งานสานไม้ไผ่

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

521

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์งานภูมิปัญญาในท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะงานสานไม้ไผ่ 4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

ภาระงาน

1. งานสานพื้นฐาน 2. สานพัด 3. ฝึกชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ (สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน)

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 2/9
2.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 2/9
3.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 2/9
4.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 2/9
5.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 2/9
6.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 2/10
7.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 3/5
8.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 3/9
9.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 3/9
10.เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒน์บำรุงสกุลม. 3/9
11.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 3/9
12.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 3/9
13.นางสาวศตพร สนิทม. 4/5
14.นางสาวกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 4/6
15.นางสาวบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 4/6
16.นางสาวบุศราภา ภู่แก้วม. 4/11
17.นางสาวพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 4/13
18.นายนรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐม. 5/10
19.นางสาวสุภาภรณ์ ทีน้ำคำม. 5/10
20.นางสาวณัฐนันท์ พูลทองม. 5/10
21.นางสาวภาสิณี ศรียงยศม. 5/10
22.นางสาวพิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ม. 5/10
23.นางสาวสุภิสรา บุญบรรดาลม. 5/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

66

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์