โขน ละคร ฟ้อน รำ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทย 2.นักเรียนสามารถกล้าแสดงออกมีความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย

ภาระงาน

1.ปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 1/11
2.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 1/11
3.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 1/11
4.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 1/11
5.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 1/12
6.เด็กหญิงชัญญนุช บุญเพ็งม. 1/12
7.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 1/12
8.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 1/12
9.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 1/13
10.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 2/8
11.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 2/9
12.เด็กหญิงอิศราภรณ์ จริตกล้าม. 2/9
13.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 2/9
14.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 2/9
15.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 2/9
16.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 2/10
17.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 2/14
18.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 2/14
19.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 2/14
20.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 2/14
21.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 2/14
22.เด็กหญิงเขมิกา ใสสดม. 3/5
23.เด็กหญิงอิษฎาอร หลวงสอนม. 3/5
24.นางสาวกัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ม. 3/5
25.เด็กชายวงศกร คุณระวงค์ม. 3/6
26.เด็กชายชลธี เลิศอุตสาหะม. 3/6
27.เด็กหญิงชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 3/6
28.นายเจษฎากร โพธิล่ามม. 3/8
29.นายณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐม. 3/8
30.นางสาวณัฐชลิดา นาคงามม. 4/1
31.นางสาวพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 4/5
32.นางสาวชวพร สุภาพบุรุษม. 4/8
33.นางสาววณิชยา สมรักษ์ม. 4/10
34.นางสาวศศิกานต์ สุประไพกิจม. 4/11
35.นางสาวปาริฉัตร โทนขุนทดม. 4/11
36.นางสาวลลดา ปานจันทร์ดีม. 4/11
37.นายภาณุวัฒน์ สุมหะม. 5/10
38.นายบูรณ์พิภพ เจริญสุขม. 5/11
39.นางสาวปภัสสร วุฒิพงษ์ม. 5/11
40.นางสาวศิริโสภา โคตรศิริม. 5/12
41.นางสาวกมลชนก อัครสกุลวงศ์ม. 5/12
42.นางสาวยิ่งลักษณ์ อนันทะรัตน์ม. 6/5
43.นางสาวนวลอนงค์ บุญยังม. 6/11
44.นางสาวมัชฌิมาย์ คงเหล่ม. 6/12
45.นางสาวประภาพรรณ พัตบุญมาม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

56

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวขวัญรัตน์ ปัญญาใส
  • นายชัยยุทธ พูลเจริญ