แกะสลัก

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โรงอาหารใหม่

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนธรณ์ วิศรียาม. 1/5
2.เด็กชายอภิรักษ์ สมุทรม. 1/8
3.เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามจันทราม. 1/8
4.เด็กหญิงกฤติยา สิงห์ลอม. 1/9
5.เด็กชายธีรกานต์ สายสมบัติม. 1/11
6.เด็กชายปัณณทัต กินใบม. 1/12
7.เด็กชายภูมิศิลป์ สอนศิริม. 1/12
8.เด็กชายสิทธิชัย ทองแกมแก้วม. 1/12
9.เด็กชายพศวีร์ พงศ์ทะจิตร์ม. 1/12
10.เด็กชายศุภณัฐ ถาวรศักดิ์ม. 1/12
11.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 2/10
12.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 2/10
13.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 2/10
14.เด็กชายกนกนก ตันพิกุลม. 2/12
15.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 2/12
16.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 2/12
17.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 2/12
18.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 2/12
19.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 2/12
20.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 2/12
21.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 2/12
22.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 2/12
23.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 2/12
24.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 2/14
25.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 2/14
26.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 2/14
27.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 2/14
28.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 3/6
29.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 3/6
30.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 3/6
31.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 3/6
32.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 3/6
33.เด็กชายภาคิน พนาพฤฒินันท์ม. 3/6
34.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 3/8
35.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 3/8
36.เด็กชายพนัชกร สายสมบัติม. 3/10
37.เด็กชายยศภัทร บัวสุขม. 3/10
38.เด็กชายเทพพระกาฬ จรรยากรม. 3/10
39.นางสาวกมลวรรณ สว่างกมลม. 6/10
40.นางสาวจุฑารัตน์ ทองหล่อม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

71

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาววันทนี ฉิมภักดี
  • นายยศเส ศิริสุขวิโรจน์