สื่อและการนำเสนอ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องคอม 3

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงทักษะการนำเสนอของนักเรียนให้มีพัฒนาการที่มากขึ้น 2) เพื่อรับปรุงบุคลิกภาพและการวางตัวของนักเรียนในเวลานำเสนอ

ภาระงาน

1) สร้างสื่อนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอตามความเหมาะสม 2) นำเสนอผลงานด้วยวาจา ภาษากาย และ ใช้บุคลิกภาพที่เหมาะสม

รายชื่อนักเรียน

Total 29 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 1/9
2.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 1/9
3.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 1/9
4.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 1/9
5.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 1/9
6.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 1/9
7.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 2/5
8.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 2/5
9.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 2/5
10.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 2/6
11.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 2/9
12.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 2/9
13.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 2/9
14.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 2/9
15.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 2/10
16.เด็กชายภควัต มุขโตม. 2/10
17.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 2/10
18.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 2/12
19.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 2/12
20.นายเชาวริณ ดวงศรีม. 6/12
21.นายธีรศักดิ์ เลิศดำรงธรรมม. 6/12
22.นายสิทธิกร กินนินม. 6/12
23.นายภาณุ เลาหวิวัฒนชัยม. 6/12
24.นายนภาดล พวงพุฒม. 6/12
25.นายพัชรพล เงินยวงม. 6/12
26.นายชิษณุพงศ์ นาคผ่องม. 6/12
27.นายอธิก สมานวงศ์ม. 6/12
28.นายณัฐกฤษณ์ หิรัญพิพัฒน์ม. 6/12
29.นายนันทนัช อ้วนกันยาม. 6/12

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

67

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม
  • นายเสรีพงษ์ นามเมือง