หุ่นยนต์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องคอมพิวเตอร์ 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จักหุ่นยนต์เบื้องต้น

ภาระงาน

1.ประกอบหุ่นยนต์ตามที่กำหนดได้

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปณัยกร มุทธาจรัสกุลม. 1/4
2.เด็กชายพัทธดนย์ สิทธิสำนวนม. 1/8
3.เด็กหญิงวิชญา นิยมจันทร์ม. 1/10
4.เด็กชายพงศภัค ตังคอนันต์ม. 2/4
5.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 2/9
6.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 2/10
7.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 3/6
8.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 3/6
9.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 3/6
10.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 3/6
11.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 3/6
12.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 3/6
13.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 3/7
14.เด็กชายวรกร กาญจนศิริปานม. 3/7
15.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 3/7
16.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 3/8
17.เด็กชายธนกร ฤกษ์งามม. 3/8
18.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 3/8
19.นายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 4/6
20.นายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 4/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

61

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม