ตะกร้อ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

เวทีเล็กข้างสนามฟุตบอล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทักษะการเล่นตะกร้อ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกติกาการแข่งขันตะกร้อ

ภาระงาน

การเดาะลูกตะกร้อ การตัดสิน

รายชื่อนักเรียน

Total 76 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 1/11
2.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 1/11
3.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรัณย์ม. 1/11
4.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 2/7
5.เด็กชายปิยะพันธุ์ ศรีคำม. 2/12
6.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 2/12
7.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 2/12
8.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 2/12
9.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 2/12
10.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 2/12
11.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 2/12
12.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 2/14
13.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 2/14
14.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 2/14
15.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 2/14
16.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 2/14
17.เด็กชายฤทธิภูมิ ทองเฉลิมม. 2/14
18.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 2/14
19.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 2/14
20.เด็กชายณัฐชนน ทัศนนพนันท์ม. 2/14
21.เด็กชายณัฐวุฒิ สุพลม. 2/14
22.เด็กชายวิชชากร อันเวชม. 3/7
23.เด็กชายปวริศ ไกรครุฑม. 3/7
24.เด็กชายศุภวิชญ์ สุมะนาม. 3/7
25.เด็กชายกฤติเดช สงวนทรัพย์ม. 3/7
26.เด็กชายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 3/7
27.เด็กชายณัฐดนัย บุญเพ็งม. 3/7
28.เด็กชายจิรายุ กุลมณีม. 3/7
29.นายวิทิต พระโยมม. 3/7
30.นายกฤษฎา ชัยชนะม. 3/9
31.เด็กชายอติชาต ณ ลำปางม. 3/9
32.เด็กชายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 3/9
33.นายธนกร สุขศรีม. 3/9
34.นายพงศธร จันทร์คำม. 3/9
35.เด็กชายจีระพล บุญทนม. 3/9
36.เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตั้งม. 3/9
37.เด็กชายภูตะวัน พางามม. 3/9
38.เด็กชายภาณุพงศ์ ไพรจันดาม. 3/10
39.เด็กชายชนินทร สระแก้วม. 3/11
40.นายเอกชัยชาญ เจริญผลม. 3/12
41.นายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 3/12
42.นายกฤตภาส สินโทม. 3/13
43.นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 3/14
44.เด็กชายชญานนท์ ทิมสุเรสม. 3/14
45.เด็กหญิงปานิสา ละครพลม. 3/14
46.เด็กหญิงพลชา สรัสสมิตม. 3/14
47.เด็กหญิงพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 3/14
48.นายพงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุลม. 4/7
49.นางสาวอรวดี ทองส่งเสริมม. 4/7
50.นายณัฐพล ขำพลับม. 4/8
51.นายพีระภัทร เด็ดทองหลางม. 4/8
52.นายจิตตกานต์ ปัญญสินม. 4/10
53.นายกรชนก บุญกาญจน์ม. 4/11
54.นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษาม. 4/11
55.นายศุภกร คณาจันทร์ม. 4/12
56.นางสาวญาณิศา บุญมาตย์ม. 4/12
57.นายปราบดา บัวทองม. 4/13
58.นายแสนธยากร ลิ้มธีระยศม. 4/13
59.นายไรวินทร์ ชูติสินธุม. 4/13
60.นายจุลกร ปัญจศรีรัตน์ม. 5/7
61.นายนภนต์ ตรีสรานันท์ม. 5/8
62.นายรพีพงศ์ ศรีประสงค์ม. 5/8
63.นายภูริเดช พ่อค้าม. 5/10
64.นางสาวปรียาภรณ์ สิงหบำรุงม. 6/1
65.นางสาววรณัน วรานุจิตต์ม. 6/4
66.นายกฤษณพงษ์ ขำพลับม. 6/8
67.นายวัชรากร ชุ่มหฤทัยม. 6/8
68.นางสาวกัญญารัตน์ มั่นคงม. 6/8
69.นางสาวเสาวนีย์ บุญอำไพม. 6/8
70.นางสาวปราณปริยา วิทยาเศรษฐกุลม. 6/8
71.นายสุรัชชานนท์ หุ่นแก้วม. 6/10
72.นางสาวศศิวิมล บุญไตรย์ม. 6/10
73.นางสาวจิราวรรณ อัมพิลาศรัยม. 6/10
74.นายสรัญ ศิวกุลกำธรม. 6/12
75.นางสาวณัฐธิดา มูลอนันต์ม. 6/12
76.นางสาวกัญญ์วรา พรรณสารม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

71

จำนวนที่รับ

76 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายจินต์วัฒน์ หมุดธรรม