ภาษาพาสนุก2

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

437

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 2.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาระงาน

1.สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2.อ่านบทความภาษาอังกฤษ(โคลง,เพลง)

รายชื่อนักเรียน

Total 50 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 1/8
2.เด็กหญิงจินดามณี จิรสรวงเกษมม. 2/3
3.เด็กหญิงชวัลรัตน์ มาดีม. 2/3
4.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 2/7
5.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 2/7
6.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 2/7
7.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 2/7
8.เด็กหญิงกนิษฐา แถวอินทร์ม. 2/7
9.เด็กหญิงพิมพ์มาดา อิทธิพรประเสริฐม. 2/7
10.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 2/9
11.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 2/9
12.เด็กหญิงจิตติมนต์ อมรรัตน์รุจีม. 2/12
13.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 2/13
14.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 2/13
15.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 2/13
16.เด็กชายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 3/13
17.เด็กหญิงณิภา สมถะเขตการณ์ม. 3/13
18.เด็กหญิงดวงใจ อินเทพม. 3/13
19.นางสาวณัฐธิดา เพชรยาบาลม. 4/4
20.นางสาวพรรณภัทร กำแพงม. 4/4
21.นางสาวเมทีนี โพนแป๊ะม. 4/4
22.นายศุภณัฐ โคตรธารินม. 4/5
23.นางสาวนัฐวรรณ ชาญอินทร์ม. 4/5
24.นางสาวมัชฌิมาพร ตื้อคำม. 4/5
25.นายปัณณธร สอนอินทร์ม. 4/6
26.นายรัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ม. 4/6
27.นายอภิสิทธิ์ หล้าดีม. 4/6
28.นางสาวนฤชา แก้วตาทิพย์ม. 4/6
29.นางสาวกรุณา เกลื่อนวันม. 4/7
30.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 4/10
31.เด็กชายรัชชานนท์ กองสุขม. 4/10
32.นายคณิศร ไกรกรุงม. 4/11
33.เด็กชายกรชนก บุญกาญจน์ม. 4/11
34.นายรัชตดิศย์ จิรังดาม. 4/11
35.นายวทัญญู ทองหล่อม. 4/11
36.เด็กชายพชรพล รักญาติม. 4/11
37.เด็กชายอิทธิพล แก้วตระกูลโชติม. 4/13
38.เด็กชายพชธกร รักญาติม. 4/13
39.นายอนวัช ยอดกล้าม. 5/1
40.นายพงศธร บุญธรรมม. 5/1
41.นายวิรุฬ วจนาพรม. 5/1
42.นายอดิศร พวงจันทร์ขาวม. 5/2
43.นายฉลองฉัตร นวเพ็ญกุลม. 5/7
44.นายอภิสิทธิ์ แสงขำม. 5/7
45.นางสาวณัฐริกา ป้อมูลม. 5/7
46.นางสาวกัญญาวีร์ จ้อยแฉล้มม. 5/7
47.นางสาวอาทิตยา สวาสดิ์พงษ์ม. 5/13
48.นางสาวญาณากร ศรีวิสุทธิ์ม. 5/13
49.นางสาววาริศา ชาวนาม. 6/2
50.นางสาวอาภาพัชร์ สุวรรณเพชรม. 6/2

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

061

จำนวนที่รับ

50 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกิ่งเพชร ป้องแก้ว
  • นางสาวจิตราวัฒน์ พูลทวีธรรม