คารุตะ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

123

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนมากขึ้น 2.เพื่อจัดกิจกรรมกราเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เพื่อฝึกการใช้สมาธิ

ภาระงาน

1.จัดทำการ์ดคารุตะตามความสนใจ 2.ศึกษาวิธีการเล่น และดำเนินวิธีการเล่นตามกลุ่ม

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ม. 1/4
2.เด็กชายภูสฤก ภูริมงคลม. 1/4
3.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 1/8
4.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 1/12
5.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 2/5
6.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 2/5
7.เด็กหญิงปริญญา แสนลครม. 3/8
8.เด็กชายนนทนันท์ แก้วกันม. 3/9
9.เด็กหญิงกฤษณา ผลดีม. 3/9
10.เด็กหญิงพริม เกษมศักดิ์ม. 3/13
11.นางสาวจิณห์นิภา สกุลเมืองม. 4/2
12.นางสาวอรนลิน อารีย์ม. 4/2
13.นางสาวสรวีย์ ธิติสันติคุณม. 4/8
14.นางสาวปาลิดา ชีชะนะม. 4/8
15.นางสาวกันติชา เพียรล้ำเลิศม. 4/8
16.นางสาวจุฑามาศ แซ่จ้องม. 5/5
17.นายพงษ์พีระ คูเมืองม. 5/8
18.นายวงศธร ศิรินามม. 5/8
19.นางสาวณัฐชริกา สงวนโชคกุลม. 5/8
20.นางสาวสายรุ้ง แจ้งจิตรม. 5/8
21.นางสาวภัทรวรินทร์ คล้ายนาคม. 5/8
22.นางสาวปิญากร ปัญญาแก้วม. 5/8
23.นางสาวรวิปรียา ศรีวรรณวิทย์ม. 6/8
24.นางสาวณัฐวรรณ ชีชะนะม. 6/8
25.นางสาวนิศารัตน์ วิเศษกุลม. 6/8
26.นางสาวพรนิชา สุนทรารักษ์ม. 6/8
27.นางสาวศุภิสรา พงษ์สุวรรณม. 6/8
28.นางสาวสุดารัตน์ ลาชะเกตุม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

058

จำนวนที่รับ

28 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ