ภาษารัก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

427

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 49 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 2/13
2.เด็กหญิงปรารถนา ทรัพย์ประเสริฐม. 2/13
3.เด็กหญิงศิรภัสสร ยอดอินทร์ม. 2/13
4.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 2/13
5.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 2/13
6.นายนัฐพล ทองแป้นม. 4/12
7.เด็กหญิงพรนภา บัวขวัญม. 4/12
8.นางสาวศิรษา จิระคูยุทธชัยม. 4/12
9.นางสาวพรชนก แก้วเข้มม. 4/12
10.นายปัณณวัฒน์ นาคสิทธิ์ม. 5/2
11.นายสรวิชญ์ ไชยพาฤทธิ์ม. 5/2
12.นางสาวรัตน์สุดา สาระภีย์ม. 5/2
13.นางสาวธาริดา ธาดาจิรสกุลม. 5/2
14.นางสาวสุพิตตา แจ้งเพชรม. 5/2
15.นางสาวนิธิพร สัมฤทธิ์ผลม. 5/3
16.นายวิทวัส คมสรรพ์ม. 5/4
17.นายสุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณม. 5/4
18.นายธนพจน์ วิรุฬห์ศรีม. 5/4
19.นางสาวพาณิภัค กาวดิลกม. 5/4
20.นางสาวปุณฑริกา ลายเมฆม. 5/5
21.นางสาวณิชาภัทร วีระบุรุษม. 5/5
22.นางสาวภวิกา สีหะวงษ์ม. 5/5
23.นางสาวเกษราภรณ์ พงษ์เอื้อม. 5/5
24.นางสาววรารี ชอยประเสริฐนภาม. 5/5
25.นางสาวนริศรา อินดีม. 5/5
26.นายกาย นิลวดีม. 5/6
27.นายอติรุจ สีหล้าม. 5/6
28.นายชัชฤทธิ์ ชราดีม. 5/6
29.นางสาวณัฏฐริยา พิมุม. 5/6
30.นางสาวธนพร อักษรพันธ์ม. 5/6
31.นางสาวศุภวดี ชาติศรีศักดิ์ม. 5/6
32.นางสาววนิดา อินทร์พิทักษ์ม. 5/6
33.นางสาวพัชราภรณ์ จิรรัตนชลม. 5/6
34.นางสาวอัจฉรา งามล้ำม. 5/6
35.นายชิษณุสรรค์ นิ่มละออม. 5/8
36.นายวสวัตติ์ เชื่อมพิบูลย์ม. 5/8
37.นายประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ม. 5/8
38.นายอัษฎาเทพ นันทะสิงห์ม. 5/10
39.นายคชาวัช รัตติกาลชลากรม. 5/10
40.นายณัฐวรรธน์ อุปดิษฐ์ม. 5/10
41.นายรชานนท์ นิลมาตรม. 5/10
42.นางสาวอาราดา อินทรม. 5/11
43.นายปานเทพ พรมอินทร์ม. 6/4
44.นางสาวธฤษิดา ธินิภากอบกุลม. 6/4
45.นางสาวเจนจิรา นามจันทราม. 6/4
46.นางสาวณัฐนิชา โคทังคะม. 6/4
47.นางสาวกัญญาณัฐ มิตรมิ่งขวัญม. 6/4
48.นางสาวเมธาวดี หมอยาม. 6/4
49.นางสาวณติณ โพธิ์เงินงามม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

071

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์
  • นางสาวจินตนา จันทา