งานสานจากกระดาษหนังสือพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

521

วัตถุประสงค์

1.เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ 2.เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ 3.เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

1.ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ 2.สานกระดาษหนังสือพิมพ์ 3.ประดิษฐ์ชิ้นงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 3/7
2.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 3/7
3.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 3/7
4.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 3/7
5.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาม. 3/7
6.เด็กชายภูผา ก้องกังวาลนทีม. 3/7
7.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 3/7
8.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 3/7
9.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 3/10
10.เด็กหญิงคณัสนันท์ ศรีโคตรม. 3/10
11.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 3/10
12.เด็กหญิงวริศรา เข็มทองม. 3/10
13.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 3/11
14.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 3/11
15.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 3/11
16.นายเดชากร ทีน้ำคำม. 5/8
17.นางสาวณิชนันท์ ธรรมชาติม. 5/8
18.นางสาวชยาภา แสงเจริญม. 5/8
19.นางสาวณภัทร์ วิษุวัตม. 5/8
20.นางสาวณภัทร อ่อนศิระม. 5/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

65

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางชนิษฏา ธรรมชาติ