พับเหรียญโปรยทาน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องอาหาร1

วัตถุประสงค์

1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ภาระงาน

1.พับริบบิ้นเป็นลวดลายต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 22 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกมลชนก สีคำม. 2/3
2.เด็กหญิงณัฎฐวี ทรัพย์พูลทวีม. 2/3
3.เด็กหญิงนาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริม. 2/3
4.เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์ม. 2/3
5.เด็กหญิงสมิตรา เมธวัจน์ม. 2/3
6.เด็กหญิงอัญชิสา รีรานนท์ม. 2/3
7.เด็กหญิงภาวินี ทองมีม. 2/4
8.เด็กหญิงวริศรา ยศปัญญาม. 2/4
9.เด็กหญิงสิรินดา หนูเกลี้ยงม. 2/4
10.เด็กหญิงพัณณิตา บุญศรีพิทักษ์ม. 2/12
11.เด็กหญิงธันยพร โพธิ์ศรีม. 3/3
12.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 3/8
13.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 3/8
14.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 3/8
15.เด็กหญิงยุคลมาศ รัตนานกม. 3/8
16.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 3/11
17.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 3/11
18.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 3/11
19.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 3/11
20.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 3/12
21.นางสาวนัทธมน วงค์คำหารม. 5/5
22.นางสาวสุพัตรา นาใจเย็นม. 5/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

69

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา