สมาร์ทโฟน

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ศูนย์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 1/8
2.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 1/8
3.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 1/9
4.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 2/6
5.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 2/8
6.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 2/8
7.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 2/8
8.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 2/8
9.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 2/8
10.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 2/8
11.เด็กชายธนทร ทวีพงษ์ม. 2/8
12.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 2/8
13.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 2/8
14.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 2/8
15.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 2/9
16.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 2/9
17.เด็กชายจิรเดช ฤกษ์มงคลเดชม. 2/9
18.เด็กชายญาณวรรธน์ ศรีบุศยดีม. 2/10
19.เด็กชายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 3/5
20.เด็กชายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 3/5
21.เด็กชายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 3/5
22.เด็กชายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 3/5
23.เด็กชายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 3/5
24.เด็กหญิงธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 3/5
25.เด็กหญิงพรนภัส ลักษณะโภคินม. 3/5
26.เด็กหญิงปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 3/7
27.เด็กหญิงณัฐณิชา พ่วงขำม. 3/7
28.เด็กหญิงอภิชญา สารพันธ์ม. 3/7
29.นายสรวิชญ์ ไชยพงษ์ม. 4/2
30.นางสาวจุฑามาศ ทาสอนม. 4/2
31.นายรัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ม. 4/6
32.นางสาวชญานิศ โพธิ์เกิดม. 4/11
33.นายศุภฤทธิ วิชัยเฉลิมวงศ์ม. 5/5
34.นายอนุชิต บัวลอยม. 5/12
35.นายวรินทร ทองแก้วม. 5/12
36.นางสาวปิยะรัตน์ อุลมานม. 5/12
37.นายสรวิศ แสงอินตาม. 5/13
38.นายธนกฤต ฉันทนานุรักษ์ม. 5/13
39.นายณัฐเสฏฐ์ อมรแมนนันท์ม. 5/13
40.เด็กชายธนภัทร ศิริปัญจนะม. 1/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

58

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี
  • นายนิสิต จรูญภาค