ลูกแลต้นไม้

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ใต้โรงอาหารใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จักชนิดของต้นไม้และพันธ์พิช นักเรียนได้ฝึกทักษะในการขยายพันธุ์พืช นักเรียนได้รักพืชและต้นไม้

ภาระงาน

เข้าเรียนครบ 20 คาบ เข้าฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชและต้นไม้

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายรวิกร ตรุษทุ่งม. 1/4
2.เด็กชายวายุ แสงจักร์ม. 1/4
3.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 1/5
4.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 1/5
5.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 1/5
6.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 1/5
7.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 1/5
8.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 1/6
9.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 1/8
10.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 1/8
11.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 1/9
12.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 1/10
13.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 1/10
14.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 1/10
15.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 1/11
16.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 1/11
17.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 1/11
18.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 1/11
19.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 1/13
20.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 1/13
21.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 1/13
22.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 1/14
23.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 1/14
24.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 1/14
25.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 1/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

60

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายชัยสิทธิ์ ชูประสูตร