ของขวัญที่ระลึก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องโสต 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการทำงานและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการทำงาน

ภาระงาน

ประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอปากกาจากแกนกระดาษทิชชู่ 1 ชิ้น ประดิษฐ์ดอกไม้จากลวดกำมะหยี่ 1 ดอก

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 1/9
2.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 1/9
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 1/12
4.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 1/12
5.เด็กชายกวิน ภูหวดน้อยม. 2/3
6.เด็กชายภูเบศ จันทร์ปรุงม. 2/3
7.เด็กหญิงกิตติยาพร สายลือนามม. 2/3
8.เด็กหญิงชวัลรัตน์ มาดีม. 2/3
9.เด็กหญิงดาริน ศิลปีม. 2/3
10.เด็กหญิงศุภิสรา วงค์สายาม. 2/3
11.เด็กหญิงอัญชิษฐา สายอุทัศน์ม. 2/3
12.เด็กหญิงกิตติกานต์ กิตติญาโณม. 2/4
13.เด็กหญิงชนิสรา ปะตังทะสาม. 2/4
14.เด็กหญิงศลิษา นิลสยามม. 2/4
15.เด็กหญิงสุนิตยนาถ นิตยาม. 2/4
16.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 2/11
17.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 2/11
18.นางสาวเกตุสิริ ชัยเจนกิจม. 3/7
19.เด็กหญิงญาตาวี ทาเอื้อม. 3/8
20.นางสาวกษมรัฏฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์ม. 5/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

63

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

5 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์