โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องโสต 1

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 53 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 1/5
2.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 1/6
3.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 1/6
4.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 1/6
5.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 1/6
6.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 1/6
7.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 1/6
8.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 1/8
9.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 1/9
10.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 1/9
11.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 1/9
12.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 1/9
13.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 1/9
14.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 1/9
15.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 1/9
16.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 1/9
17.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 1/9
18.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 1/9
19.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 1/10
20.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 1/10
21.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 1/11
22.เด็กชายกนกนก ตันพิกุลม. 1/12
23.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 1/12
24.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 1/12
25.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 2/5
26.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 2/6
27.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 2/6
28.เด็กหญิงชัญญา ภารชาตรีม. 2/7
29.เด็กหญิงญาณิศา เปียแก้วม. 2/7
30.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 2/8
31.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 2/10
32.เด็กหญิงปิยฐิดา อินทรเพชรม. 3/7
33.นางสาวอารีย์ เลิกนอกม. 3/7
34.เด็กหญิงพิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ม. 3/7
35.เด็กหญิงสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 3/7
36.เด็กหญิงวิชุดา มีพวงผลม. 3/7
37.เด็กหญิงปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 3/7
38.เด็กหญิงสุขญา ยอดอินทร์ม. 3/10
39.นางสาวพรชนก วรโรจนศิริม. 4/10
40.นางสาวภควดี ทองดีม. 4/10
41.นายกมลชัย หลบหลีกพาลม. 5/2
42.นายภัทร์ชนน สติภาม. 5/2
43.นายสิชา ดิลกเลิศพลากรม. 5/2
44.นางสาวมิรันต์ตี วงษ์งานม. 5/2
45.นายปวรทย์ ชานกม. 5/3
46.นายเจตนิพิฐ เชาว์วุฒิประสิทธิ์ม. 5/4
47.นายภาพย์ เทพทรงพัฒนาม. 5/4
48.นายปกรณ์ จาฤกม. 5/8
49.นางสาวพัชรมัย ตั้งวิริยะธรรมม. 6/3
50.นายภาณุพงศ์ นุ่นสังข์ม. 6/5
51.นายกิตติธัช สถาปนฤทธิ์ม. 6/5
52.นายศิรชัช โททัสสะม. 6/8
53.นายฐิติพงศ์ กลั่นชื่นม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

66

จำนวนที่รับ

52 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา