สร้างสรรค์งานสวย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

131

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความถนัด 2) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ 3) เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ภาระงาน

1) เข้าเรียนเต็มเวลาตามที่กำหนด 2) ต้องมีผลงานส่งครูอย่างน้อย 1 งาน

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 2/7
2.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 2/8
3.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 2/8
4.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 2/8
5.เด็กหญิงอารียา อิงประวัฒน์ม. 2/8
6.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 2/8
7.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 2/8
8.นางสาวสุจิรา อู่งามสินม. 3/10
9.นางสาวนัฐวรรณ ชาญอินทร์ม. 4/5
10.นางสาวปริตตา จิรวรวงศ์ม. 4/5
11.นางสาววรัทยา แสงเรืองม. 4/5
12.นางสาวภัทรภร ปัทมวัลย์ม. 4/5
13.นายศิวัช ร่มพาม. 4/6
14.นางสาวณัฐชยา รักพงศ์นาถม. 4/6
15.นางสาวอัมพิกา สันทาลุนัยม. 4/6
16.นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีตาม. 4/6
17.นางสาวปาจารีย์ อึงสกาวม. 4/6
18.นายคมสัน มากดีม. 4/7
19.นางสาวสุภัสสรา ไชยปัญญาม. 4/7
20.นางสาวกรุณา เกลื่อนวันม. 4/7
21.นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 4/7
22.นายวีรภัทร จันทร์พุ่มม. 4/10
23.นางสาวกัลย์สุดา พุทธรักษาม. 4/10
24.นางสาวปุณญดา นุชเนื่องม. 4/10
25.นางสาวเรตินา พัดทองม. 4/10
26.นายชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ม. 4/11
27.นายจิราวุฒิ พันธสุขม. 4/12
28.นายฐานทัพ สุตลาวดีม. 4/12
29.นายภูริต อิ่มใจม. 4/12
30.นายภูรินท์ ธรรมสาส์นม. 4/12
31.นายยุทธนา เลาหวิวัฒนชัยม. 4/12
32.นายพงศพัศ ประโคมม. 4/12
33.นางสาวพิมพกานต์ แก้วพิลึกม. 4/12
34.นายอิทธินันท์ อุ่นสมัยม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

7

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวพนิดา ยลวิลาศ
  • นางสาวทิฆัมพร ดาศรี