ภาษาไทยสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

248

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย 3) เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงาน

นักเรียนจัดทำสื่อความรู้ด้านภาษาไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 1/6
2.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 1/10
3.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 1/10
4.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 1/10
5.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 1/10
6.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 1/11
7.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 1/11
8.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 1/11
9.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 1/11
10.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 1/12
11.นายนัฏการณ์ เผือกผ่องม. 3/5
12.เด็กชายทวีพล จ้อยประสิทธิ์ม. 3/5
13.เด็กชายรตนประพน สุววรณสุขโรจน์ม. 3/5
14.เด็กหญิงสรัญญา สุระเสนม. 3/10
15.นางสาวจรัสทิพย์ หลีน้อยม. 3/10
16.เด็กหญิงอทิตยา ติมุลาม. 3/10
17.เด็กหญิงพรพรรณ สารสุวรรณม. 3/10
18.นางสาวชลธิชา กุลโชติม. 3/10
19.นางสาวณิชารีย์ บุญชูดาวเรืองม. 3/10
20.นางสาวสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 3/11
21.เด็กหญิงกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 3/11
22.เด็กหญิงทิวาวรรณ เจริญวงศ์ม. 3/11
23.เด็กหญิงแพรไหมทอง ข่องแรงม. 3/11
24.เด็กหญิงกฤติมา สุขเกษมม. 3/12
25.เด็กหญิงธนัญญญา ศรีเพ็ญม. 3/12
26.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 3/13
27.นางสาวปัทมาพร ดีติกรณ์ม. 3/13
28.เด็กหญิงปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 3/13
29.นายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 3/14
30.นายเอกรินทร์ บุญลาศม. 3/14
31.นางสาวยลดา อินทร์หมุดม. 4/6
32.นางสาวธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคินม. 4/8
33.นางสาวนันท์นภัส ท่อกระโทกม. 5/3
34.นางสาววริศรา ประเทศม. 5/3
35.นางสาวกฤดากานต์ จินตนาพรวงศ์ม. 5/4
36.นางสาวกานต์ชนก ยาวะระม. 5/4
37.นางสาวศิรดา ศุกระกาญจนะม. 5/4
38.นางสาวกัญธิมา ประคองเทียนม. 5/6

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

6

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจินดา เชื้อวงษ์
  • นางสาวจันจิรา น้ำขาว