งานสาน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องอาหาร 1

วัตถุประสงค์

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกความอดทน ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

ภาระงาน

สานตามลายต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 1/12
2.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 1/12
3.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 2/8
4.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 2/8
5.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 2/8
6.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 2/8
7.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 2/8
8.เด็กหญิงสาธิตา จินพละม. 2/8
9.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 2/9
10.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 2/11
11.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 2/12
12.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 2/12
13.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 2/12
14.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 2/12
15.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 2/12
16.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 2/12
17.นายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 3/10
18.เด็กชายธรรมนูญ เส็งมีม. 3/14
19.เด็กชายธ3ุต ธุวะนุติม. 3/14
20.เด็กชายศิรศักดิ์ จันทร์อุ่นม. 3/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

65

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา
  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์