แบดมินตัน

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โรงยิมพลศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ ในกฎกติกา มารยาท วิธีการเล่นกีฬาแบดมินตัน 2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะขั้นพื้นฐานของกีฬาแบดมินตัน 3.นักเรียนสามารถนำกีฬาแบดมินตันไปใช้ในการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ

ภาระงาน

1.เรียนรู้เรื่องกฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน 2.ฝึกทักษะต่างๆของกีฬาแบดมินตัน 3.ทำการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

รายชื่อนักเรียน

Total 89 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงยลลดา ปุจฉาการม. 1/5
2.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีกลิ่นม. 1/5
3.เด็กชายภูริภัทร มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 1/10
4.เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ม. 1/10
5.เด็กชายธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรีม. 2/3
6.เด็กชายก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ม. 2/4
7.เด็กหญิงจุฑาทิพ เติมชัยกุลม. 2/4
8.เด็กหญิงนิจวิภา ดาวกระโทกม. 2/4
9.เด็กหญิงปวีณา ยิ่งยงอุดมผลม. 2/4
10.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 2/10
11.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 2/11
12.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรัณย์ม. 2/11
13.เด็กชายเควิน ยูบุญ ชิวม. 2/12
14.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 2/12
15.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 2/12
16.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 2/12
17.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 2/12
18.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 3/6
19.เด็กชายพชร เชียรวิจิตรม. 3/8
20.เด็กหญิงจันทร์จิรา บุตรแก้วม. 3/8
21.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 3/8
22.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 3/11
23.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 3/11
24.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 3/11
25.เด็กหญิงจารุวรรณ เนียมภารม. 3/11
26.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/11
27.เด็กหญิงประไพศรี ทวีศักดิ์ม. 3/12
28.เด็กหญิงภัทรนันทน์ ตาสาโรจน์ม. 3/12
29.เด็กหญิงตฤษณา แสงประจักษ์ม. 3/12
30.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 3/12
31.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 3/12
32.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 3/13
33.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 3/13
34.เด็กหญิงกุลิสรา อุ่นสมัยม. 3/13
35.เด็กหญิงญานิศา ศรีเมืองบุญม. 3/13
36.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 3/14
37.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 3/14
38.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 3/14
39.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 3/14
40.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 3/14
41.เด็กชายณัฐวุฒิ สุพลม. 3/14
42.นายกิตติพัศ ภานุโรจนากรม. 4/6
43.นางสาวพลชา สรัสสมิตม. 4/8
44.นายวรวุฒิ รอดมีม. 4/10
45.นายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 4/10
46.นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 4/11
47.นางสาวฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 4/11
48.นางสาวอทิตยา ติมุลาม. 4/12
49.นางสาวพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 4/12
50.นายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 4/14
51.นายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 4/14
52.นายชนพัฒน์ หยูศรีม. 4/14
53.นายฐิติพงศ์ สุปริญญาศาสตร์ม. 4/14
54.นายภัทรพล เพชรฤทธิ์ม. 4/14
55.นายคมกริช อ่ำสำอางค์ม. 4/14
56.นายรพีภัทร์ ทองดีม. 4/14
57.นายยวัฒนพงษ์ บุญใหญ่ม. 4/14
58.นายศิริมงคล จงเสริมกลางม. 4/14
59.นายสมศักดิ์ ศิริพัฒน์ม. 4/14
60.นายสุรเกียรติ ชอบการม. 4/14
61.นายยศพล สืบฤกษ์ม. 5/5
62.นายไวทย์ ทองทุมม. 5/5
63.นายพงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุลม. 5/7
64.นางสาวธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 5/7
65.นางสาวอรวดี ทองส่งเสริมม. 5/7
66.นายณัฐพล ขำพลับม. 5/8
67.นายพีระภัทร เด็ดทองหลางม. 5/8
68.นายพราหมณิน ณ พัทลุงม. 5/11
69.นางสาวญาณิศา บุญมาตย์ม. 5/12
70.นายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 5/13
71.นายพิชยุตม์ กิตติภาณุวงค์ม. 5/14
72.นายนราธิป พิมพ์โสมม. 5/14
73.นายเบญจา ขันทองม. 5/14
74.นายภูชิต ฉิมนอกม. 5/14
75.นายภูดิศ สาครม. 5/14
76.นายภูมิศักดิ์ นนเลาพลม. 5/14
77.นายสิขเรศ ทองจันทร์นามม. 6/3
78.นายนภนต์ ตรีสรานันท์ม. 6/8
79.นายรพีพงศ์ ศรีประสงค์ม. 6/8
80.นายภูริเดช พ่อค้าม. 6/10
81.นายจักรี ชนชนะชัยม. 6/14
82.นายชาญชล เมฆศรีม. 6/14
83.นายธนธรณ์ สำเส็นม. 6/14
84.นายสหรัฐ กริสและม. 6/14
85.นายธนบดี อมรคณารัตน์ม. 6/14
86.นายกฤษดา นิ่มละออม. 6/14
87.นายอธิป หัตถสัมฤทธิ์ม. 6/14
88.นายชัยมนัส มีพงค์ม. 6/14
89.นายชลธิศ ถุงเงินศิริม. 6/14

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

57

จำนวนที่รับ

60 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายพิเชษฐ์ แซ่กัง
  • นายชานนท์ ทรายแก้ว