Top Hit Songs

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

447

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 1/10
2.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 1/10
3.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 1/10
4.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรัณย์ม. 1/11
5.เด็กหญิงธนัชพร เรืองไพศาลม. 1/11
6.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 1/11
7.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 1/11
8.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 1/11
9.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 1/11
10.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 1/11
11.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 1/11
12.เด็กหญิงธันยพร โพธิ์ศรีม. 2/3
13.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 2/6
14.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 2/6
15.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 2/8
16.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 2/8
17.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 2/8
18.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 2/8
19.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 2/8
20.เด็กหญิงนภัทร ปั้นมีรสม. 2/8
21.เด็กชายณัฐกิตติ์ สวัสดิสิทธิ์ม. 2/9
22.นายธวัชชัย ปัญหาผลม. 5/2
23.นายเตชินท์ จารุพันธ์ม. 5/2
24.นางสาวจารุวรรณา เรืองโรจน์ม. 5/2
25.นางสาววริศรา เพ็งพุกม. 5/2
26.นางสาวณัฐชา ทิพย์อุทัยม. 5/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

056

จำนวนที่รับ

26 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวสีรัก ลัยนันทน์