ฟุตบอล

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

สนามฟุตบอล

วัตถุประสงค์

นักเรียนมีทักษะการเล่นกัฬาฟุตบอลที่ดี นักเรียนสามารถนำทักษะกีฬาฟุตบอลไปออกกำลังกายได้ นักเรียนนำทักษะกีฬาฟุตบอลไปแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศได้

ภาระงาน

การเดาะฟุตบอล การยิงประตูและการส่งบอลระยะต่างๆ การเล่นทีม การจัดการแข่งขันฟุตบอลและตัดสินฟุตบอล

รายชื่อนักเรียน

Total 78 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 1/13
2.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ม. 1/13
3.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 1/13
4.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 1/13
5.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 1/13
6.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 1/13
7.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 1/13
8.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 1/13
9.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 1/13
10.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 2/14
11.เด็กชายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ม. 2/14
12.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 2/14
13.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 2/14
14.นายนพกร แก่นมั่นม. 3/14
15.นายธนกร พงษ์ขวาน้อยม. 3/14
16.นายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 3/14
17.นายธีรวัฒน์ บัญชาเมฆม. 4/14
18.นายทิวา ผิวใสม. 4/14
19.นายศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ม. 4/14
20.นายสุรชัย ภูต้องใจม. 4/14
21.นายสุรโรจน์ กอมณีม. 4/14
22.นายกล้าณรงค์ เจริญวัยม. 4/14
23.นายจตุพร นพคุณม. 4/14
24.นายจารุวัฒน์ ไผ่ป้องม. 4/14
25.นายชัยวัฒน์ แซ่ใช่ม. 4/14
26.นายชัยวัฒน์ หนักแน่นม. 4/14
27.นายเชษฐวิทย์ ดานะม. 4/14
28.นายณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ม. 4/14
29.นายธนกร ปรางทองม. 4/14
30.นายศิวรัฐ อภินันทชาติม. 4/14
31.นายบุญฤทธิ์ สามารถม. 4/14
32.นายภูมิศักดิ์ นนเลาพลม. 4/14
33.นายเมืองไทย ภู่กันม. 4/14
34.นายวงศกร การบรรจงม. 4/14
35.นายวงศกร คุ้มครองม. 4/14
36.นายวุฒิศักดิ์ จันทพันธ์ม. 4/14
37.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 4/14
38.นายปรเมศวร์ ตุหรันม. 4/14
39.นายธนกฤต ศิริบูรณ์ม. 5/14
40.นายธนพนธ์ บุญเฉลิมม. 5/14
41.นายธนดล บุญเฉลิมม. 5/14
42.นายยุรพล ยุรีม. 5/14
43.นายวรปรัชญ์ แก้วยศม. 5/14
44.นายสุริยา ทรัพย์เจริญม. 5/14
45.นายพงศกร คงเสนม. 5/14
46.นายธนพล ตอนสุขม. 5/14
47.นายณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจม. 5/14
48.นายเกียรติขจร แสนคำรางม. 5/14
49.นายปิยะพงษ์ ทศลาม. 5/14
50.นายอดิศร ปรีกุลม. 5/14
51.นายวรชัย เจ้าประคำม. 5/14
52.นายกองทัพ ใจเสงี่ยมม. 5/14
53.นายสุกฤษฎิ์ ชัยพินิจม. 5/14
54.นายเทียนชัย นามวงศ์ม. 5/14
55.นายสุรกิจ เอี่ยมสอาดม. 5/14
56.นายสหัสวรรษ สมาเด๊ะม. 5/14
57.นายพีรวิชญ์ แข็งขันม. 5/14
58.นายวัชรพล ปานจันทร์ม. 5/14
59.นายอนุชา มีมูซอม. 5/14
60.นายธนากรณ์ นันทาม. 6/14
61.นายสุรเชษฐ์ วงศาพรหมม. 6/14
62.นายอภิวุฒิ แดงจันทึกม. 6/14
63.นายบรรลือศักดิ์ ค้าขายม. 6/14
64.นายธณวรรษ ขันขะม. 6/14
65.นายณัฐพงษ์ ปานเนาว์ม. 6/14
66.นายณัฐพงศ์ แสงสว่างม. 6/14
67.นายณัฐกิจ คำดีม. 6/14
68.นายณัฐกร คำดีม. 6/14
69.นายฐิติวัติ พรานแม่นม. 6/14
70.นายชนธีร์ สุวรรณรงค์ม. 6/14
71.นายจักราวุธ เฮียงราชม. 6/14
72.นายจักรพรรดิ มีภาทัศน์ม. 6/14
73.นายพีรพัฒน์ เครือคำอ้ายม. 6/14
74.นายจารุภัทร ไผ่ป้องม. 6/14
75.นายธนวรรธน์ ศรีโยหะม. 6/14
76.นายพัฒนพงษ์ เภกะสุตม. 6/14
77.นายพนธกร พวงบุบผาม. 6/14
78.นายวิชยานนท์ แหวนเงินม. 6/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

72

จำนวนที่รับ

78 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดา สุขสวัสดิ์
  • นายพีราวัฒ จันทาวี