เจ้าหญิงเจ้าชาย ICT

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคาร 48 พรรษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 2.เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการทำแผ่นพับ ด้วยคอมพิวเตอร์

ภาระงาน

1.แผ่นพับแนะนำตนเอง/สถานที่สำคัญ/ ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวีรศักดิ์ อิทธิเมฆินทร์ม. 1/6
2.เด็กหญิงอัญชิษฐา สีมาม. 1/6
3.เด็กหญิงวีระยารัตน์ กันธพงศ์ม. 1/6
4.เด็กชายศุภวิชญ์ อาจวิชัยม. 1/8
5.เด็กชายจิโรภาส รอนไพรินม. 1/12
6.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 2/9
7.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 2/11
8.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 2/12
9.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 2/12
10.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 2/12
11.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 2/12
12.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 2/12
13.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 2/12
14.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 2/12
15.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 3/5
16.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 3/5
17.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 3/5
18.นายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 4/6
19.นายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 4/6
20.นายอนันดา คงเกิดม. 4/6
21.นายอติชาต ณม. 4/7
22.นางสาวปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริม. 4/8
23.นางสาวรุจิรา จักราบาตรม. 4/8
24.นางสาวสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 4/11
25.นายพชร อันล้ำเลิศม. 4/12
26.นางสาวธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 4/12
27.เด็กหญิงปพิชญา สุขประสงค์ม. 5/2
28.นางสาวชุติกาญจน์ หนูเอียดม. 5/5
29.นางสาวต้นน้ำ จิรผาตินาถม. 5/6
30.นางสาวพันธิตรา สิงห์ชัยม. 5/6
31.นางสาววราภรณ์ พุทธ์แก้วม. 5/6
32.นางสาวลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ม. 5/11
33.นางสาวกัญญาพัชร นิลบุตรม. 5/11
34.นางสาวญารินดา หวังเจริญม. 5/11
35.นางสาวลภัสรดา ทองนำม. 5/12
36.นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาคม. 5/13
37.นางสาวชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 5/13
38.นางสาวจิดาภา พูลเกษมม. 5/13
39.นายอุกฤษณ์ ศิลปชัยศรีม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

68

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน
  • นายเตชินทีพัฒน์ โชติวัชรธนานนท์