วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพและกีฬาบริดจ์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โสต 2

วัตถุประสงค์

เรียนรู้กีฬาบริดจ์เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก สร้างเสริมทักษะชีวิตและกระบวนการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา สร้างเสริมสมรรถภาพทางสมอง เชาว์ปัญญา จิตใจและร่างกาย

ภาระงาน

การประมูลและการเดินไพ่ ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันร่วมกับเพื่อนในทีม ขยายผลการเรียนไปสู้เพื่อนนักเรียนและบุคคลที่สนใจ

รายชื่อนักเรียน

Total 60 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปฏิมากร สุทาบุญม. 3/12
2.เด็กชายปารย์ เมฆพัฒน์ม. 3/12
3.เด็กชายณนน์ จงชาณสิทโธม. 3/13
4.เด็กชายณธกฤต เตชชินสิริกุลม. 3/13
5.นางสาวภาณุมาศ บุตรวงค์ม. 3/13
6.เด็กหญิงอรัชพร ฉุยฉายม. 3/13
7.เด็กหญิงธรารี วิรัตน์ตนะม. 3/13
8.เด็กหญิงอิสริยา เสนาปินม. 3/13
9.เด็กชายธนดล ดาวเรืองม. 3/14
10.นายณัฐพล หอสกุลชัยม. 4/2
11.นายสุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ม. 4/3
12.นายสุเมธ สวนสำราญม. 4/4
13.นายปฐมพร พรภิญโญม. 4/5
14.เด็กชายยศพล สืบฤกษ์ม. 4/5
15.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 4/5
16.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 4/5
17.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 4/5
18.นายไวทย์ ทองทุมม. 4/5
19.นายณภัทร สกุลปักษ์ม. 4/5
20.นายพีรพงศ์ สุทธิไมตรีม. 4/10
21.นายอานนท์ ทองเรืองม. 4/12
22.นางสาวนัยน์ภัค พรรณานิคมม. 4/13
23.นายสิริชัย เสาใบม. 5/2
24.นายอัมรินทร์ ใหม่คามิม. 5/2
25.นางสาวรัตน์สุดา สาระภีย์ม. 5/2
26.นายธนพล ยุวะเสวีม. 5/3
27.นายศิรสิทธิ์ ศรีวงศ์พนาเวศม. 5/3
28.นายสิขเรศ ทองจันทร์นามม. 5/3
29.นายกฤตเมธ โอวาทม. 5/4
30.นายสรัล ปลื้มพลม. 5/4
31.นายอธิพัชร์ ปฐพีวัฒนศิริม. 5/4
32.นายธนพจน์ วิรุฬห์ศรีม. 5/4
33.นายภูมี มณีโชติม. 5/5
34.นายชนินทร์ โชติช่วงม. 5/5
35.นายธันวิชญ์ ศรีสาครม. 5/6
36.นายปิยภัทร์ เชาว์กีรติกุลม. 5/7
37.นายกิตติพล บุตรโคษาม. 5/7
38.นายรัชชานนท์ เทพณรงค์ม. 5/7
39.นายศุภกานต์ จันทร์วิกูลม. 5/7
40.นายนนทพัทธ์ สิงหาพันธุ์ม. 5/7
41.นายวรุฒม์ หาญสุวรรณพิสิฐม. 5/10
42.นายบูรณพงศ์ ธนีเจริญม. 5/10
43.นางสาวณัฐธิดา สารบันม. 5/10
44.นายคิรินทร ราชพิทักษ์ม. 5/11
45.นายบารมี อินทรวิชัยม. 5/11
46.นายศิวพงศ์ ถาวรม. 5/11
47.นายพัชรพล บุตรสอนม. 5/11
48.นายยุทธนา เฉื่อยกลางม. 5/12
49.นายณภัทร ลิ้มพรพัฒน์ม. 5/12
50.นายภัทธิยะ ปาร์มวงศ์ม. 5/12
51.นายรัชชานนท์ อรรถมีม. 5/12
52.นายชนาธิป ศรีสัทธาม. 5/12
53.นายณัฐกิตต์ แซ่หลิ่วม. 5/13
54.นายชนกันต์ ปลื้มปิยธรรมม. 5/13
55.นายอดิพงศ์ คดสำโรงม. 5/13
56.นายมินธาดา ปรมัตถ์ม. 5/13
57.นายติณณภพ สร้อยคำม. 5/13
58.นายสุกฤษฏิ์ ปกครองม. 5/13
59.นายชยุตม์ ภารชาตรีม. 5/13
60.นายประวิทย์ เทียนเลิกม. 4/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

69

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวันชัย เข็มทิศ
  • นางสาวจิราพร เสทา
  • นางสาวจีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์