เรียนๆเล่นๆสนุกกับคอม

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

คอม1

วัตถุประสงค์

1.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 2.ประยุกต์ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ 3.นำความรู้ในการใช้ดปรแกรมตกแต่งภาพในการประกอบอาชีพได้

ภาระงาน

1.ตกแต่งภาพต่างๆได้ 2.นำเสนอภาพที่ตนเองตกแต่ง

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ม. 1/3
2.เด็กชายพชร ปกิตตาวัฒนศิริม. 1/3
3.เด็กชายภูมินันท์ คูโรดะม. 1/3
4.เด็กหญิงอรณิชา พิพัฒน์มโนมัยม. 1/4
5.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 1/10
6.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 1/10
7.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 1/10
8.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 1/10
9.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 1/10
10.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 1/10
11.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 1/10
12.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 1/10
13.เด็กชายพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมสกุลม. 2/5
14.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 2/6
15.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 2/6
16.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 2/6
17.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 2/6
18.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 2/6
19.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 2/6
20.นายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 3/6
21.เด็กชายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 3/6
22.เด็กหญิงกิติวรรณ กิจไพบูลย์กุลม. 3/6
23.เด็กชายจิรภัทร อมาตยกุลม. 3/7
24.เด็กชายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 3/8
25.นายพีระพันธุ์ เภาพานม. 3/10
26.นางสาวธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 3/11
27.เด็กชายวิศรุต ไช่ม. 3/13
28.เด็กชายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 3/14
29.เด็กชายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 3/14
30.นายวริศ อำภาม. 4/2
31.นางสาวณัฐณิชา ประเสริฐม. 4/2
32.นางสาวกัญญาภัค เหลืองเอี่ยมม. 4/2
33.นางสาวอารีรัตน์ แซ่โค้วม. 4/4
34.นางสาวอังจิมา น้อยจันทร์ม. 4/4
35.นางสาวภัทรพร พานิชวัฒนาม. 4/5
36.นางสาวนภัทร์ วิญญกูลม. 4/5
37.นางสาวนัทธมน วงค์คำหารม. 4/5
38.นางสาวนัทธมน นวลดีม. 4/5
39.นางสาวอรปรียา ศิริวงษ์ม. 4/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

57

จำนวนที่รับ

39 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางดาวประกาย ทาธง
  • นายวสันต์ อุส่าห์ค้า