แบดมินตัน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงยิม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายโดยใช้กีฬาแบดมินตันเป็นสื่อ เพื่อวัดและประเมินความสามารถของนักกีฬาแบดมินตันของนักเรียน

ภาระงาน

ศึกษาเรียนรู้ กฎ กติกา การเล่นของกีฬาแบดมินตัน ปฏิบัติกิจกรรมทักษะต่างๆ วิธีการเล่นและการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

Total 81 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกฤต สีกองเสนม. 1/3
2.เด็กชายธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรีม. 1/3
3.เด็กชายภูศิษฏ์ วุฒิวระวงษ์ม. 1/3
4.เด็กหญิงนันท์นภัส พีรนพวัฒน์ม. 1/3
5.เด็กหญิงปวีณา ยิ่งยงอุดมผลม. 1/4
6.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 1/9
7.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 1/11
8.เด็กชายเควิน ยูบุญม. 1/12
9.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 1/12
10.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 1/12
11.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 1/12
12.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 1/12
13.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 1/12
14.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 1/13
15.เด็กชายสิทธวีร์ ก่วยเกียรติกุลม. 2/3
16.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 2/9
17.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 2/9
18.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 2/11
19.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 2/11
20.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 2/11
21.เด็กหญิงญาณาธร ดีล้อมม. 2/12
22.เด็กหญิงศศิวิมล ฟองเจริญม. 2/12
23.นางสาวพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 3/6
24.เด็กชายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 3/7
25.นายศุภกิจ ใจดีม. 3/10
26.นายชาญชัย ฉันทเจริญโชคม. 3/10
27.เด็กชายวรเมธ ช้างเนียมม. 3/11
28.นายธนกฤต คงฉ้งม. 3/11
29.นายอานนท์ ศรีเผือกม. 4/2
30.นายณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ม. 4/2
31.นายภัคพล นิรันดรม. 4/4
32.นายเจษฎากร สิงห์ษาม. 4/6
33.นางสาวธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 4/7
34.นางสาวณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 4/10
35.นายชินดนัย สายสิงห์ม. 4/11
36.นายณัฐชานนท์ นนทูลม. 4/11
37.นางสาวพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 4/11
38.นางสาวลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ม. 4/11
39.นายพิชยุตม์ กิตติภาณุวงค์ม. 4/14
40.นายนราธิป พิมพ์โสมม. 4/14
41.นายสิทธิพร สิงโหพลม. 4/14
42.นายเบญจา ขันทองม. 4/14
43.นายภูชิต ฉิมนอกม. 4/14
44.นายภูดิศ สาครม. 4/14
45.นายพรหมพัฒน ก่วยเกียรติกุลม. 5/3
46.นางสาวเกศรินทร์ พานิชม. 5/4
47.นางสาวธวัลรัตน์ ชูสกุลม. 5/4
48.นางสาวพรธิดา ผลพยุงม. 5/4
49.นางสาวนภสร บุนนาคเจริญม. 5/5
50.นางสาวประภัสสร ยิ่งยงอุดมผลม. 5/5
51.นายศาสวัติ ชนะบำรุงม. 5/14
52.นายจักรี ชนชนะชัยม. 5/14
53.นายชาญชล เมฆศรีม. 5/14
54.นายธนธรณ์ สำเส็นม. 5/14
55.นายอานนท์ เจริญสุขม. 5/14
56.นายณชนน แสงทองม. 5/14
57.นายสหรัฐ กริสและม. 5/14
58.นายธนบดี อมรคณารัตน์ม. 5/14
59.นายกฤษดา นิ่มละออม. 5/14
60.นายอธิป หัตถสัมฤทธิ์ม. 5/14
61.นายชัยมนัส มีพงค์ม. 5/14
62.นายชลธิศ ถุงเงินศิริม. 5/14
63.นางสาวชนาภัทร เบญจางคประเสริฐม. 6/7
64.นางสาวธันยพร วิริยะสกลม. 6/7
65.นางสาวกัลยรัตน์ จันทนะวงษ์ม. 6/7
66.นางสาวศุทธินี กันตะนันท์ม. 6/7
67.นางสาวพัชราภรณ์ เทศรอดม. 6/11
68.นางสาวสหัสวรรณ บุญประสงค์ม. 6/12
69.นางสาวกมลรัตน์ สุขเจริญม. 6/13
70.นายนิธินันท์ บุญขันธ์ม. 6/14
71.นายอภิรักษ์ พิศพลม. 6/14
72.นายณัชพล แตงพลอยม. 6/14
73.นายธนารัชช์ คำเหล็กม. 6/14
74.นายสุทธิพร พัณโณทยานม. 6/14
75.นายวีรพัฒน์ ประกอบเพชรม. 6/14
76.นายปชา โพธิ์กิ่งม. 6/14
77.นายธีรภัทร์ ขันโทม. 6/14
78.นายจักรภัทร ใจบุญม. 6/14
79.นายปรเมษฐ์ ครุฑจ้อนม. 6/14
80.นายกฤตวัฒน์ ลื้มเกียรติสถาพรม. 6/14
81.นายวันชนะ มลิวรรณ์ม. 6/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

70

จำนวนที่รับ

81 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพิเชษฐ์ แซ่กัง
  • นายชานนท์ ทรายแก้ว