เสียงตามสาย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

248

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ทันสมัย 2.เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่านและเขียน 3.เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอข่าวสาร

ภาระงาน

1.นักเรียนจัดเตรียมบทความสำหรับพูดเสียงตามสาย 2.นักเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.นักเรียนจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กลีบรักซ้อนม. 1/5
2.เด็กหญิงอรทัย ดาวงษ์ม. 1/6
3.เด็กหญิงวรวลัญช์ อนันตรุจกุลม. 1/6
4.เด็กหญิงเบญญาภา แสนบึ้งม. 1/6
5.เด็กหญิงอริสา แซ่ลิ้มม. 1/9
6.เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาทีม. 1/10
7.เด็กหญิงสุภนิช เอกมาศม. 1/11
8.เด็กหญิงปิยมาภรณ์ ทองหอมม. 1/12
9.เด็กหญิงอารดา อินทร์ขาวม. 1/12
10.เด็กหญิงญาณิศา รัตนโชติม. 1/12
11.เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุขม. 1/14
12.เด็กหญิงวรรณนิภา ศรีเมืองม. 1/14
13.เด็กหญิงปรียพัตธ์ งามขำม. 1/14
14.เด็กหญิงวริศรา อดทนม. 1/14
15.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 2/8
16.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 2/8
17.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 2/8
18.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 2/8
19.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 2/8
20.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 2/8
21.เด็กหญิงนัชธิชา บวรรัตนศิลป์ม. 3/7
22.เด็กหญิงภคพร โพธิวรม. 3/7
23.เด็กหญิงภริตพร แซ่แต้ม. 3/7
24.เด็กหญิงจิดาภา คงเหล็กม. 3/7
25.นายกฤศณัฏฐ์ ดำริห์ชอบม. 4/4
26.นายภูธเนศ บุญประเสริฐม. 4/4
27.นายณัฐภัทร ค้ำชูม. 4/4
28.นายสุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุลม. 4/4
29.นายธรรมชาติ วงษ์งามม. 4/4
30.นายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 4/4
31.นายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 4/4
32.นายชานนท์ คงนาคม. 4/4
33.นายวัฒนวงศ์ เทพวรรณ์ม. 4/4
34.นางสาวปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณม. 4/4
35.นางสาวเพียงฟ้า ศรีเจ้าม. 4/4
36.นางสาวภัทราภา สามสีม. 4/4
37.นางสาวลภัสรดา ศรีสากลม. 4/4
38.นางสาวนภัสสร นฤภัยม. 4/4
39.นางสาวอลิสา ยำบ๊ะม. 4/4
40.นางสาวธนภรณ์ เรือนมากแก้วม. 4/5
41.นางสาวภูริณัฐ รุ่งระวิม. 4/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

06

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจินดา เชื้อวงษ์
  • นางสาวจันจิรา น้ำขาว