โสตทัศนศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โสตทัศนศึกษา1

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทำในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2.เกิดการในทำงานเน้นหมู่คณะ 3.สร้างความรักสามัคคีพี่สู่น้อง

ภาระงาน

1.ทำกิจกรรมของโรงเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน 2.ถ่ายรูปกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงมนปรียา พิมพ์สารีม. 1/6
2.เด็กหญิงนันท์นภัส จรประสิทธิ์ม. 1/6
3.เด็กหญิงรับขวัญ หล้าศรีม. 1/9
4.เด็กหญิงชญาดา พลอาชาม. 1/9
5.เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เผือกผ่องพัชระม. 1/10
6.เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉันทนาอารีย์ม. 1/11
7.เด็กหญิงวิมลณัฐ มั่นทองคำม. 1/13
8.เด็กหญิงพัชราภา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 1/13
9.เด็กหญิงปุณรดา รุ่งแสงทิตยาม. 1/13
10.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 2/5
11.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 2/10
12.เด็กชายปริทัศน์ ศรีผุยม. 3/4
13.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 3/5
14.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 3/6
15.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 3/6
16.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 3/7
17.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 3/7
18.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 3/7
19.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 3/8
20.นายวีรากร หาญพัฒนากิจม. 4/2
21.นางสาวศรัณย์พร นาคกุลม. 4/3
22.นางสาวฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 4/4
23.นางสาวกรธิดา ธัญนันท์ม. 4/6
24.นางสาวมาริสา นามหิรัญม. 4/7
25.นางสาวอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 4/7
26.นางสาวกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 4/7
27.นางสาวจอมสุดา ทศานนท์ม. 4/7
28.นางสาวปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 4/7
29.นางสาวอารีย์ เลิกนอกม. 4/8
30.นายภาธร โคลงฉันท์ม. 4/10
31.นายปณต กุศลสัตย์ม. 4/10
32.นายชนินทร สระแก้วม. 4/10
33.นางสาวอรนิช เข็มแก้วม. 4/10
34.นายกมลชัย หลบหลีกพาลม. 6/2
35.นายภัทร์ชนน สติภาม. 6/2
36.นายสิชา ดิลกเลิศพลากรม. 6/2
37.นางสาวมิรันต์ตี วงษ์งานม. 6/2
38.นายปวรทย์ ชานกม. 6/3
39.นายภาพย์ เทพทรงพัฒนาม. 6/4
40.นายปกรณ์ จาฤกม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

67

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา