รักภาษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

432

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจและรักภาษามากขึ้น 2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้

ภาระงาน

1.ฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) 2.สมุดคำศัพท์

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 1/12
2.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 1/12
3.เด็กหญิงธนพร ปู่ครังม. 2/11
4.นายภารัช โบแน็ตม. 4/8
5.นางสาวอรจิรา เครืองามม. 4/8
6.นางสาวลลดา สุขเกษมถิรเดชม. 4/8
7.นางสาวณิชกานต์ สังข์มังกรม. 4/8
8.นางสาวเปรมิกา กลิ่นเกษรม. 4/8
9.นางสาวภิญญาพัชร์ ชาญชาตรีม. 4/8
10.เด็กชายชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ม. 4/11
11.นายณัฐชานนท์ นนทูลม. 4/11
12.นางสาวชญานิศ โพธิ์เกิดม. 4/11
13.นางสาวทักษพร มาบางครุม. 4/11
14.นางสาวพนินันท์ นพศรีม. 4/11
15.นางสาววรัชยา ปรากฏดีม. 4/11
16.เด็กหญิงศศิกานต์ สุประไพกิจม. 4/11
17.เด็กหญิงพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 4/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

062

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

33 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจินตนา จันทา
  • นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์