วงโยธวาทิต

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ดนตรีสากล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมวงโยๆ 2.เพื่อให้นักเรียนนำเสนอบทเพลง 3.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมประกวด

ภาระงาน

1.นักเรียนนำเสนอบทเพลง 2.นักเรียนเข้าร่วมประกวด

รายชื่อนักเรียน

Total 65 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเติมทอง บุนนาคม. 1/10
2.เด็กชายกฤตธรรม ตั้งมั่นม. 1/14
3.เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดีม. 1/14
4.เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคงม. 1/14
5.เด็กหญิงวิภาณี ทองใบม. 1/14
6.เด็กหญิงสุธีรา ราโชกาญจน์ม. 1/14
7.เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองใบม. 1/14
8.เด็กหญิงจินตภา ยะโสภาม. 1/14
9.เด็กหญิงขนิษฎา ดวงศรีม. 1/14
10.เด็กหญิงนฤภร เทียนมณีม. 1/14
11.เด็กชายจิรเดช สมบัติปันม. 2/11
12.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 2/11
13.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 2/11
14.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 2/11
15.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 2/11
16.เด็กชายธันวา ไทยอู่ม. 2/11
17.เด็กชายธนัช มงคลฤกษ์ม. 2/11
18.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 2/11
19.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 2/11
20.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 2/11
21.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 3/8
22.เด็กชายกฤติน อึ้งรัตนชัยม. 3/14
23.เด็กชายพชร มั่นวงศ์ม. 3/14
24.เด็กชายจิรัฏฐ์ พุทธศรีม. 3/14
25.เด็กหญิงสุวิชชา กิตติสามเสนม. 3/14
26.เด็กหญิงธนภรณ์ แสนเกียงม. 3/14
27.เด็กหญิงภัทลัลดา ประทับศรม. 3/14
28.เด็กหญิงณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ม. 3/14
29.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุรรัตน์ม. 3/14
30.นายเกียรติภูมิ ตั้งมั่นม. 4/4
31.นางสาวชญาภา รัตนเพ็ญม. 4/10
32.นายธนบดี เจริญใจม. 4/11
33.นางสาวพิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ม. 4/12
34.นางสาวภัคจิรา ราโชกาญจน์ม. 4/12
35.นายณัฏฐ์กร รวดเงินม. 4/13
36.นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวม. 4/13
37.นายญาณเดช ธนินธัชกุลม. 4/13
38.นายอภิสิทธิ์ ทัพชารีม. 4/13
39.นางสาวพิชชิมา ว่องสรรพการม. 4/13
40.นายจิรพัฒน์ กรุตรนิยมม. 5/8
41.นายธนกฤต ผู้บำเพ็ญม. 5/8
42.นายน่านฟ้า จันทร์เชื้อม. 5/8
43.นายนาวี ทับจันทร์ม. 5/8
44.นางสาวปณัฐดา ปราโมทย์มุกดาม. 5/8
45.นางสาวสุชัญญา ปรางทองม. 5/8
46.นางสาวอนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ม. 5/8
47.นางสาวอารียา จูมลีม. 5/8
48.นางสาวอภิญญา เกตสิทธิ์ม. 5/8
49.นางสาวพิมลา เที่ยงราตรีม. 5/8
50.นายระพี แช่มช้อยม. 6/5
51.นายณัฐวุฒิ ทรงกลิ่นม. 6/6
52.นางสาวณัฐริกา สุขศรีม. 6/6
53.นายปณัฐพงษ์ ปราโมทย์มุกดาม. 6/8
54.นายสินประภา จันทาโลกม. 6/8
55.นางสาวกฤษณา ขันติกูลม. 6/8
56.นางสาวปานเนรมิต จันทรภิรักษ์ม. 6/8
57.นางสาวณัฎฐศา ศรีศุภรวัฒนาม. 6/10
58.นายภาณุวัตร พงษ์สะพังม. 6/11
59.นายตะวัน เป็นสุขม. 6/12
60.นางสาวณัฐกานต์ สิทธิ์น้อยม. 6/12
61.นายธนภัทร จุฬาทิพย์ม. 6/13
62.นายธัชกร พูลเพิ่มม. 6/13
63.นางสาวศุภิสรา ปองคูณม. 6/13
64.เด็กชายตฤษนันท์ ดีวิจารณ์ ม. 3/14
65.เด็กหญิงรสสุคนธ์ฺ สิงห์กวางม. 3/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

72

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา
  • นายสุรชัย เสมศรี