สอวน.คอมพิวเตอร์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องคอมพิวเตอร์ 1

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนฝึกการแก้โจทย์ปัญหา 2.เพื่อให้นักเรียนฝึกเขียนโปรแกรม

ภาระงาน

1.ฝึกเขียนโปรแกรม 2.ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอโณทัย เอกอโณทัยม. 4/1
2.นายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 4/3
3.นายกันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ม. 4/3
4.นายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 4/3
5.นางสาวธันย์สุตา ฐากรณ์ธนากิตติ์ม. 4/6
6.นายพสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ม. 5/2
7.นายสรวิชญ์ ไชยพงษ์ม. 5/2
8.นายธนสิษฐ์ โภคพูลม. 5/2
9.นายจิรายุ สุขโขม. 5/2
10.นายณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ม. 5/2
11.นายธเนศ ไชยณรงค์ม. 5/4
12.นายชินาธิป มีสวนนิลม. 5/4
13.นายสุเมธ สวนสำราญม. 5/4
14.นายภัคพล นิรันดรม. 5/4
15.นางสาวขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ม. 5/4
16.นางสาวอรอนงค์ ไพศาลธรรมม. 5/4
17.นายณภัทร สกุลปักษ์ม. 5/5
18.นายพีระพล ธีรไกรศรีม. 5/7
19.นายอาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ม. 5/7
20.นายชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 5/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

59

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางดาวประกาย ทาธง
  • นายวสันต์ อุส่าห์ค้า