เพื่อนช่วยเพื่อน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

โรงอาหารเก่า

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 2/6
2.เด็กชายพฤฒินันท์ นิยมม. 2/9
3.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 2/9
4.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 2/9
5.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 2/9
6.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 2/11
7.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 2/13
8.เด็กชายกิตติธัช พลายแก้วม. 3/5
9.เด็กหญิงพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 3/5
10.เด็กหญิงภาสินี ล้อมจันทร์ม. 3/5
11.เด็กหญิงสาวิตรี เนืองนาม. 3/5
12.เด็กหญิงไค ถิง โยม. 3/5
13.เด็กหญิงพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 3/5
14.เด็กหญิงพีรยา ประสพพรรังสีม. 3/5
15.เด็กหญิงศศิภา นครศรีม. 3/5
16.เด็กชายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 3/9
17.เด็กชายณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุลม. 3/9
18.เด็กชายชานน ศรีจันทร์ม. 3/9
19.เด็กชายพุฒิพงศ์ พานิชม. 3/9
20.เด็กชายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 3/9
21.เด็กชายปรมีย์ สิลมัยม. 3/9
22.เด็กชายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 3/9
23.เด็กหญิงชลดา มีมูลม. 3/9
24.เด็กหญิงประภัสนี ศรีสากลม. 3/9
25.นางสาวปทันทิญา สิทธิเสนาม. 4/3
26.นางสาวปัญญดา นานกระโทกม. 4/6
27.นายทวีวัฒน์ ศรีเมฆม. 5/11
28.นายธเนศ สุขได้พึ่งม. 5/11
29.นายรวิสุต ศรีพนมพงษ์ม. 5/11
30.นายกิตติวัฒน์ ภาสพงษ์ไพศาลม. 5/11
31.นายพัชรพล บุตรสอนม. 5/11
32.นางสาวณัฐณิชา ภัทราภรณ์ม. 5/11
33.นางสาววิศรุตา จันทร์หอมม. 5/11
34.นายธนกฤต รังสิยานุวัตรม. 6/1
35.นางสาวมาวพร โพธิ์ธัญญาม. 6/1
36.นางสาวณัฐณิฐณาฏ สิทธาภิรมย์ม. 6/1
37.นางสาววนิดา อยู่ยังเกตุม. 6/1
38.นางสาวจันทร์ทิพย์ สิทธิแสงอำไพม. 6/1
39.นางสาวปิยาพัชร เติมชัยกุลม. 6/3
40.นางสาวราชาวดี วีระชัยม. 6/3
41.นางสาวธัญรดา พิดาม. 6/3
42.นายศุภณัฐ สอทาม. 6/4
43.นายชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์ม. 6/4
44.นายณัฐธีร์ เมธีธนินท์รัฐม. 6/4
45.นายตรัยชาติ จุฬารักษ์ม. 6/4
46.นายณัฐกร คงเครือพันธุ์ม. 6/4
47.นางสาวคคนางค์ มีศรีม. 6/4
48.นางสาวสาธิดา บุญฤทธิ์ม. 6/4
49.นางสาวศรวณีย์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ม. 6/4
50.นางสาวไอริณ ผ่องใสม. 6/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

067

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุวิมล อุปรไมยมาศ
  • นางสาววัชรีญา หล่มเพชร
  • นางอรุณี สุวรรณแก้วมณี