หมากรุกไทย

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

438

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ผึกฝนใช้สมองกับกีฬาหมากรุกไทย 2.เพื่ออนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทย 3.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกล 4.อบายมุขและสิ่งเสพติด

ภาระงาน

1.นักเรียนมีอุปกรณ์การเล่นหมากรุกไทย 2.นักเรียนฝึกฝนการเล่นหมากรุกไทยในคาบเรียน 3.นักเรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์

รายชื่อนักเรียน

Total 29 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 1/8
2.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 2/7
3.เด็กชายนพวิช อินอ่อนม. 2/9
4.เด็กชายรัฐนนท์ ทวีทรัพย์ม. 2/9
5.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 2/9
6.เด็กชายภัทราวุธ เสียงสวรรค์ม. 2/9
7.เด็กชายนราธิป จุลละผลินม. 3/5
8.เด็กหญิงเนตรสิริ ศิลลาม. 3/8
9.เด็กชายนภัส ของทิพย์ม. 3/9
10.เด็กหญิงชนิตา ภักดีม. 3/9
11.นายชินวัตร แสงครุฑม. 5/1
12.นายจิรภัทร พลับจีนม. 5/3
13.นายนิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ม. 5/3
14.นางสาววิลาสินี ตั้งวศินกุลม. 5/3
15.นายณภัทร จันทราชม. 5/4
16.นายกีรติ มาลัยมาตย์ม. 5/6
17.นายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 5/13
18.นายชยุตม์ ภารชาตรีม. 5/13
19.นายอมรเทพ เล็กละมุดม. 6/3
20.นายจิตตวีร์ คุ้มครองม. 6/3
21.นายอธิภัทร ศิรินามม. 6/3
22.นายปิติภัทร อนุศักดิ์พิทยาม. 6/3
23.นายสุริยา อินยอดม. 6/3
24.นางสาวจณิสตา วัฒนบูรพากูลม. 6/3
25.นางสาวพิมพ์ชนก วิชชุเศวตม. 6/3
26.นางสาวฐิติวัลค์ บูรณะตันติกุลม. 6/3
27.นายวรพัฒน์ ตานีม. 6/10
28.นางสาวพัดภิลันทน์ แช่มลือนามม. 6/11
29.นางสาวชุณหเกษ ขำต้นวงษ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

059

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายไพฑูรย์ ตานี