ดูแลต้นไม้

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้โรงอาหารใหม่

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักชนิดของต้นไม้และพันธุ์พืช 2.นักเรียนได้ฝึกทักษะในการขยายพันธุ์พืช 3.นักเรียนได้รักพืชและต้นไม้

ภาระงาน

1.เข้าเรียนครบ20คาบ 2.ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชและต้นไม้

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 2/5
2.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 2/5
3.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 2/5
4.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 2/5
5.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 2/5
6.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 2/10
7.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 2/10
8.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 2/10
9.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 2/14
10.เด็กหญิงศรุตา โทรัตน์ม. 3/5
11.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 3/5
12.เด็กหญิงชนะนันท์ ศรีชื่นม. 3/5
13.นายภูมิผา เชี่ยวสมุทรม. 5/2
14.นายปัณณธร สอนอินทร์ม. 5/6
15.นายคณิศร ไกรกรุงม. 5/11
16.นายฐานทัพ สุตลาวดีม. 5/12
17.นายภูรินท์ ธรรมสาส์นม. 5/12
18.นายอิทธินันท์ อุ่นสมัยม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

64

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร