งานสานจากกระดาษหนังสือพิมพ์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

521

วัตถุประสงค์

เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติงานประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาระงาน

ม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ สานกระดาษหนังสือพิมพ์ ประดิษฐ์ชิ้นงาน

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 1/14
2.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 1/14
3.เด็กชายสถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ม. 1/14
4.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภากรณ์ม. 1/14
5.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 2/5
6.เด็กชายอภินัทธ์ ขันจำนงค์ม. 2/7
7.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 2/7
8.เด็กชายภาณุวิชญ์ อมตาริยกุลม. 2/7
9.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุขม. 2/7
10.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 2/7
11.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาม. 2/7
12.เด็กชายณัฐภาส เรียงเงินม. 2/7
13.เด็กหญิงสุพิชญา ใสแรมม. 2/10
14.เด็กหญิงศศิกรานต์ ปรางค์ทองม. 2/10
15.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 2/11
16.เด็กหญิงขนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/11
17.เด็กหญิงธนพร ปู่ครังม. 2/11
18.เด็กหญิงชลิตาพร หมอยาม. 2/11
19.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 2/11
20.เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสียงไพเราะม. 2/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

62

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางชนิษฏา ธรรมชาติ