รักสวดมนต์

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

124

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมจิตใจของนักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี 2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการสวดมนต์เป็นผู้มีปัญญา สมธิ และมีสติ 3.เพื่อให้เกิดความดีงามในจิตใจ มีจิตใจเมตตา กุณาและเข้าถึงธรรมะ

ภาระงาน

1.ฝึกการสวดมนต์บทสวดต่างๆ 2.ฝึกบทสวดมนต์ที่ใช้นีวิตประจำวัน 3.ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 2/12
2.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 2/12
3.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 2/12
4.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 2/12
5.เด็กหญิงขวัญพิชชา พิลัยม. 2/13
6.เด็กหญิงชุติมันต์ ฟักศิริม. 2/13
7.นายธราเทพ สุ่นจันทร์ม. 5/7
8.นายนวมินทร์ กาญจนะภาโสม. 5/7
9.นายสหัสวรรษ ตุ้ยลี้ม. 5/7
10.นางสาวชิราวรรณ สังข์เกิดม. 5/7
11.นางสาวศิริญา ปลั่งกลางม. 5/7
12.นางสาวธัญญ์ปวีณ ภูชิตวสุภัทร์ม. 5/7
13.นางสาวลลิตวดี คำถนอมม. 5/7
14.นางสาวปถวพร รัตนพันธุ์ศรีม. 5/7
15.นางสาวณีรฌา ภาคพิธเจริญม. 5/7
16.นางสาวจิรัสยา ตั้งต่อต้านม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

060

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

9 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกฤษณา บุตรหึงษ์
  • นางสาวเจนจิรา เพชรล้วน
  • นางสาวกัญณัฐศร บุญปอง