ฟุตบอล

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

สนามฟุตบอล

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนมีทักษะการเล่นีฬาฟุตบอลที่ดี 2.นักเรียนสามารถนำทักษะกีฬาฟุตบอลไปออกกำลังกายได้ 3.นักเรียนนำทักษะกีฬาฟุตบอลไปแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศได้

ภาระงาน

1.รายงานประวัตความเป็นมาของฟุตบอลในและต่างประเทศ 2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

รายชื่อนักเรียน

Total 94 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 2/13
2.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ม. 2/13
3.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 2/13
4.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 2/13
5.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 2/13
6.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 2/13
7.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 2/13
8.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 2/13
9.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 2/13
10.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 3/11
11.เด็กชายเศรษฐศาสตร์ ขาวปานม. 3/14
12.เด็กชายธนวัฒน์ จันเพ็งม. 3/14
13.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 3/14
14.นายนพกร แก่นมั่นม. 4/14
15.นายธนกร สุขศรีม. 4/14
16.นายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 4/14
17.นายศุภกรณ์ นุชวิจิตรม. 4/14
18.นายสุรเชษฐ์ โพธิสารม. 4/14
19.นายกิติ พันเทศม. 4/14
20.นายจิรภัทร โพธิ์สร้อยม. 4/14
21.นายจิรสิษฐ บุญล้อมม. 4/14
22.นายฉลองชัย เสียงเลิศม. 4/14
23.นายธนกฤต แพงโคตรม. 4/14
24.นายปิยพัทธ์ เมืองรีม. 4/14
25.นายพงศกร โอวาทม. 4/14
26.นายพสธร สมยศม. 4/14
27.นายพิชาภพ ยุ่นแก้วม. 4/14
28.นายภานุสิทธิ์ พงษ์ผาม. 4/14
29.นายภูธาร กิ่งพานม. 4/14
30.นายภูริ หงษ์เวียงจันทร์ม. 4/14
31.นายรณกฤต แพงโคตรม. 4/14
32.นายรณชัช โรจนวิภาตม. 4/14
33.นายวรพล เหล่าพิชิตม. 4/14
34.นายวราเทพ ศรีวงศ์ราชม. 4/14
35.นายวิทธวัช เจริญพันธ์ม. 4/14
36.นายศิวานนท์ เหลืองพลม. 4/14
37.นายสหรัถ ปราบภัยม. 4/14
38.นายอัษฎาวุธ สารมโนม. 4/14
39.นายอาทิตย์ แพทย์นาดีม. 4/14
40.นายธีรวัฒน์ บัญชาเมฆม. 5/14
41.นายทิวา ผิวใสม. 5/14
42.นายศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ม. 5/14
43.นายสุรโรจน์ กอมณีม. 5/14
44.นายจตุพร นพคุณม. 5/14
45.นายจารุวัฒน์ ไผ่ป้องม. 5/14
46.นายชัยวัฒน์ แซ่ใช่ม. 5/14
47.นายณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ม. 5/14
48.นายเมืองไทย ภู่กันม. 5/14
49.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 5/14
50.นายปรเมศวร์ ตุหรันม. 5/14
51.นายอิทธิพล ศรีเศษนามม. 5/14
52.นายณชรินทร์ อมรชัยวรสกุลม. 5/14
53.นายเปรมศักดิ์ ลำนวนม. 5/14
54.นายธนกฤต ศิริบูรณ์ม. 6/14
55.นายธนพนธ์ บุญเฉลิมม. 6/14
56.นายธนดล บุญเฉลิมม. 6/14
57.นายยุรพล ยุรีม. 6/14
58.นายวรปรัชญ์ แก้วยศม. 6/14
59.นายสุริยา ทรัพย์เจริญม. 6/14
60.นายพงศกร คงเสนม. 6/14
61.นายธนพล ตอนสุขม. 6/14
62.นายณัฐวุฒิ เริงเกษตรกิจม. 6/14
63.นายอดิศร ปรีกุลม. 6/14
64.นายวรชัย เจ้าประคำม. 6/14
65.นายเทียนชัย นามวงศ์ม. 6/14
66.นายสหัสวรรษ สมาเด๊ะม. 6/14
67.นายเกียรติขจร แสนคำรานม. 6/14
68.นายพชร สารีม. 6/14
69.นายกฤศกร โซวเซ็งม. 5/14
70.นายธนากร พงขวาน้อยม. 4/14
71.นายชัยวัฒน์ หนักแน่นม. 5/14
72.นายธิติพันธ์ โพธิ์พเนาม. 4/14
73.เด็กชายศราวุฒิ โยธานันท์ม. 2/14
74.เด็กชายณภัทร โครตประดาม. 2/14
75.นายทวีศักดิ์ บัวดีม. 3/14
76.เด็กชายธนโชติ พลูสนองม. 2/14
77.เด็กชายธนโชติ พลูสนองม. 2/14
78.นายจิรวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนาม. 3/14
79.เด็กชายบุญเศรษฐ ธนาชัยภมรพัฒน์ม. 2/14
80.เด็กชายขจิตพงศ์ จอดนอกม. 2/14
81.เด็กชายแทนไทย มีบุญม. 2/13
82.นายฤทธิไกร ไทรสังขกุลพรม. 6/14
83.นาย อานกร ศรีสูงเนินม. 6/14
84.นายยศธร วรรณธาดาม. 6/14
85.นายทีปกร มัวคำม. 6/14
86.นายธนกฤต ศรีสูงเนินม. 5/14
87.นายศิวา จันโทศรีม. 5/14
88.นายดรรชัด เกิดเงินม. 5/14
89.นายกฤษฏา เตียงน้อยม. 5/14
90.นายณัฐวุฒิ ต้นชลม. 5/14
91.นายธนา จัยบุญมีม. 5/14
92.นายปิยะพงษ์ ทศลาม. 6/14
93.นายวิธรพล ปานวันทร์ม. 6/14
94.ด.ช.ไชยวัมน์ เปรมเดชม. 2/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

58

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดา สุขสวัสดิ์
  • นายพีราวัฒ จันทาวี
  • นายจินต์วัฒน์ หมุดธรรม