งานช่าง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารถบอกชื่อเครื่องมืองานช่างเบื้องต้นและการใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 2.นักเรียนเก็บรักษาเครื่องมือและบำรุงรักษาได้ถูกต้อง 3.นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานเบื้องต้นหรือซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้

ภาระงาน

1.สามารถใช้เครื่องมือด้านช่างเบื้องต้นได้ 2.สามารถเก็บรักษาเครื่องมือและบำรุงรักษาได้

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพงศกร จุลวัฒนานนท์ม. 1/6
2.เด็กชายนนทวัฒน์ รื่นเริงม. 1/9
3.เด็กชายวิศรุต เหมนุสรณานนท์ม. 1/10
4.เด็กชายธีปกรณ์ วัฒนากลางม. 1/11
5.เด็กชายจิรายุ การินทร์ม. 1/11
6.เด็กชายอรัญ จินดาสิริกุลม. 1/11
7.เด็กชายกมลภัทร เนื้อนิ่มม. 1/11
8.เด็กชายณัฐวุฒิ ฮวดใช้ม. 1/11
9.เด็กชายปวุฒิ สิลมัยม. 1/12
10.เด็กชายกฤตภัค คำบุดดาม. 1/12
11.เด็กชายจรัล รอดแล้วม. 1/12
12.เด็กชายธนินธร แกะพลอยม. 1/12
13.เด็กชายขวัญชัย ทิมละม่อมม. 1/12
14.เด็กชายศุภกฤต ดวงพายัพม. 1/12
15.เด็กหญิงณัฐนพิน ไพศาลธรรมม. 1/12
16.เด็กชายธนกร เจติยวรรณม. 1/13
17.เด็กหญิงสุธาสินี โคเชคม. 1/14
18.เด็กหญิงนัภสกร พรมไพรม. 1/14
19.เด็กหญิงณัษชยา ทองเบ้ญญ์ม. 1/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

70

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายเคน อ่อนเกตุพล