สไตล์จีน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

126

วัตถุประสงค์

1.เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะของจีน

ภาระงาน

1.กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมจีน 2.เข้าร่วมโครงการและนิทรรศการของภาษาจีน

รายชื่อนักเรียน

Total 54 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 1/9
2.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 1/9
3.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 1/9
4.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 2/7
5.เด็กชายชัชพงษ์ ภูมาม. 3/5
6.เด็กชายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 3/5
7.เด็กชายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 3/5
8.เด็กชายถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูลม. 3/5
9.เด็กหญิงอมรรัตน์ สัญญาม. 3/5
10.เด็กหญิงสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 3/5
11.เด็กหญิงธนศมล นาควิจิตรม. 3/5
12.เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองม. 3/5
13.เด็กหญิงธนพร ไชยแสนม. 3/9
14.เด็กหญิงเธียรชมภู แสนสุดม. 3/9
15.เด็กหญิงเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 3/9
16.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีสากลม. 3/9
17.เด็กหญิงมาริสา นามหิรัญม. 3/11
18.เด็กหญิงปิ่นสุดา ตันติกุลม. 3/11
19.เด็กหญิงมุกอันดา ยองม. 3/11
20.เด็กหญิงเกดแก้ว หมวกเมืองม. 3/11
21.เด็กหญิงสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 3/11
22.เด็กหญิงอรนิช เข็มแก้วม. 3/11
23.เด็กหญิงปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ม. 3/11
24.เด็กหญิงกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 3/11
25.เด็กหญิงจอมสุดา ทศานนท์ม. 3/11
26.เด็กหญิงดวงใจ คำแก้วม. 3/11
27.เด็กหญิงทิวาวรรณ เจริญวงค์ม. 3/11
28.เด็กหญิงแพรไหมทอง ข่องแรงม. 3/11
29.เด็กหญิงณัฐวสา มลชัยชนะถาวรม. 3/11
30.เด็กหญิงอัจฉรา ภาคแก้วม. 3/11
31.นางสาวอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ม. 4/4
32.นางสาวภัทรภร ปัทมวัลย์ม. 4/5
33.เด็กชายศิวัช ร่มพาม. 4/6
34.นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีตาม. 4/6
35.นางสาวปาจารีย์ อึงสกาวม. 4/6
36.นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 4/7
37.นางสาวเรตินา พัดทองม. 4/10
38.นายเอเซีย สิโนทกม. 4/11
39.นางสาวชลดา ยิ่งเรงเริงม. 4/11
40.นางสาววนัสนันท์ มั่นน้อยม. 5/2
41.นางสาวพชรพร เจียมกุลม. 5/3
42.นางสาวณัฐวีณา เสวีวัลลภม. 5/3
43.นายจุลกร ปัญจศรีรัตน์ม. 5/7
44.นางสาวกมลวรรณ บรรดาลม. 5/7
45.นางสาวนริศรา กาวินม. 5/12
46.นายวชิรวิศว์ สำราญมนม. 5/13
47.นายพชรดนัย อิงคสิทธิ์ม. 5/13
48.นายศุภกรณ์ ต้องจิตรม. 5/13
49.นางสาวกัญญาณี สุชาการม. 5/13
50.นางสาวโชติกา สวนแย้มม. 5/13
51.นางสาวณัฏฐนิช สังหิตกุลม. 6/7
52.นางสาวชนาภัทร เบญจางคประเสริฐม. 6/7
53.นางสาวธันยพร วิริยะสกลม. 6/7
54.นางสาวกัลย์ ถวัลย์อรรณพม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

063

จำนวนที่รับ

54 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่
  • นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต