muay thai for fun

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงยิมพลศึกษา

วัตถุประสงค์

1.พัฒนากระบวนการคิด 2.ควบคุมสมาธิและฝึกการใช้สติปัญญา 3.หลีกเลี่ยงการติดเกมคอมพิวเตอร์ 4.พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง 5.เพื่อป้องกันตัว

ภาระงาน

1.เข้าเรียนและมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 2.ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานมวยไทย 3.นำทักษะพื้นฐานของมวยไทยออกกำลังกายได้

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 1/11
2.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 1/12
3.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 2/5
4.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 2/5
5.เด็กชายติณณ์ คีรีรัตน์ม. 3/3
6.เด็กชายอัษฎาวุธ เกิดคล้ายม. 3/3
7.เด็กหญิงญาณากร ปานรอดม. 3/3
8.เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุรเกียรติม. 3/3
9.เด็กหญิงณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ม. 3/3
10.เด็กหญิงภัททิยา ตะนาม. 3/3
11.เด็กหญิงจิรภิญญา บุญนำม. 3/3
12.เด็กหญิงพิชญาวี คงจำปีม. 3/3
13.เด็กหญิงสมหทัย ตันทรงเจริญม. 3/3
14.เด็กหญิงนรกมล พนากุลชัยวิทย์ม. 3/3
15.เด็กหญิงณัฐธยาน์ แช่มนิลม. 3/3
16.เด็กหญิงจิราภรณ์ ใจภักดีม. 3/4
17.เด็กชายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 3/10
18.เด็กชายพชร อันล้ำเลิศม. 3/11
19.เด็กชายนรบดี หมอเมืองม. 3/11
20.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 4/5
21.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 4/5
22.นายไวทย์ ทองทุมม. 4/5
23.นางสาววนัชชนก มูลเสนาม. 4/5
24.นายรชต คำมีม. 4/6
25.นางสาวณัฐชยา รักพงศ์นาถม. 4/6
26.นางสาวอัมพิกา สันทาลุนัยม. 4/6
27.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 4/7
28.นางสาวสุภัสสรา ไชยปัญญาม. 4/7
29.นางสาวชลธิชา แซ่โง้วม. 4/7
30.นายเมธาวี จิตต์ภิรมย์ม. 4/8
31.นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์เกิดม. 4/8
32.นางสาวหทัยธร แรงทองม. 4/8
33.นางสาวลลิตา ปึ้งผลพูลม. 4/11
34.เด็กหญิงชลธิชา นิลพันธ์ม. 4/11
35.นางสาวลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ม. 4/11
36.นางสาวกัญญาพัชร นิลบุตรม. 4/11
37.นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเวชม. 4/11
38.นายพงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 4/12
39.นายวิทยา จำมาม. 4/12
40.เด็กชายอนุภัทร ปิยจันทร์ม. 4/12
41.นายพงศพัศ ประโคมม. 4/12
42.นางสาวพิมพกานต์ แก้วพิลึกม. 4/12
43.เด็กหญิงประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 4/12
44.นางสาวคชภรณ์ สว่างทองหลางม. 4/12
45.เด็กหญิงสุภัสสรา ตันตราชัยม. 4/12
46.นางสาวลภัสรดา ทองนำม. 4/12
47.เด็กหญิงเอกปวีร์ รัตนกรม. 4/12
48.นายภูรินทร์ แสงเดือนม. 4/13
49.นายพิทวัส เชิดชัยภูมิม. 4/13
50.นางสาวจิดาภา พูลเกษมม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

072

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายประยัติย์ ไชยรัมย์
  • นางสาวผกาภรณ์ ผดุงกิจ