วรรณคดีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

141

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของกวีไทย 2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขวิธีสมัยต่างๆ 3.ช่วยเพิ่มความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี

ภาระงาน

1.หนังสือเล่มเล็กวรรณคดีที่ตนเอง สนใจ 1 เรื่อง

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้มม. 1/9
2.เด็กชายธนิน กอผจญม. 1/11
3.เด็กหญิงศศิพัชร์ บารมีนวโยธินม. 1/14
4.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 2/11
5.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 2/11
6.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 2/11
7.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 2/11
8.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 2/11
9.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 2/11
10.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 2/11
11.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 2/12
12.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 2/12
13.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 2/13
14.เด็กหญิงธนัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 3/5
15.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 3/5
16.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 3/8
17.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 3/8
18.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 3/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

07

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางทิฆัมพร สนโมลา