กีฬาบริดจ์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

โสต2

วัตถุประสงค์

1.ฝึกเป็นกีฬาโรงเรียนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 2.พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน5ด้านได้แก่สามารถสื่อสาร,คิดวิเคราะห์,แก้ปัญหา,ใช้ทักษะชีวิต และใช้เทคโนโลยี

ภาระงาน

1.ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาบริดจ์ 2.ฝึกฝนและแข่งขันกีฬามินิบริดจ์,บริดจ์ 3.นำเสนอผลงานกิจกรรมของชุมนุม

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติ์พลานันท์ พงศ์โชติปภากุลม. 1/3
2.เด็กหญิงอัณณ์ญาดา พุฒิวรสิษฐ์ม. 1/5
3.เด็กชายปกรณ์ ประธานม. 1/6
4.เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมืองม. 1/9
5.เด็กหญิงอภิชญา แก้วกัณฐีม. 1/11
6.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 3/7
7.เด็กหญิงณัฐนิช อาชีวกิจสกุลม. 3/7
8.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 3/7
9.เด็กหญิงสุภิลักษณ์ เสร็จประเสริฐม. 3/7
10.เด็กหญิงวงศกร รามศิริม. 3/7
11.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 3/10
12.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 3/10
13.เด็กชายวิชชานนท์ โอภาสม. 3/10
14.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 3/10
15.เด็กชายนันทิพัฒน์ อุตมะม. 3/10
16.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 3/12
17.เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบับภาม. 3/13
18.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 3/13
19.นางสาวปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 4/11
20.นางสาวสรัญญา สุระเสนม. 4/11
21.นายธนพล ศักดิ์สวัสดิกุลม. 5/3
22.นายสุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ม. 5/3
23.นายปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 5/7
24.นายธนวิทย์ สุขเจริญม. 5/10
25.นายศศิวัฒน์ สมบัติรุจิราม. 5/10
26.นายรัฐพล พามโพธิ์ม. 5/10
27.นายเอเซีย สิโนทกม. 5/11
28.นายกรชนก บุญกาญจน์ม. 5/11
29.นายรัชตดิศย์ จิรังดาม. 5/11
30.นายวทัญญู ทองหล่อม. 5/11
31.นายพชรพล รักญาติม. 5/11
32.นายประวิทย์ เทียนเล็กม. 5/11
33.นายพงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 5/12
34.นายยุทธนา เลาหวิวัฒนชัยม. 5/12
35.นางสาวนันท์นภัส พรรณานิคมม. 5/12
36.นายอนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภาม. 5/13
37.นายปราบดา บัวทองม. 5/13
38.นายภูรินทร์ แสงเดือนม. 5/13
39.นายแสนธยากร ลิ้มธีระยศม. 5/13
40.นายพชธกร รักญาติม. 5/13
41.นางสาวนริศรา เภาพานม. 5/13
42.นางสาวนัยน์ภัค พรรณานิคมม. 5/13
43.นายสิรดนัย ศรีบุญงามม. 6/8
44.นายประฎิภัสร์ โคตรพันธ์ม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

55

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายวันชัย เข็มทิศ
  • นางสาวศิริราพร บุญยอ
  • นางสาวสุพัตรา เมืองพวน