วงโยธวาทิต

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้องดนตรีสากล

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 2.นักเรียนได้นำเสนอบทเพลงต่างๆที่ชอบ 3.นักเรียนได้ทำกิจกรรมชุมนุม

ภาระงาน

1.นักเรียนได้ร่วมบรรเลงงานกีฬาประเภณีของโรงเรียน 2.นักเรียนได้ร่วมบังเลงในงานลูกเสือ 3.นักเรียนร่วมนำเสนอบทเพลงประเภทต่างๆ

รายชื่อนักเรียน

Total 66 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรเดช สมบัติปันม. 1/11
2.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 1/11
3.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 1/11
4.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 1/11
5.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 1/11
6.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 1/11
7.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 1/11
8.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 1/11
9.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 2/8
10.เด็กชายกฤติน อึ้งรัตนชัยม. 2/14
11.เด็กชายพชร มั่นวงศ์ม. 2/14
12.เด็กชายจิรัฏฐ์ พุทธศรีม. 2/14
13.เด็กหญิงสุวิชชา กิตติสามเสนม. 2/14
14.เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจม. 2/14
15.เด็กหญิงธนภรณ์ แสนเกียงม. 2/14
16.เด็กหญิงภัทลัลดา ประทับศรม. 2/14
17.เด็กหญิงณัชชา ชินนิยมพาณิชย์ม. 2/14
18.เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุรรัตน์ม. 2/14
19.เด็กชายเกียรติภูมิ ตั้งมั่นม. 3/6
20.เด็กหญิงปริตตาภา คราเกอม. 3/13
21.เด็กชายพิชยุชญ์ หลุยตระกูลม. 3/14
22.นายณัฏฐ์กร รวดเงินม. 3/14
23.เด็กชายธนบดี เจริญใจม. 3/14
24.นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวม. 3/14
25.เด็กหญิงกชกร วอคเคอร์ม. 3/14
26.เด็กหญิงพิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ม. 3/14
27.เด็กหญิงภัคจิรา ราโชกาญจน์ม. 3/14
28.เด็กหญิงพัชชิมา ว่องสรรพการม. 3/14
29.นายจิรพัฒน์ กรุตรนิยมม. 4/8
30.นายธนกฤต ผู้บำเพ็ญม. 4/8
31.นายน่านฟ้า จันทร์เชื้อม. 4/8
32.นายนาวี ทับจันทร์ม. 4/8
33.นางสาวปณัฐดา ปราโมทย์มุกดาม. 4/8
34.นางสาวสุชัญญา ปรางทองม. 4/8
35.นางสาวอนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ม. 4/8
36.นางสาวอารียา จูมลีม. 4/8
37.นางสาวอภิญญา เกตสิทธิ์ม. 4/8
38.นางสาวพิมลา เที่ยงราตรีม. 4/8
39.นายระพี แช่มช้อยม. 5/5
40.นายณัฐวุฒิ ทรงกลิ่นม. 5/6
41.นางสาวณัฐริกา สุขศรีม. 5/6
42.นายปณัฐพงษ์ ปราโมทย์มุกดาม. 5/8
43.นายสินประภา จันทาโลกม. 5/8
44.นางสาวกฤษณา ขันติกูลม. 5/8
45.นางสาวปานเนรมิต จันทรภิรักษ์ม. 5/8
46.นางสาวณัฎฐศา ศรีศุภรวัฒนาม. 5/10
47.นายภาณุวัตร พงษ์สะพังม. 5/11
48.นายตะวัน เป็นสุขม. 5/12
49.นางสาวณัฐกานต์ สิทธิ์น้อยม. 5/12
50.นายธนภัทร จุฬาทิพย์ม. 5/13
51.นายธัชกร พูลเพิ่มม. 5/13
52.นางสาวศุภิสรา ปองคูณม. 5/13
53.นางสาวกมลชนก บุญญะม. 6/8
54.นางสาวปาณิสรา วัฒนพันธ์ม. 6/8
55.นางสาววัชราภรณ์ ปรางค์โบราณม. 6/8
56.นางสาวอาทิมา โสตแก้วม. 6/8
57.นางสาววิจิตรา สัยเกตุม. 6/10
58.นางสาวพัทธ์วิรา กีรติชัยยิ่งยศม. 6/11
59.นางสาวมลธินี แก้วกุลาม. 6/11
60.นางสาวระวี ชูเมืองม. 6/12
61.นางสาวสุรางคนา นาทิพย์ม. 6/12
62.นางสาวกัญญาภรณ์ วิรุฬห์พอจิตม. 6/12
63.นางสาวสุจิรา ผ่องศรีม. 6/12
64.นายณัฐนนท์ กู้เกียรติกาญจน์ม. 6/13
65.นายธารา เต็งรำพึงม. 6/13
66.นางสาวพรพิไล เชื้อพวนม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

55

จำนวนที่รับ

66 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา
  • นายสุรชัย สมศรี