เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับการ์ตูน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

442

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ จากการ์ตูนญี่ปุ่น 2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในภาญี่ปุ่น

ภาระงาน

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 80 %

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชื่นม. 1/8
2.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 1/8
3.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 2/6
4.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 2/13
5.เด็กชายธราเวช คงสมบูรณ์ม. 3/3
6.เด็กหญิงปภาวรินท์ สีดำม. 3/3
7.เด็กหญิงภัคธีมา จิตวิบูลย์ม. 3/3
8.เด็กหญิงดวงหทัย จงจิตรม. 3/3
9.เด็กหญิงจุฑามาศ ชาวยศม. 3/3
10.เด็กหญิงวรรษา สมปัญญาม. 3/11
11.เด็กหญิงสกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญม. 3/11
12.นายศิวดล ศรีอุบลม. 4/8
13.นายศรธรรศ ไตรจักรภพม. 4/8
14.นายธนธรณ์ คมน์พิสิฐม. 4/8
15.นายกิตติคุณ ทัดประดิษฐม. 5/5
16.นางสาวรุจิวรรณ มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 5/5
17.นางสาวพิณฤดา เรืองฤทธิ์ม. 5/8
18.นายณัฐคมน์ จันทร์คำม. 5/10
19.นายชนกันต์ ปลื้มปิยธรรมม. 5/13
20.นายอิสรา อิ่มเจริญม. 6/6
21.นางสาววรฤทัย เจริญส่งเสริมกิจม. 6/6
22.นางสาวอภิชญา มาลีเลิศม. 6/6
23.นายณัฏฐชัย โพธิ์ทองม. 6/7
24.นายปาราเมศ คทารัตน์ม. 6/7
25.นางสาวภูริชญา สกุลดำรงค์พานิชม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

068

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้