ศิลปวัฒนธรรมจีน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

724,725, 726

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน 2.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน 3.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย-จีน

ภาระงาน

1.เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างน้อย 1 อย่าง 2.เข้าร่วมแข่งขันหมากรุกจีน ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ

รายชื่อนักเรียน

Total 95 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภูสิทธิ ลายลักษณ์ม. 4/9
2.เด็กชายวรชัย หวังม. 4/9
3.นายทิพากร เทียมกลางม. 4/9
4.นายสืบสกุล ศุนาลัยม. 4/9
5.นายอนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกตม. 4/9
6.นายพุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ม. 4/9
7.นายฐากร โอภาธนฐากรม. 4/9
8.นายธนกฤต ศิริตันติเวชกรม. 4/9
9.นางสาวพรธีรา จรรยาศิริม. 4/9
10.นางสาวอภิชญา หงษ์วิไลม. 4/9
11.นางสาวโสพิชา เจตานนท์ม. 4/9
12.เด็กหญิงนวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ม. 4/9
13.นางสาวสุพิชญา พลอยเลิศม. 4/9
14.นางสาวปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 4/9
15.นางสาวพลอยนรินทร์ โพธินะม. 4/9
16.นางสาววิภาภรณ์ โนนตานอกม. 4/9
17.นางสาววนัสพร สนิทน้อยม. 4/9
18.นางสาววรกมล กิจพิชิตม. 4/9
19.นางสาวณภัทร ผิวทองม. 4/9
20.นางสาวณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ม. 4/9
21.นางสาวพัณณ์ชิตา สุจิมาม. 4/9
22.นางสาวสุพิชญา เชื้อสกุลม. 4/9
23.นางสาวสุวนันท์ นามวงค์ม. 4/9
24.เด็กหญิงชลณิชา กุลตประเสริฐม. 4/9
25.นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วพวงม. 4/9
26.นางสาวกัลยรัตน์ บรรจงเลิศม. 4/9
27.นางสาวธัญญา เลิศธิตินันท์กุลม. 4/9
28.นางสาวปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ม. 4/9
29.นางสาวกิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ม. 4/9
30.นางสาวพัชรมัย คชพันธ์ม. 4/9
31.นายธีติ พิทักษ์ตุ้มม. 5/9
32.นายพีรภาส บรรจงลักษณ์ม. 5/9
33.นายธีรภัทร จันทร์สามม. 5/9
34.นางสาวพิชญาอร แซ่ลิ้มม. 5/9
35.นางสาวชัชชญา ศุภฉัตรนุกุลกิจม. 5/9
36.นางสาวชาครียา อัสรางชัยม. 5/9
37.นางสาวภควดี ภูผาม. 5/9
38.นางสาวนลินทิพย์ เปี่ยมเจริญม. 5/9
39.นางสาวพิมพ์กัลยา พิมพ์ทองม. 5/9
40.นางสาวสุชาดา เอี่ยมสุดแสงม. 5/9
41.นางสาวอชิรญานันท์ อธิพันธุ์อำไพม. 5/9
42.นางสาวธัญญาลักษณ์ ฟุ้งเสถียรม. 5/9
43.นางสาวสาธิภา ละอองเอี่ยมม. 5/9
44.นางสาวเก็จมณี ทองสวัสดิ์ม. 5/9
45.นางสาวพัชรพร การุณวงษ์ม. 5/9
46.นางสาวภัทร์นรินท์ มาภิวงค์ม. 5/9
47.นางสาวธิดารัตน์ หวิงปัดม. 5/9
48.นางสาวเพียงรุ้ง หล้ามณีม. 5/9
49.นางสาวสุพิชญา บุญเกิ่งม. 5/9
50.นางสาววรรณกานต์ วงศ์พัฒนวุฒิม. 5/9
51.นางสาววริศรา เรืองเกตุม. 5/9
52.นางสาวญาณิศา ลอยรัตน์ม. 5/9
53.นางสาวธนพร ปรีชาม. 5/9
54.นางสาวปิยะธิดา ฤทธิ์นอกม. 5/9
55.นางสาวสุวรรณี มีอาษาม. 5/9
56.นางสาวศศิวิมล มั่นไพบูลย์ม. 5/9
57.นางสาวธีราพร แสนสุขม. 5/9
58.นางสาววัลลพา ผ่องชมภูม. 5/9
59.นางสาวภัทรวดี สามเสนม. 5/9
60.นางสาวทิพรัตน์ แพรศรีม. 5/9
61.นางสาวฐิติรัตน์ วิจิตรพิเชียรกุลม. 5/9
62.นายธนัท โชติภัทรบูรณ์ม. 6/9
63.นายชินภัทร หิรัญคำม. 6/9
64.นายจิรพงษ์ ศิริสมพรม. 6/9
65.นายพงศภัค อุดมกุลม. 6/9
66.นายศุภกร พันธุ์เทศม. 6/9
67.นายพีรวัส หาญนัทธีม. 6/9
68.นายสุชาครี เย็นชมชื่นม. 6/9
69.นายศุภกร ด้วงนาม. 6/9
70.นายฐิติพงษ์ บุญศรีประภากิจม. 6/9
71.นางสาวปัทมพร นครศรีม. 6/9
72.นางสาวภัทรานิษฐ์ หยางม. 6/9
73.นางสาวชนิกานต์ ชุ่มกิ่งม. 6/9
74.นางสาวชวัลลักษณ์ จันทร์หล้าม. 6/9
75.นางสาวนิชานันท์ กลางประพันธ์ม. 6/9
76.นางสาวรุจิรา รั่นอรัญม. 6/9
77.นางสาวสุชานันท์ โพธิ์ป้อมม. 6/9
78.นางสาวอัมรินทร์ ชักชวนวงศ์ม. 6/9
79.นางสาวพรรณพัชร กาวดิลกม. 6/9
80.นางสาวสุชัญญา สีนาคม. 6/9
81.นางสาวศศิภา เจิงจีระกุลม. 6/9
82.นางสาวอภิชญา โคตรสารม. 6/9
83.นางสาวปิยะฉัตร มุทาวันม. 6/9
84.นางสาวณภาภัช เลิศภักดีพรม. 6/9
85.นางสาวพิชชา ปั้นวงศ์รอดม. 6/9
86.นางสาวรังสินี งามจิตม. 6/9
87.นางสาวสิริกร แสงจันทร์ม. 6/9
88.นางสาวมรัสศิยา ประภาษีม. 6/9
89.นางสาวภคนันท์ กิตติประชากุลม. 6/9
90.นางสาวสุภัทรา ศิริม. 6/9
91.นางสาวชนิกานต์ สนสกลม. 6/9
92.นางสาวสุวิมล เลิศวรทรัพยืม. 6/9
93.นางสาวธิติยา รักษาวงศ์ม. 6/9
94.นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปธนาภัทท์ม. 6/9
95.นางสาวกุลิสรา รักความสุขม. 6/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

064

จำนวนที่รับ

95 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวเครือวัลย์ ชาสวัสดิ์
  • นางสาวณธิดา โกรทินธาคม