Aerobic Muay Thai dance

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านแอบิกและคีตะมวยไทยให้มีทักษะที่ดีขึ้นสามารถไปแข่งขันในรายการต่างๆได้ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเสริมสร้างพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าทางการเต้นแอโรบิกและคีตะมวยไทย

ภาระงาน

1.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแอโรบิกในโครงการส่งเสริมกีฬาภายในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2.คลิปวิดีโอแสดงทักษะการเต้นแอโรบิกหรือคีตะมวยไทย

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชกานต์ เทพบรรทมม. 1/5
2.เด็กหญิงพิมแพรดาว แนวโอโลม. 1/10
3.เด็กหญิงสวิชญา พลภักดีม. 1/13
4.เด็กหญิงมณิสรา สุวรรณม. 1/13
5.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 3/7
6.เด็กหญิงศศิพิมพ์ รัตนพันธ์ม. 3/7
7.เด็กหญิงภูริดา วงษ์หมุดม. 3/7
8.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 3/8
9.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 3/9
10.เด็กหญิงภัทรภร ภาคโพธิ์ม. 3/9
11.เด็กหญิงรสธร นุชทองม่วงม. 3/9
12.เด็กหญิงณิชาดา พัชรสำราสุขม. 3/9
13.เด็กหญิงอารยา พระสุพรรณ์ม. 3/10
14.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามสีม. 3/12
15.นางสาวอริยา ทันโสม. 4/2
16.นางสาวธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 4/2
17.นางสาวพิชชากร กองมายม. 4/6
18.นางสาวสุวภัทร ศิรินามม. 4/10
19.นางสาวธิดากร สรรคเสรณีม. 4/10
20.นางสาวดนิสา จิตรพันธ์ม. 4/10
21.นางสาวสิรพัชร พึ่งพักม. 4/11
22.นางสาวชนกนันท์ ศรีนาคม. 4/11
23.นายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 4/12
24.นางสาวพัชรนันท์ มาแสวงม. 4/12
25.นางสาวสุพิชชา วิญญกูลม. 4/12
26.นางสาวเมธาพร จอนที่ภักดีม. 4/12
27.นางสาววิชญาพร จันทร์หอมม. 4/12
28.นายณัฐกิตติ์ สงครามม. 5/1
29.นางสาวกนกรดา เหลืองภุมรัตน์ม. 5/1
30.นางสาวณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 5/10
31.นางสาวศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 5/10
32.นางสาวปุณณิกา ส่งแสงม. 5/10
33.นายกานต์ดนัย หลั่งรวมมิตรม. 5/11
34.นางสาวพิชญ์สุดา ศิริสุวรรณม. 6/5
35.นางสาวชนาพร บุญรังษีม. 6/8
36.นางสาวอภิญญา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 6/10
37.นางสาวธันยา ธรรมเมธาม. 6/11
38.นางสาวฑิฆัมพร สิงหสมบูรณ์ม. 6/11
39.นางสาวนิศารัตน์ บุญมาลาม. 6/11
40.นางสาวสุลัคณา ปล่องทองม. 6/11
41.นายสุกฤษฏิ์ ปกครองม. 6/13
42.นางสาวภูริดา ยางงามม. 6/13
43.นางสาวภาวิตา แสงศรีจันทร์ม. 6/13
44.นางสาวนันทิชา นิยมฤทธิ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

56

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวจิราพร เสทา
  • นางสาวจีรวรรณ ธนวัฒนพงศ์