ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องคอมพิวเตอร์ 4

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนาธิป ประสารเกตุม. 1/4
2.เด็กชายมังกร แซ่ชื้อม. 1/4
3.เด็กชายมาวิน ศีตะจิตต์ม. 1/4
4.เด็กหญิงพรพิรุณ สงวนศิลป์ม. 1/4
5.เด็กหญิงเมธิชนา โรจนะสมิตม. 1/4
6.เด็กหญิงอริสรา พันธุ์รัศมีมั่นม. 1/4
7.เด็กชายปิติ หยางม. 1/5
8.เด็กชายวิจารณญาณ แก้วพวงม. 1/5
9.เด็กชายพลาธิป สามเสนม. 1/5
10.เด็กหญิงฐิตารีย์ นิธิเมธาทิพย์ม. 1/5
11.เด็กหญิงพิมพ์ลดา กันยาลังม. 1/5
12.เด็กหญิงพรนัชชา วีรวินันทนกุลม. 1/5
13.เด็กชายภูริ ประชาสุขสินม. 1/8
14.เด็กชายธีรวุฒิ พงษ์อัคคศิราม. 1/8
15.เด็กชายวรณรงค์ ศิริสวัสดิ์ม. 1/8
16.เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูหลงม. 1/8
17.เด็กชายขวัญแก้ว ต้นกัญญาม. 1/9
18.เด็กชายอุรัช ผิวทนม. 1/10
19.เด็กชายชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาลม. 1/10
20.เด็กชายธนากร สาระภีย์ม. 1/10
21.เด็กชายจิรัฎฐ์ ศรีสถิตย์ม. 1/10
22.เด็กชายเตชินท์ เวฬุวัฒน์ม. 1/10
23.เด็กชายศิวัช แสงกล้าม. 1/10
24.เด็กชายจารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญม. 1/10
25.เด็กชายชญานิน ตั้งสมสุขยิ่งม. 1/10
26.เด็กหญิงนรินทิรา ฉ่ำฉิมม. 1/10
27.เด็กหญิงอรณัฏฐา จันทรม. 1/10
28.เด็กชายชิษณุพงษ์ วงษ์เกลี้ยงม. 1/11
29.เด็กชายภรภัทร ทองลองม. 1/11
30.เด็กชายธนกร พร้อมเกษรม. 1/11
31.เด็กชายธนพัฒน์ อุทัยกาลม. 1/12
32.เด็กชายศัตรัฐ สมเจตนาม. 1/12
33.เด็กชายกิตติวินท์ แสงทองม. 1/12
34.เด็กชายคชภพ วงศ์นิลคงม. 1/13
35.เด็กชายแทนคุณ น้อยพรมม. 1/13
36.เด็กหญิงปวีณ์สุดา กองปัญญาม. 1/13
37.เด็กหญิงภูษิตรา เภาชิตม. 1/13
38.เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีบุญเรืองม. 1/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

63

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี
  • นายนิสิต จรูญภาค