Ready To Succeed (WE)

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

446

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนาธิป บุญศักดิ์ม. 1/3
2.เด็กชายธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์ม. 1/3
3.เด็กชายพฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ม. 1/3
4.เด็กชายภูมินันท์ คูโรดะม. 1/3
5.เด็กชายยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ม. 1/3
6.เด็กชายอริญชย์ อริยะตาม. 1/3
7.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 1/5
8.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 1/5
9.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 2/5
10.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 2/6
11.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 2/6
12.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 2/6
13.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 2/6
14.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 2/6
15.เด็กชายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 3/14
16.เด็กชายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 3/14
17.เด็กชายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 3/14
18.เด็กชายกฤตธน ทวีพงษ์ม. 3/14
19.เด็กชายธนูเทพย์ บุญนำม. 3/14
20.เด็กชายธณภัทร์ ทองสิทธิ์ม. 3/14
21.เด็กชายธนกฤษ คำขันตีม. 3/14
22.เด็กชายพัทธดนย์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/14
23.เด็กชายธรรมนูญ เส็งมีม. 3/14
24.เด็กชายศิรศักดิ์ จันทร์อุ่นม. 3/14
25.นายอัศนี จันทะวิโรม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

055

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวมะลิวรรณ์ จันทร์พุ่ม