English Club

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

426

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวชนิกา เต็มสุขสรรค์ม. 5/2
2.นางสาวนัยน์เนตร มีนาคม. 5/2
3.นางสาวอาจารีย์ แสนธนาพิพัชร์ม. 5/2
4.นางสาวนัฐริกา นพวัฒน์ม. 5/2
5.นางสาวภคพร จรูญสิริพันธ์ม. 5/2
6.นางสาวนันท์นภัส ท่อกระโทกม. 5/3
7.นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมากม. 5/7
8.นางสาวปิยพร เนียมสอนม. 5/7
9.นางสาวณัฐธิดา สารบันม. 5/10
10.นางสาวสิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาม. 5/10
11.นางสาวสร้อยสังวาณ เอี่ยมสุขม. 5/11
12.นางสาวแอนนา รักรอดม. 5/12
13.นางสาวพรนภา อุบลรัตน์ม. 5/13
14.นางสาวเบญญา แสนจันทร์ม. 6/6
15.นางสาวชุติวรรณ อยู่เล็กม. 6/10
16.นางสาววรัชญา พุฒเล็กม. 6/11
17.นางสาวธนภรณ์ คงเจริญไมตรีม. 6/11
18.นางสาวปราชญ์ปวีร์ แสงชารีม. 6/11
19.นางสาวยุรดา อุตมังม. 6/11
20.นางสาวลฎาภา เอกชินวัชร์ม. 6/11
21.นางสาวศศิพร แจ่มเที่ยงตรงม. 6/11
22.นางสาวกาญหทัยวรรณ อยู่เจริญม. 6/11
23.นางสาวสรวงขวัญ ดำรงฤดีม. 6/11
24.นางสาวพรนารายณ์ เหมือนครุธม. 6/13
25.นางสาวพรพิไล เชื้อพวนม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

070

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • Mrs.Clarita O.Almeda