ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องพยาบาล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ งานสาธารณสุข 2.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณ เป็นแกนนำให้บริการด้านสุขภาพ 3.เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยงานห้องพยาบาล

ภาระงาน

1.มีทักษะการปิบัติงานด้านงานสุขภาพ งานสาธารณสุข 2.สามารถให้การปฐมพยาบาล และให้คาวมรู้ด้านสุขภาพแก่เพือ่น บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว 3.สามารถปฏิบัติงานตามใบงาน และมาช่วยงานห้องพยาบาลอย่างน้อย 10 ครั้ง 4.เข้าค่ายอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพัชรพร โพธิมีชัยม. 1/3
2.เด็กหญิงศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ม. 1/4
3.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีอรุณกิจจาม. 1/4
4.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 1/13
5.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณไพศาลม. 1/13
6.เด็กหญิงเปรมฤทัย คูโณดมม. 1/13
7.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 2/5
8.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 2/5
9.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 2/5
10.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 2/10
11.เด็กหญิงภัคจิรา ฉิมประคุณม. 2/10
12.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 2/10
13.เด็กหญิงพิชญาภา รัตนประภาม. 2/10
14.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 2/10
15.เด็กหญิงกนกรักษ์ วัฒนากรแก้วม. 2/10
16.เด็กหญิงรสริน เทียมชาติม. 2/10
17.นางสาวปาริชาติ ขยายฤทธิ์ม. 3/5
18.นางสาวฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 3/6
19.นางสาวนภัสวรรณ คำภูมีม. 4/3
20.นายกิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ม. 4/4
21.นางสาวอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ม. 4/4
22.นางสาวนรรธภรณ์ เกษนอกม. 4/5
23.นายภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ม. 4/6
24.นางสาวศิราณี สีเขียวม. 4/6
25.นางสาวภัทรา คงกระพันธุ์ม. 4/6
26.นางสาวสุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญม. 4/6
27.นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคงม. 4/7
28.นางสาวพัชรลดา หรั่งเล็กม. 4/7
29.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 4/7
30.นางสาวสิริอัจฉริยา ชลธีม. 4/12
31.นางสาวไอลดา แสงย้อยม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

68

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางยุพา ยอดปัญญา
  • นางสาวอรุณศรี ใหญ่สูงเนิน