สนุกสนานกับภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

144

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 2.สนุกสนานกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 3.เรียนรู้และสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 4.เรียนรู้คันจิเบื้องต้น

ภาระงาน

1.สนทนา-ถาม-ตอบ เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 2.ใบงานความรู้-เสนอหน้าห้อง

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนินท์ธร พงศ์นพนันท์ม. 1/6
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 1/6
3.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 1/6
4.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 1/6
5.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 1/6
6.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 1/6
7.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 1/9
8.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 1/10
9.เด็กชายวรายุส ผลพินิจม. 1/11
10.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 1/12
11.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 1/12
12.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 2/6
13.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 2/6
14.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 2/6
15.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 2/7
16.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 2/8
17.เด็กชายภาณุพงศ์ เนตรมณีม. 2/13
18.นายธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัยม. 4/3
19.นายวิชชากร ห้วยนุ้ยม. 4/3
20.นายชยกร ฉายรักษาม. 4/3
21.นางสาวสุภิสรา วงศ์วิทวัสม. 4/3
22.นายจีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนาม. 4/5
23.นายณัฐพงษ์ ประทิศม. 4/8
24.นายภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ม. 4/12
25.นายแสนบุญ ศิริยศม. 4/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

069

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายชัชวาล ปานสมบัติ