วรรณคดีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

141

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติของกวีไทย 2.เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขวิธีสมัยต่างๆ 3.ช่วยเพิ่มความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณคดี

ภาระงาน

1.หนังสือเล่มเล็กวรรณคดีที่ตนเอง สนใจ 1 เรื่อง

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้มม. 1/9
2.เด็กชายธนิน กอผจญม. 1/11
3.เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มสวัสดิ์ม. 1/14
4.เด็กหญิงศศิพัชร์ บารมีนวโยธินม. 1/14
5.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 2/11
6.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 2/11
7.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 2/11
8.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 2/11
9.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 2/11
10.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 2/11
11.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 2/11
12.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 2/12
13.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 2/12
14.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 2/13
15.เด็กหญิงธนัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 3/5
16.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 3/5
17.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 3/8
18.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 3/8
19.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 3/8
20.เด็กชายชาญยุทธ ถิรพงศานุรักษ์ม. 2/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

07

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางทิฆัมพร สนโมลา