทธ์ ทวีวัฒนะกิจบวรม. 2/2
94.เด็กชายธนบดี ตรัยวรัญญูม. 2/2
95.เด็กชายธีรวัฒน์ วรธรรมาทิพย์ม. 2/2
96.เด็กชายนภนต์ โพธิจันท์ม. 2/2
97.เด็กชายพชร หน่อเนื้อม. 2/2
98.เด็กชายพัฒนพล แซ่จึงม. 2/2
99.เด็กชายภูมิรพี พวงมณีม. 2/2
100.เด็กชายโมกข์ มงคลเข็มม. 2/2
101.เด็กชายนนทวัฒน์ พันธ์เผือกม. 2/2
102.เด็กชายวริทธิ์ จันทร์มณีม. 2/2
103.เด็กชายเสฏฐพงศ์ มณีศาสตร์ม. 2/2
104.เด็กชายอสมา เหมชะญาติม. 2/2
105.เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรัตน์ญานนท์ม. 2/2
106.เด็กหญิงจิราภา หวังมณีม. 2/2
107.เด็กหญิงชนิสรา จาบถนอมม. 2/2
108.เด็กหญิงฐิติชญา นิ่มนามม. 2/2
109.เด็กหญิงณัฐชา หิรัญคำม. 2/2
110.เด็กหญิงธชาษร โชตธนฐากุลม. 2/2
111.เด็กหญิงนภัส มัตซุยม. 2/2
112.เด็กหญิงนฤมล กิจพิชิตม. 2/2
113.เด็กหญิงเบญญาภา คันธโชติม. 2/2
114.เด็กหญิงปวริศา ภูริอภิบาลม. 2/2
115.เด็กหญิงพุฒิธาดา ทีปานชัยกุญม. 2/2
116.เด็กหญิงโมณิกา มาลานิยมม. 2/2
117.เด็กหญิงรุจิษยา นาควรสุขม. 2/2
118.เด็กหญิงอธิชา ศรีสุขโตม. 2/2
119.เด็กหญิงเอื้อการย์ พรหมขัติแก้วม. 2/2
120.เด็กหญิงเอษา แซ่ตั้งม. 2/2
121.เด็กชายสิราวิชญ์ โชติมณีเฉิดฉายม. 3/1
122.เด็กชายวรุตม์ นาวาพงศ์สิริม. 3/1
123.เด็กชายภูมิภัทร เดชเลิศประยูรม. 3/1
124.เด็กชายเทวินทร์ สีรยาภรณ์ม. 3/1
125.เด็กชายพัทธพล เรืองศรีวรพรม. 3/1
126.เด็กชายศิวกร เสือภูมิม. 3/1
127.เด็กชายกฤศณัฏฐ์ ดำริห์ชอบม. 3/1
128.เด็กชายภีรพันธ์ จันทร์เป้ม. 3/1
129.นายจิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ม. 3/1
130.เด็กหญิงภูฟ้า กันทะวงศ์ม. 3/1
131.เด็กหญิงชนัญชิดา สุดสอาดม. 3/1
132.นางสาวกัลยกร ตัถยานุกูลม. 3/1
133.เด็กหญิงอารยา สิมาชัยม. 3/1
134.เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสดิ์กุลม. 3/1
135.นางสาวสุรัญชนา เรืองฤทธิ์ม. 3/1
136.เด็กหญิงฐานิศรา เจียมทองม. 3/1
137.เด็กหญิงรษิกา แววกุดเรือม. 3/1
138.เด็กหญิงวัลลภา ชัยปรีชาม. 3/1
139.นางสาวปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณม. 3/1
140.เด็กหญิงเจติยา อัมยงค์ม. 3/1
141.เด็กหญิงณัฐนิช ศิวะทรานนท์ม. 3/1
142.เด็กหญิงสิริพร เพียราษฎร์ม. 3/1
143.นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วนุ่มม. 3/1
144.เด็กหญิงชนิภา พู่พันธ์ม. 3/1
145.เด็กหญิงธนัชญา สุขเกษมม. 3/1
146.เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีหิรัญม. 3/1
147.เด็กหญิงดนยา ขันติดิลกวงษาม. 3/1
148.เด็กหญิงพิมพ์มาดา พราหมณ์เทศม. 3/1
149.นางสาวลภัสรดา ใสแสงม. 3/1
150.เด็กหญิงอริสรา คงเมืองม. 3/1
151.เด็กชายกฤษนันท์ ยุทธหัตชัยชาญม. 3/2
152.นายภัทรชนน จิตวิบูลย์ม. 3/2
153.เด็กชายอาทิตย์ แก้วไสยม. 3/2
154.เด็กชายวรโชติ สุรศักดิ์ศิลปม. 3/2
155.เด็กชายธนกฤต พวงเข็มขาวม. 3/2
156.เด็กชายศักดิ์ดา สังฆมณีม. 3/2
157.เด็กชายสรวิศ พาณิชยะกิจกุลม. 3/2
158.นายภูธเนศ บุญประเสริฐม. 3/2
159.เด็กชายต้นรัก เรืองวิทย์ม. 3/2
160.นางสาวณัฐริกา กุลทนันท์ม. 3/2
161.เด็กหญิงชนากานต์ ศรีอุดมม. 3/2
162.นางสาวณัฏฐ์ธัญรดา มากสุวรรณ์ม. 3/2
163.นางสาวชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลปม. 3/2
164.นางสาวตรีสุคนธ์ ขะพินิจม. 3/2
165.เด็กหญิงศุทธินี ศิริชัยรัตน์ม. 3/2
166.เด็กหญิงอารียา ศรีวัฒนวรชัยม. 3/2
167.เด็กหญิงภัทราณัฐ สายทองดีม. 3/2
168.เด็กหญิงนภัสกร เพชรวรกุลม. 3/2
169.นางสาวฉัตรสุดา ศรีนาคารม. 3/2
170.เด็กหญิงชนิสรา คณะทองม. 3/2
171.เด็กหญิงรักตาภา รักดีม. 3/2
172.เด็กหญิงสุวรรณดี อนงค์พรยศกุลม. 3/2
173.เด็กหญิงณัชชา พัฒนกุลม. 3/2
174.นางสาวเนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐีม. 3/2
175.เด็กหญิงสุภัสสรา สมัญญาม. 3/2
176.เด็กหญิงวรรณภัสสร เดชด่านสมุทรม. 3/2
177.เด็กหญิงจิงติง วีม. 3/2
178.เด็กหญิงประภัสสร จรุญสิริพันธ์ม. 3/2
179.เด็กหญิงเมธาวี ก้อนค้างพลูม. 3/2
180.เด็กหญิงสิริกร กิตติศุภลักษณ์ม. 3/2

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

73

จำนวนที่รับ

180 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • Mrs.Cutherine
  • Mrs.Jocelyne
  • Mrs.Emmanovil
  • Mr.Aeron
  • Mr.Raymond
  • นางสาวปริญญา ปล้องศรี
  • นางนุจรี ทองมงคล