Japan's movie and cartoon

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

443

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักและซึมซับวัฒนธรรมของประเทษญี่ปุ่น 2.เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 3.เกิดข้อคิดดีๆจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่นักเรียนดู 4.สร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความคิดที่ดีให้แก่นักเรียน

ภาระงาน

1.ใบงานตอบคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ได้รับชม

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 1/8
2.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 1/10
3.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 1/10
4.เด็กชายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 3/5
5.เด็กชายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 3/5
6.เด็กชายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 3/5
7.เด็กชายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 3/5
8.เด็กชายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 3/5
9.เด็กชายทวีพล จ้อยประสิทธิ์ม. 3/5
10.เด็กหญิงพรนภัส ลักษณะโภคินม. 3/5
11.นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรีม. 4/4
12.นางสาวธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ม. 4/5
13.นางสาวยลดา อินทร์หมุดม. 4/6
14.เด็กหญิงศรุตารี กุลธำรงม. 4/6
15.นายวชิรญาณ์ การเพียรม. 4/7
16.นางสาวธัญวรรณ พงษาปานม. 4/10
17.นายศุภฤทธิ วิชัยเฉลิมวงศ์ม. 5/5
18.นางสาวยลสุข กาญจนบดีม. 5/7
19.นางสาวพชรพร วงศ์บุญมีม. 5/7
20.นายศักดิธัช มโนรัตน์ม. 5/12
21.นายธีรนันท์ แพทยานนท์ม. 5/12
22.นายภัทธิยะ ปาร์มวงศ์ม. 5/12
23.นายรัชชานนท์ อรรถมีม. 5/12
24.นายวรินทร ทองแก้วม. 5/12
25.นายธรรศ แย้มขยายม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

065

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวณภัทร สกุลเดช