สืบสาน-สร้างสรรค์วรรณกรรมไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

244

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถสร้างสรรค์วรรณกรรมได้ 3.เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณกรรมและนำข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของวรรณกรรมได้

ภาระงาน

1.วิเคราะห์วรรณกรรมไทยตามความสนใจอย่างน้อย 1 เรื่อง 2.สร้างสรรรค์วรรณกรรมภาคเรียนละ 1 เรื่อง

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกมลภพ นามนวนม. 1/4
2.เด็กชายปพน สุดมิ่งมงคลม. 1/4
3.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 1/11
4.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 1/12
5.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 1/12
6.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 2/10
7.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 2/10
8.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 2/10
9.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 2/10
10.เด็กชายภควัต มุขโตม. 2/10
11.เด็กชายณัฐวุฒิ คงนวลม. 2/10
12.เด็กชายพิริยะ ทองบุม. 3/10
13.เด็กชายขันทอง แก้วอนันต์ม. 3/10
14.เด็กหญิงพิมพ์ปญา แสนสุขม. 3/10
15.เด็กหญิงอทิตยา ติมุลาม. 3/10
16.เด็กชายธนดล ดาวเรืองม. 3/14
17.เด็กชายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 3/14
18.นายธีรภัทร นราฤทธิ์วรกุลม. 5/8
19.นายอติชาต น้อยแรมม. 5/8
20.นายณภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 5/8
21.นายกันตภณ บุญกองม. 5/11
22.นายณัฐพงศ์ อู่สำเภาม. 5/11
23.นายอภิสิทธิ์ ปุเลตังม. 6/5
24.นายสิรภพ พึ่งพักม. 6/5
25.นายฉัตริน วงศ์ปิยะพันธุ์ม. 6/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

006

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจินดา เชื้อวงษ์