เยาวชนรู้รักษ์ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

242-243

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 2.เพื่อให้นักเรียนนำภูมิมัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3.เพื่อให้นักเรียนสืบสานความเป็นไทยให้สือต่อไป

ภาระงาน

1.ขนมไทย 2.อาหารไทย 3.ประดิษฐ์ของสำรวย เช่น ดอกไม้ เหรียญโปรยทาน

รายชื่อนักเรียน

Total 49 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 1/6
2.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 1/11
3.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 1/11
4.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 1/12
5.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 1/12
6.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 1/12
7.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 1/12
8.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 1/12
9.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 1/12
10.เด็กชายพีรนันท์ นาคไธสงม. 3/12
11.เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ นาคช่วยม. 3/12
12.เด็กหญิงปาริดาณี งามขำม. 3/12
13.เด็กหญิงสุธิดา รุ่งศรีม. 3/12
14.เด็กชายชนพัฒน์ เขียวแก้วม. 4/2
15.นางสาวอภิญญา อยู่เล็กม. 4/2
16.เด็กหญิงเบญจรัตน์ อุนะรัตน์ม. 4/3
17.นายบดินทร์ ภูมิสถานม. 4/6
18.นายสุรวุฒิ นิลเพ็ชรม. 4/6
19.นายปัณณธร พัฒนาตระกูลม. 4/6
20.นางสาวตวงทอง เย็นอารมย์ม. 4/6
21.นางสาวไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 4/6
22.นางสาวธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดีม. 4/7
23.นางสาวกัญญารัตน์ พากเพียรม. 4/11
24.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 4/12
25.นายสมยศ สร้อยระย้าม. 4/12
26.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 4/12
27.นางสาวชนาพร แก้วก่ำม. 4/12
28.นางสาววิไลทิพย์ สุขเจริญศรีม. 4/12
29.นางสาวนัยน์ภัค พรรณานิคมม. 4/12
30.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 4/13
31.นายสุคนธิ์ คันศรม. 4/13
32.นางสาวนริศรา เภาพานม. 4/13
33.นางสาวนันท์นภัส พรรณานิคมม. 4/13
34.นางสาวกุลธิดา อุปฮาดม. 5/2
35.นายธันวิชญ์ ศรีสาครม. 5/6
36.นางสาวพีรยา ธีระปราการรัตน์ม. 5/6
37.นางสาวพัชรมัย ตั้งวิริยะธรรมม. 6/3
38.นางสาวรมิตาพร แสงวงกาโรม. 6/3
39.นางสาวปทิตตา คมน์เรืองเวชม. 6/3
40.นางสาวปวันรัตน์ ปานแก้วม. 6/3
41.นางสาวพิมพ์วิภา นาคทรัพย์ม. 6/3
42.นายภัทรชัย จันทร์ไข่ม. 6/11
43.นางสาวนันธพร ฟักศิริม. 6/11
44.นางสาวจิตตานันทิ์ เชื้อภิญโญวงศ์ม. 6/11
45.นายศุภเดช ขวัญเพชรม. 6/12
46.นางสาวขนิษฐา รุ่งศรีม. 6/13
47.นางสาววรางคณา ดาวพันธ์ม. 6/13
48.นางสาวศิริรัตน์ ล้อมวงศ์ม. 6/13
49.นางสาวอาภัสรา แป้นเจริญม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

007

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิริพร แก้วพวง
  • นางสาวยุพาพร อวดศิริ