งานสานไม้ไผ่

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

521

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์งานภูมิปัญญาในท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะงานสานไม้ไผ่ 4. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

ภาระงาน

1. งานสานพื้นฐาน 2. สานพัด 3. ฝึกชิ้นงานรูปแบบต่าง ๆ (สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน)

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 1/10
2.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 1/10
3.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 2/7
4.เด็กหญิงณิชาภัทร สารกุลม. 2/11
5.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 2/11
6.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 2/13
7.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 2/13
8.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 2/13
9.เด็กหญิงบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 3/10
10.เด็กหญิงศรุชา ธาดาหิรัญกุลม. 3/10
11.เด็กหญิงพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 3/10
12.นางสาวกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 3/12
13.เด็กหญิงบุศราภา ภู่แก้วม. 3/12
14.นางสาวศิวพร พลทัพม. 3/12
15.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 4/4
16.นางสาวธนัชพร พูนสวัสดิ์ม. 4/4
17.นายเดชากร ทีน้ำคำม. 4/8
18.นางสาวณัฐนันท์ พูลทองม. 4/10
19.นางสาวภาสิณี ศรียงยศม. 4/10
20.นายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 4/13
21.นางสาวปรมาภรณ์ จันทร์วงษ์ม. 5/3
22.นายธีรกานต์ พงศ์พันธ์ศักดาม. 6/2
23.นายชลสิทธิ์ หลงสวัสดิ์ม. 6/2
24.นางสาวพรนารายณ์ เหมือนครุธม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

64

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์