วัฒนธรรมญี่ปุ่น

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

441

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีกับนักเรียนด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศ 2.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาระงาน

1.การจัดดอกไม้ญี่ปุ่น 2.ทำอาหารญี่ปุ่น

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกัญญาดา มิ่งพรสมานม. 1/3
2.เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์ม. 1/3
3.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ผันสูงเนินม. 1/3
4.เด็กหญิงอัญชิสา รีรานนท์ม. 1/3
5.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 1/9
6.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 1/9
7.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 1/9
8.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 1/9
9.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 1/9
10.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 1/14
11.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 1/14
12.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 1/14
13.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 1/14
14.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 1/14
15.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 2/5
16.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 2/7
17.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 2/9
18.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 2/9
19.เด็กหญิงคณกร หอมพรมมีม. 3/9
20.เด็กชายคณาธิป ตันเกษมม. 3/11
21.เด็กหญิงธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 3/11
22.นางสาวนภัสกร ธนะผลม. 4/7
23.นางสาวปุณยวีร์ ตรีวัฒนาม. 4/7
24.นางสาวนริศรา หอมจันทร์ม. 4/10
25.นางสาวภัทรดา อยู่เจริญม. 4/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

066

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกาญจนา อิ่มชื่น