เย็บปักถักร้อย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

822

วัตถุประสงค์

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักวิธีการประดิษฐ์ของฝากจากการเย็บปักถักร้อย

ภาระงาน

มีการประดิษฐ์สิ่งของโดยการใช้วิธี เย็บ ปัก ถัก ร้อย

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 1/13
2.เด็กหญิงฐิตาภา สุนทรคงตระกูลม. 2/4
3.เด็กหญิงธัญชนก ทองคำม. 2/4
4.เด็กหญิงมนัสชญานันท์ ใจวังโลกม. 2/4
5.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 2/5
6.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 2/13
7.เด็กหญิงปพิชญา สุขประสงค์ม. 4/2
8.นางสาวรุจิรา สุวรรณคำม. 4/3
9.นางสาวอังสนา เมฆลอยม. 4/3
10.นางสาวชุติกาญจน์ หนูเอียดม. 4/5
11.นางสาวต้นน้ำ จิรผาตินาถม. 4/6
12.นางสาวพันธิตรา สิงห์ชัยม. 4/6
13.นางสาววราภรณ์ พุทธ์แก้วม. 4/6
14.นางสาวณิชา บัวทนงค์ม. 4/10
15.นางสาวลักษณพร ศรีสุวรรณม. 4/10
16.นางสาวลักษิกา กลิ่นทองม. 4/10
17.นางสาววิไลทิพย์ สุขเจริญศรีม. 4/12
18.นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาคม. 4/13
19.นางสาวชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 4/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

61

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

6 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน